09.12.2014 11:45

II i III sesja rady gminy

660
8 grudnia odbyły się dwie kolejne sesje Rady Gminy Michałowice. Tego dnia został zaprzysiężony wójt oraz wybrano wieceprzewodniczących rady gminy i jej komisje.

 

II SESJA

II sesja Rady Gminy Michałowice, podczas której nastąpiło zaprzysiężenie nowo wybranego wójta, została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Warszawie. 

 

Przewodnicząca  Gminnej Komisji Wyborczej, Grażyna Zofia Pirog,  wręczyła Krzysztofowi Grabce  zaświadczenie o wyborze, po czym wójt złożył ślubowanie – obowiązki wójta  sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.   

 

Przed Krzysztofem Grabką  4 lata działań na rzecz gminy Michałowice. Do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu ich wykonywania, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu oraz kierowanie urzędem.

 

Do Urzędu Gminy Michałowice wypływa rocznie ponad 16000 pism i dokumentów związanych z zadaniami własnymi gminy (obejmujących sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gminnych dróg, wodociągów i kanalizacji, pomocy społecznej, edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki, zieleni i zadrzewień, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, promocji gminy i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej),  jak również zleconymi  z zakresu administracji rządowej. 

Wójt rocznie wydaje ponad 1000 decyzji. Jest on także reprezentantem gminy na zewnątrz.

 

Krzysztofowi Grabce, w imieniu rady, gratulacje przekazała jej przewodnicząca Elżbieta Biczyk.

W czasie sesji, w sali konferencyjnej zebrali się licznie mieszkańcy. Składając gratulacje, życzyli wójtowi sukcesów w tak ważnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz dobra całej gminy.

 

III SESJA

 

W porządku obrad III sesji  Rady Gminy Michałowice był wybór wiceprzewodniczących rady oraz składów komisji rady.

Wybór wiceprzewodniczących odbył się, zgodnie z uchwałą samorządową, w głosowaniu tajnym. Zostali nimi Przemysław Majtyka oraz Paweł Zacny. Wraz z przewodniczącą Elżbietą Biczyk tworzą prezydium rady.

 

Radni powołali ze swojego grona stałe i doraźne komisje problemowe. Wybór ich składów odbył się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

 

Komisja Rewizyjna

1. Ewa Ilczyszyn

2. Anna Kamińska

3. Adriana Król-Popiel 

4. Katarzyna Parzyńska 

5. Eugeniusz Strzelecki 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

1. Elżbieta Biczyk 

2. Piotr Kamiński

3. Edward Kozłowski

4. Adriana Król-Popiel 

5. Przemysław Majtyka 

6. Agnieszka Paradowska 

7. Katarzyna Parzyńska 

8. Paweł Zacny

 

Komisja Budżetu i Finansów

1. Eugeniusz Hanc 

2. Anna Kamińska

3. Piotr Kamiński

4. Paweł Kordys 

5. Edward Kozłowski

6. Agnieszka Paradowska 

 

Komisja Spraw Społecznych

1. Hanna Brzeska-Kalczuk

2. Eugeniusz Hanc 

3. Ewa Ilczyszyn

4. Paweł Kordys 

5. Przemysław Majtyka 

6. Eugeniusz Strzelecki 

7. Anna Wyszomirska 

8. Paweł Zacny

 

Komisji ds. Inwentaryzacji mienia komunalnego

1. Eugeniusz Hanc 

2. Katarzyna Parzyńska 

3. Eugeniusz Strzelecki 

 

9 grudnia br. na ręce wójta Krzysztofa Grabki wpłynął list gratulacyjny od prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

. 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: wybory, rada gminy

Zobacz także