Data wydarzenia: 30.11.-0001 09:00

Wójt gminy otrzymała absolutorium i wotum zaufania

117
Podczas sesji rady gminy, która odbyła się 25 czerwca br., wójt Małgorzata Pachecka otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium za realizację budżetu gminy w 2023 r.

Absolutorium jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta. Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta w raporcie o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy.

W 2023 r. dochody gminy wyniosły blisko 218 mln zł, zaś wydatki blisko 225 mln zł. Największe dochody gmina uzyskała z podatku PIT, a także z podatku od nieruchomości. W ubiegłym roku dochody majątkowe na mieszkańca wyniosły 1699 zł, podczas gdy w 2021 r. 1329 zł. Dochody w wysokości ok 750 zł na mieszkańca uzyskano również z dofinansowań zewnętrznych, co  wskazuje na skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, które są bardzo dużym wsparciem dla budżetu.

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy wiele inwestycji o wartości blisko 79 mln zł. Spośród wszystkich wydatków inwestycyjnych ponad 31,4% w 2023 r. przeznaczono na realizację przedsięwzięć w obszarze transportu i łączności (blisko 24,8 mln zł). Znaczny udział w strukturze wydatków inwestycyjnych miały kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (17,7 mln zł) oraz podobnie jak w poprzednim roku, wydatki w ramach oświaty i wychowania (16,1 mln zł). Stanowiły one odpowiednio 22,5% oraz 20,4% wszystkich wydatków majątkowych. Poniżej przedstawiamy wybrane przedsięwzięcia (szczegółowy wykaz odnajdą Państwo w raporcie o stanie gminy, do którego link został zamieszczony na dole artykułu):​

 • rozpoczęto budowę energoefektywnego przedszkola w Michałowicach;
 • rozpoczęto budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie;
 • oddano do użytku mieszkańcom Pęcic nową świetlicę wiejską;
 • rozpoczęto budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach;
 • oddano nowy Skatepark w Michałowicach;
 • zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla Przychodni Zdrowia w Regułach;
 • zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej w Regułach;
 • zaplecze kuchenne w szkole w Nowej Wsi oraz kuchnia i łazienki w salach w przedszkolu przeszły remont;
 • zbudowano ścieżkę pieszo-rowerową w Granicy;
 • rozbudowano ul. Skowronków w Pęcicach Małych;
 • przebudowano i rozbudowano Stację Uzdatniania Wody w Komorowie;
 • powstała nowa kanalizacja sanitarna m.in. w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem w Komorowie-Wsi, ul. Czapli w Opaczy-Kolonii, ul. Barbary w Granicy, ul. Radości w Michałowicach-Wsi.

Raport o stanie gminy: LINK.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także