78

WYMIANA ZAGRANICZNA MŁODZIEŻY GIMNAZJUM im. Ks. J. Poniatowskiego w 2006 r.

Od trzech lat Samorządy Terytorialne Gminy Michałowice i Vico nel Lazio zajmują się organizowaniem wymiany kulturalno-oświatowej młodzieży w wieku gimnazjalnym. W tym roku na przełomie czerwca i lipca gościliśmy dzieci z Włoch, a my z rewizytą byliśmy w pierwszej dekadzie września.
Wymiana służy poznawaniu historii, kultury, tradycji, gospodarki i przyrody regionów Mazowsza i Lacjum oraz Polski i Włoch. Młodzi ludzie uczą się podczas zwiedzania i spotkań z władzami gmin, nauczycielami i rówieśnikami. Dzielą się wiedzą, wygłaszając referaty o swoich regionach, kraju czy szkole, biorą udział w pogadankach. Jednocześnie nawiązują trwałe przyjaźnie, doskonaląc umiejętności językowe (j. ang.) – korespondują ze sobą, telefonują, wysyłają „maile”.
Warunkiem uczestnictwa w wymianie są bardzo dobre oceny w nauce i z zachowania oraz uczestnictwo w zajęciach koła języka włoskiego (dla naszych dzieci). W Polsce i we Włoszech rodziny przejmują opiekę nad dziećmi, które są zakwaterowane w domach młodzieży biorącej udział w tym przedsięwzięciu. Dla uczestników wymiany Gmina i szkoła organizuje spotkania, wycieczki i imprezy oświatowe. Zatem koszt pobytu dzieci ponoszą rodziny, jak i Gmina (szkoła). Natomiast koszty przejazdu dzieci (samolot) pokrywają rodzice.
W tym roku Gmina Michałowice wystąpiła z wnioskiem do MEN o przyznanie dotacji finansowej na realizację projektu szkolnego „Tak różni, a jednak tacy sami”. Projekt znalazł uznanie w MEN
i otrzymaliśmy grant w wysokości 9 tys. zł. na jego realizację. Szczegółowy projekt wraz z wymaganymi załącznikami opracowały: p. Monika Mikunda i p. Bogumiła Staniaszek. Pieczę nad realizacją tego projektu sprawowali: p. Monika Mikunda, p. Bogumiła Staniaszek, p. Andrzej Olęcki, p. Katarzyna Tkacz i p. Paweł Zacny.
W październiku odbyło się uroczyste podsumowanie wymiany 2006 z udziałem uczestników i ich rodzin oraz władz Gminy Michałowice.
Niebawem rozpoczniemy przygotowania do wymiany zagranicznej w przyszłym roku. Liczymy, że następna będzie równie udana jak ta w 2006 roku.

Adres strony internetowej gimnazjum: http://www.gimmichalowice.pl

Adres e-mailowy gimnazjum: gimnazjum_mich|onet.eu| |gimnazjum_mich|onet.eu