22.12.2020 10:55

OTWARTY KONKURS OFERT

311
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2021 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2020 r., poz.1057) - oferty w konkursach dla organizacji pozarządowych można składać do 28 stycznia 2021 r. do godz. 16.00.

Załączniki

Opublikowany przez: Magdalena Zagalska