130

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (ART. 19A) OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY MICHAŁOWICE

W celu otrzymania dotacji w trybie art. 19a należy:

  1.  Złożyć pismo z prośbą do Wójta Gminy Michałowice z podanie kwoty dotacji i celu na jaki ma zostać przeznaczona (szczegółowe przedstawienie zadania z informacją, czy będzie to wsparcie, czy powierzenie) oraz jako załącznik uproszczoną ofertę.
  2. Ofertę należy złożyć  na obowiązującym wzorze (https://www.michalowice.pl/ngo/informacje-dla-organizacji?preview=1) w wersji papierowej, podpisaną przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy.
  3.  Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby podpisanej pod ofertą do działania w imieniu oferenta, o ile nie wynika to jasno z zapisów w KRS/ innego rejestru. Oferent zarejestrowany w KRS-ie nie ma obowiązku przedkładać kopii wyciągu z KRS-u. Obowiązek załączenia kopii aktualnego wyciągu z rejestru lub innej ewidencji zostaje zachowany w przypadku stowarzyszeń, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń wpisanych do ewidencji prowadzonych przez starostów powiatów.
  4. Po zapoznaniu się z treścią wniosku oraz oferty zostanie udzielona odpowiedź.
  5. Oferty rozpatrzone pozytywnie spełniające kryteria formalne w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do Urzędu Gminy Michałowice, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie www gminy.  Wszystkie zainteresowane podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacji oferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi. Po upływie tego czasu zostanie przygotowana umowa.

 

Najważniejsze warunki przyznania dotacji:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł;

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

- łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.