12.05.2016 10:50

Absolutorium dla wójta

300
Podczas XIV sesji rady gminy, 11 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2015 rok oraz udzielenie Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium były pierwszymi, które poddano głosowaniu.

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych i wszyscy głosowali za przyjęciem uchwał. Tym samym Rada Gminy Michałowice poparła finansową działalność za rok 2015 Krzysztofa Grabki, wójta gminy, który tym samym już po raz 7. uzyskał absolutorium (licząc wszystkie kadencje).

 

Radni w trakcie obrad Komisji budżetu i finansów, Komisji spraw społecznych oraz Komisji gospodarki komunalnej i przestrzennej mogli szczegółowo zapoznać się i przeanalizować  sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za rok 2015 oraz informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2015 r., wydając opinię. 

 

Podczas sesji, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami tych komisji, jak również stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, radni Gminy Michałowice pozytywnie ocenili działalność wójta, udzielając mu absolutorium. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: rada gminy

Zobacz także