23.09.2019 13:20

Zebranie wiejskie w Opaczy-Kolonii

251
9 września odbyło się Zebranie Wiejskie w sołectwie Opacz- Kolonia.

9 września odbyło się Zebranie Wiejskie w sołectwie Opacz Kolnia. Tradycyjnie wyzanaczone zostały dwa terminy: na godzinę 18:30 i na 19:00. Po stwierdzeniu braku kworum w pierwszym terminie odbyło się spotkanie z dzielnicową mł. aspirant Karoliną Kłosowską. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godzenie 19:00, a pierwszym punktem było zatwierdzenie porządku obrad:

 • Otwarcie zebrania.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Wybór sekretarza zebrania.
 • Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 14.09.2018 r.
 • Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 14.09.2018 r.
 • Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 14.09.2018 r. do dnia 09.09.2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.
 • Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2020
 • Sprawy wniesione.

Porządek został przyjęty przez aklamację. Na sekretarza zebrania wybrano panią Bożenę Kamińską. Kolejnym punktem programu było przyjęcie protokołu z zebrania 14.09.2018, tu też nie było niespodzianek – członkowie Zebrania głosowali gremialnie za przyjęciem protokołu.

Następnie sołtys Grażyna Grabka odczytała sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 14.09.2018 r. do dnia 09.09.2019. W sprawozdaniu znalazły się informacje o organizowanych przedsięwzięcia mające na celu integrację społeczności sołectwa. Wszystkie środki sołectwa decyzją mieszkańców przeznaczane były na działalność społeczną i kulturalną świetlicy w Opaczy-Kolonii. Realizowane były następujące zajęcia cykliczne:

 • Pilates
 • Zumba dla dzieci i dorosłych
 • Zajęcia interaktywne dla dzieci
 • Zajęcia kulinarne dla dzieci
 • Teatrzyki dla dzieci
 • Ponadto zorganizwoane zostały:
 • Bale karnawałowe dla dzieci i dorosłych
 • Spotkania artystyczne
 • Tłusty czwartek
 • Spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy
 • Bal mikołajkowy
 • Koncert z okazji Dnia Kobiet
 • Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
 • Koncert chóru Czerwone Korale
 • Wyjazd na przedstawienie teatralne "Lekcja stepowania"
 • Kolejnym punktem programu było podjęcie w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020. We wniosku na działalność kulturalną znalazły się:
 • Warsztaty interaktywne dla dzieci: 5550 PLN
 • Warsztaty kulinarne dla dzieci promujące kulturę zdrowego żywienia 9000
 • Teatrzyki dla dzieci 4500
 • Bal mikołajkowy dla dzieci z paczkami 6500
 • Piknik rodzinny z okazji dnia dziecka 7000
 • Zabawa andrzejkowa 2000
 • Koncerty muzyczne 5000
 • Bilety do teatru 7850

Razem 54 400.

Na działalność sportową:

 • Zajęcia z pilatesu 14 000
 • Zumba dla dzieci 3 700
 • Zumba dla dorosłych 4 000

Razem 21 700

W sumie wniosek o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego opiewa na kwotę 76 100. Za przyjęciem wniosku głosowało 67 osób, nikt się nie wstrzymał i nikt nie głosował przeciw. Następnie podobnym stosunkiem głosów przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Zebranie wiejskie przegłosowało również zmiany zakresów przedsięwzięć w roku budżetowym 2019. Przeniesiono 1000 zł z zajęć kulturalnych na zajęcia sportowe. Ten wniosek również został przegłosowany 67 głosami za bez wstrzymujących się i przeciwnych. Wnioskowi towarzyszyła stosowna uchwała, która również została otrzymała 67 głosów za, bez wstrzymujących się i przeciwnych.

Kolejnym punktem programu były wnioski do budżetu gminy Michałowice na 2020 rok. Pan Kamiński zgłosił:

 1. powiększenie parkingu na stacji WKD i objęcie terenu monitoringiem,
 2. Budowę sieci wodno-kanalizacyjne w ulicach gdzie jeszcze jej nie ma na terenie sołectwa Opacz Kolonia
 3. Przebudować ulicę Środkową, Bodycha, Chabrową, Cedrową, Tymiankową i Żwirki i Wigury
 4. Ustawienie ławek na terenie sołectwa w miejscach ustalonych z mieszkańcami
 5. Kontynuować działania prowadzące do skutecznego wykonania lewoskrętu na skrzyżowaniu Ryżowej z Al. Jerozolimskimi.

Mieszkańcy wnioskowali również o zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenie całego sołectwa. Pani Monika Kokorzycka wniosła o organizację ruchu na ulicy Różanej. Jeden z mieszkańców wniósł o wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na ulicy Badylarskiej.

Następnie prowadząca Zebranie sołtys Grażyna Grabka przeszła do punktu „Sprawy wniesione”, zachęcając zgromadzonych do zadawania pytań urzędnikom gminy obecnym na spotkaniu.

Pani Kokorzycka zgłosiła zastrzeżenia do sprzątania i koszenia na terenie Opaczy. Obecny na spotkaniu Zastępca Wójta Jerzy Sierak poinformował, że opóźnienia w koszeniu w tym roku spowodowane były problemami z przetargiem i obiecał poprawić tempo i jakość prac porządkowych. Poinformował również jakie są możliwości poprawienia parkingu dla rowerów przy stacji WKD.

Następnie pani Anna Kamińska poruszyła sprawę modernizacji świetlicy w Opaczy-Kolonii, prosząc Dorotę Bagońską, kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, o wytłumaczenie zakresu planowanych prac. Pani Bagińska wytłumaczyła, że zostanie przekształcony sposób użytkowania pomieszczeń świetlicy. Formalnie sala główna świetlicy zostanie przekształcona w salę dla więcej niż 50 osób, w tym celu zostaną wykonane dodatkowe drzwi zewnętrzne o szerokości pozwalającej na ewakuację stu kilkudziesięciu osób. Zostanie przebudowana też balustrada przy klatce schodowej. Prace mają być wykonane szybko, w kilkanaście dni, w takim momencie, żeby jak najmniej kolidowały z zajęciami. Pan Dorota Bagińska wytłumaczyła również, że działania modernizacyjne to kontynuacja działań podjętych jeszcze przez wójta Krzysztofa Grabkę w zeszłym roku. Prace w miarę możliwości zostaną wykonane jeszcze w tym roku kalendarzowym. Wójt Jerzy Sierak zobowiązał się, że urząd zrobi wszystko by modernizację wykonać jak najszybciej.

Jedna z mieszkanek zadała pytanie czy można zrobić coś z samolotami lądującymi jeden po drugim.

Krzysztof Grabka przygotował pismo w sprawie hałasu dochodzącego od trasy POW i zachęcił do podpisywania go. Zobowiązał się zawieźć pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska by wspomóc gminę w działaniach na rzecz ograniczenia hałasu. Prosił również władze gminy o interwencję w sprawie nazwy ulicy Nowej w mapach Google, tak by kurierzy nie gubili się szukając adresu.

Mieszkańcy prosili również, żeby zwrócić uwagę firmie Lekaro, że zbierają do jednego wozu śmieci zmieszane i odpady suche. Wójt wytłumaczył, że nowoczesne śmieciarki mają dwie komory. Mieszkańcy pytali również o koszty związane z odbiorem odpadów i wymianą firmy odbierającej wykonującej tę usługę na terenie gminy (przetarg już trwa). Wójt Jerzy Sierak tłumaczył zawiłości systemu odbioru odpadów i przyczyny dla których ceny na rynku rosną. Nie był jednak w stanie powiedzieć na jakim poziomie ceny będą się kształtować w niedalekiej przyszłości. Wójt obiecał również usprawnienie pracy PSZOK.

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także