01.06.2021 15:05

PRZYPOMNAMY O KONIECZNOŚCI WYMIANY DO KOŃCA 2022 R. POZAKLASOWYCH KOTŁÓW, TZW. „KOPCIUCHÓW” w związku z zapisami „uchwały antysmogowej”.

8563
Sezon grzewczy jest już za nami. To dobry moment na wymianę przestarzałego ogrzewania, tym bardziej, że czasu jaki został nam do 1 stycznia 2023 r. – do dnia od kiedy eksploatowanie bezklasowych kotłów, tzw. „kopciuchów” będzie nielegalne – zostaje coraz mniej. Wejdź na stronę: www.piece.michalowice.pl - zapoznaj się z naszym nowym programem wymiany pieców – Lokalnym Programem Piecowym.

„Uchwała antysmogowa”

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. „uchwałę antysmogową” wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 października 2017 r. poz. nr 9600.

Czym jest uchwała antysmogowa i kogo dotyczy?

Uchwała antysmogowa jest regulacją prawną, która ma zapewnić czyste powietrze mieszkańcom Mazowsza. Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli w szczególności:

  • pieców,
  • kominków,
  • kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego stanowi akt prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.

 

Co reguluje?

  • określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania;
  • wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań;
  • zakazuje stosowania najgorszych jakościowo paliw.

Po co nam uchwała antysmogowa?

Zanieczyszczenie powietrza, głównie drobnymi pyłami, wpływa na przedwczesne zgony, zwiększa możliwość zachorowania na wiele groźnych chorób, tj. nowotwory, a także może prowadzić do bezpłodności czy obumarcia płodu. Leczenie chorób wywołanych przez smog pociąga za sobą wysokie koszty leczenia, ale także nieobecności chorych w pracy. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska i Światowej Organizacji Zdrowia z powodu smogu umiera co roku w Polsce ok. 45 tys. osób. Pojawiają się również badania dotyczące wpływu smogu na gorsze rokowania i zwiększone ryzyko śmiertelności w przypadku infekcji COVID-19. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/zanieczyszczenie-powietrza-ma-znaczenie-w-obliczu-pandemii

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza powodującymi powstawanie smogu są stare instalacje, w których spalane jest najgorsze jakościowo paliwo, tj.:

  • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
  • węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm,
  • paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).

Spalanie wyżej wymienionych paliw powoduje wysoką emisję do powietrza substancji mających negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a także na stan środowiska naturalnego. Dlatego konieczne było wprowadzenie uchwały antysmogowej. Wymiana przestarzałych kotłów i stosowanie paliw dobrej jakości wpłynie na poprawę czystości powietrza, a także na zdrowie mieszkańców.

Możliwe sankcje

Należy pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będzie kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu. Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu takie świadectwo.

Skąd można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca?

Gmina Michałowice udziela dotacje na wymianę pieców węglowych. Szczegóły Lokalnego Programu Piecowego znajdują się na stronie: www.piece.michalowice.pl

Programem uzupełniającym do Lokalnego Programu Piecowego jest Lokalny Program Osłonowy - program wsparcia finansowego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy, którzy w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na niskoemisyjny ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu. Szczegóły Lokalnego Programu Osłonowego znajdują się na stronie: www.michalowice.pl/lpo

Więcej o obu programach pisaliśmy tutaj: https://www.michalowice.pl/dzieje-sie/aktualnosci/samorzadowe/ruszyl-lokalny-program-piecowy,p389821867

Dotację można uzyskać również z programu rządowego „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Więcej o programie na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl lub pod nr telefonu 22 340 40 80 (infolinia).

Skąd jeszcze będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca – co nowego zaproponujemy mieszkańcom?

Niebawem w Naszej Gminie ruszy kolejny atrakcyjny program pilotażowy, którego głównym celem będzie pomoc mieszkańcom w znalezieniu i pozyskaniu dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych przeciwdziałających zjawisku smogu (m.in. wymiana kotła, termomodernizacja) z dostępnych środków zewnętrznych. O szczegółach programu będziemy pisać wkrótce. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Informujemy również mieszkańców, że Gmina Michałowice podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w którym mieszkańcy będą mogli m.in. złożyć wniosek o dotacje. Dzięki podpisanemu porozumieniu mieszkańcy naszej gminy nie będą musieli jeździć do siedziby WFOŚiGW w Warszawie, ponieważ wszelkie formalności związane z Programem Czyste Powietrze będą mogli załatwić w naszym urzędzie. Punkt ruszy jeszcze w tym roku.

Nie odkładaj wymiany nieekologicznego kotła. W ramach gminnego Lokalnego Programu Piecowego możesz uzyskać dotację do 7000 zł. Chcesz porozmawiać w tej sprawie? Zadzwoń do Referatu Ochrony Środowiska – tel. 22 350 91 91 wew. 238.

PAMIĘTAJ!

kalendarz kopciuchowy

 

Opublikowany przez: Joanna Trybuchowska

Zobacz także