29.09.2016 21:50

Zebranie mieszkańców Reguł

904
Coroczne zebranie mieszkańców Reguł, zgodnie z zarządzeniem sołtys, Magdaleny Krajnik-Partyki odbyło się 28 września w sali multimedialnej Urzędu Gminy.

W zebraniu mieszkańców sołectwa wziął udział również wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk, radna powiatu Aurelia Zalewska oraz radni gminy, a także dzielnicowy post. Mariusz Szymanek.

 

Po oficjalnym otwarciu zebrania przez sołtys, Magdalenę Krajnik-Partykę i zatwierdzeniu porządku obrad, który wymagał zmiany w związku z rezygnacją jednego z członków rady sołeckiej z pełnienia funkcji, przystąpiono do wyboru sekretarza zebrania, którym została Katarzyna Stygińska.

 

Sołtys Reguł po przyjęciu przez mieszkańców protokołu z zebrania z dnia 17.09.2015 r przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej za okres od 18.09.2015 r do 28.09.2016r oraz realizacji uchwał przyjętych podczas ostatniego zebrania.

 

W tym okresie sołtys i rada sołecka zorganizowali i przeprowadzili wiele inicjatyw kulturalno-sportowych, które cieszyły i cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

 

W roku 2015 – październik – powitanie jesieni z ogniskiem i potańcówką na dechach, wyjazd do Otrębus na spektakl „Dwie mori utrapienia”, II bieg patrolowy dla dzieci, grudzień – spotkanie w Wigilijne dla mieszkańców.

 

Rok 2016 – marzec - spotkanie Wielkanocne dla mieszkańców, kwiecień - warsztaty budowy budek lęgowych dla ptaków, czerwiec – piknik młodych agentów.

 

Poza wydarzeniami jednorazowymi odbywały się i nadal trwają zajęcia cykliczne w tym: Gordonki – zajęcia dla najmłodszych, Pilates, nordic walking, ćwiczenia outdorowe z trenerem personalnym, warsztaty fotograficzne oraz lipcowe zajęcia wakacyjne dla dzieci, które prowadziła Małgorzata Posel – członek rady sołeckiej.

 

W tym czasie dzięki staraniom samorządowców udało się zrealizować: przejście dla pieszych w Al. Jerozolimskich na wysokości ul. Ogrodowej, uporządkowano terenu po pracach przy budowie rowu przy ul. Wiejskiej, oczyszczono boisko do gry w siatkówkę oraz zakupiono siatkę do gry w siatkówkę plażową w parku. Prowadzono rozmowy ze starostą w sprawie przebudowy ul. Regulskiej, a także interweniowano w sprawie nieprzyjemnych zapachów z sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Kuchy oraz zlecono sporządzenie tekstu historycznego dotyczącego Reguł, który zostanie umieszczony na tablicy informacyjnej przy świetlicy wiejskiej.

 

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie przez mieszkańców uchwały o wygaśnięciu mandatu członka rady sołeckie Monika Nisztuk, która ze względów osobistych nie może dalej pełnić tej funkcji.

 

W dalszej części zebrania Tomasz Chilarski zaprezentował stowarzyszenie „Głos Mieszkańców Gminy Michałowice”.

 

Podczas zebrania mieszkańcy dopytywali również wójta Krzysztofa Grabkę o sprawę studium zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice, a dokładniej terenu pomiędzy Al. Jerozolimskimi, a torami kolejki WKD i ul. Regulską, na którym miało powstać centrum handlowe. Odpowiadając na pytania mieszkańców wójt, Krzysztof Grabka powiedział, iż zgodnie z decyzją wojewody, projektanci aktualnie nanoszą poprawki do studium zagospodarowania przestrzennego uwzględniające uwagi wojewody, a po ich wprowadzeniu projekt ponownie zostanie wyłożony do konsultacji społecznych. Wójt zaproponował również mieszkańcom podjęcie próby organizacji spotkania z inwestorem, który w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami będzie mógł przedstawić swoje zamiary, co do omawianego terenu.

 

Na zakończenie dyskusji Tomasz Chilarski, prezes Stowarzyszenia, a zarazem mieszkaniec Reguł apelował do wójta, aby nie dokonywano zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, gdyż tak jak on, część mieszkańców nabywając nieruchomość i  sprowadzając się do miejscowości,  swoje decyzje podejmowała w oparciu o obowiązujące prawo miejscowe.

 

Zgodnie z decyzją mieszkańców budżet sołectwa na rok 2017, który wyniesie 56 919,27 zł został rozdysponowany na takie działania jak: działania kulturalne aktywizujące mieszkańców – kwota 39 000,00 zł, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – kwota 10 000,00 zł, postawienie tablicy informacyjnej – kwota 2 919,27 zł oraz na wyposażenie świetlicy 5 000,00 zł.

 

W propozycjach zgłaszanych przez radę sołecką i mieszkańców do budżetu gminy na rok 2017 znalazły się m.in. oświetlenie ścieżek rowerowych z Reguł do Michałowic i z Reguł do Pęcic, budowa ścieżki rowerowej do Pruszkowa i do Komorowa wzdłuż Raszynki, poszerzenie ścieżki rowerowej z Reguł do Michałowic, zabezpieczenie środków na zrealizowanie wraz z powiatem pruszkowskim inwestycji polegającej na modernizacji ulicy Regulskiej, opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego zespołu edukacyjnego dla potrzeb gminy, obejmującego: szkołę, przedszkole i żłobek, zagospodarowanie terenów wokół zbiorników retencyjnych i stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy, zakup i montaż huśtawki na terenie strefy rekreacji,  ustawienie przystanku komunikacji szkolnej u zbiegu ul. Ogrodowej i Regulskiej, remont ul. Firmowej, wyznaczenie przejścia dla pieszych (pasy) na ul. Kuchy, przeniesienie tablicy informacyjnej przy ul. Prusa, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Granicznej (od Dereniowej do ul. Aleja Powstańców Warszawy) czy wdrożenie działań w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci - szkolenia dla nauczycieli i rodziców. 

 

Odnosząc się do propozycji mieszkańców dotyczących ścieżek rowerowych wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka powiedział, że znacząca część propozycji mieszkańców została uwzględniona w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i aktualnie oczekuje na akceptację wniosku.

 

Dyskutowano także o przebudowie skrzyżowania Alei Jerozolimskich i ul. Regulskiej tak, aby wydłużyć pasy do lewoskrętu, przeniesieniu przystanku WKD (peron w kierunku Pruszkowa) oraz wybudowaniu nowego przystanku autobusowego w Alejach Jerozolimskich, przy skrzyżowaniu z ul. Regulską. 

 

W trakcie zebranie mieszkańcom został zaprezentowany projekt nowej świetlicy, której budowa rozpocznie się już niebawem, a sam projekt bardzo się spodobał wszystkim mieszkańcom i jeśli warunki pogodowe pozwolą - jej budowa zakończy się  jeszcze w tym roku.

 

 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także