Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu eBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Definicje

  • Serwis Internetowy („eBOI”) – dedykowana strona internetowa, umożliwiająca wgląd do swoich zobowiązań wobec gminy, udostępniona przez producenta systemu pod adresem:  https://gminamichalowice.eboi.pl ,
  • użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zobowiązania wobec urzędu lub reprezentująca osobę prawną posiadającą takie zobowiązania i posiadająca konto w serwisie internetowym eBOI .

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Urząd Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

05-816 Michałowice

tel. (22) 350-91-91

fax: (22) 350-91-01

sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl,

którego reprezentantem jest Wójt (dalej „Urząd” albo „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez administratora Inspektora danych osobowych:
Piotr Glen, adres e-mail: daneosobowe|michalowice.pl| class="link-border" |daneosobowe|michalowice.pl ,

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd?

Dane osobowe które otrzymaliśmy od użytkownika zostały przesłane do systemu podczas rejestracji konta tj.:

imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP, telefon, adres e-mail a także informacje z nimi skojarzone: zobowiązania finansowe wobec gminy, informacje o podstawie naliczenia i przedmiocie opodatkowania.

Dane będą przetwarzane w celu udostępnienia Serwisu Internetowego, kontaktu z użytkownikiem oraz do kontaktu w sprawie zobowiązań użytkownika oraz do przesyłania komunikatów dotyczących użytkownika np. o przerwach w dostawie wody.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych podatnika mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Michałowice przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest udostępnianie Serwisu Internetowego podatnikowi oraz kontakt w sprawie należności podatkowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadków i sytuacji określonych w szczególnych przepisach prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu podatnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego, żeby korzystać z systemu eBOI.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Dane podatnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i analogowy oraz nie będą profilowane.

Jak chronione są Pani/Pana dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.