Regulamin korzystania z serwisu internetowego eBOI - elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Zarządzenie Nr 4/2023
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Serwis internetowy eBOI adresowany jest do osób fizycznych oraz osób prawnych, które chcą uzyskać wgląd w swoje zobowiązania finansowe wobec gminy, dokonać płatności przez Internet, złożyć wniosek w formie elektronicznej. Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2651) doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePUAP. Usługa eBOI stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec gminy. Dzięki usłudze użytkownik ma dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet, usługa prezentuje informacje dotyczące zobowiązań podatnika w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania podatkowego, opłat za wodę i zrzut nieczystości płynnych, opłat za odbiór odpadów.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i korzystania z serwisu internetowego eBOI (dalej w treści „Serwis Internetowy”), za pośrednictwem którego można uzyskiwać informacje o bieżących zobowiązaniach.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1) Serwis Internetowy („eBOI” – elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) – dedykowana strona internetowa udostępniona przez producenta systemu pod adresem: https://gminamichalowice.eboi.pl ,

2) Strona Informacyjna – dedykowana Serwisowi Internetowemu strona informacyjna zawierająca materiały promocyjne, instrukcje i komunikaty dostępna pod adresem: https://www.michalowice.pl/e-urzad/ ,

3) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego eBOI;

4) Urząd – Urząd Gminy Michałowice;

5) Podatnik (użytkownik)– osoba fizyczna posiadająca zobowiązania wobec urzędu lub reprezentująca osobę prawną posiadającą takie zobowiązania.

3. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego podatnik może:

1) sprawdzić aktualne wysokości zobowiązań wobec gminy,

2) sprawdzić zaległości jeśli takie występują,

3) wykonać płatność elektroniczną.

4. Przed pierwszym logowaniem do Serwisu Internetowego podatnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest w formie elektronicznej podczas pierwszego logowania do serwisu oraz każdorazowo po dokonaniu przez urząd zmian w regulaminie.

5. Z serwisu może korzystać Podatnik posiadający aktywny Profil Zaufany za pomocą którego poświadczana jest tożsamość użytkownika.

6. Osoba zakładająca konto, przyjmuje do wiadomości możliwość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, odpowiada za merytoryczną poprawność podanych danych oraz za to, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i należą do niej.

 

§ 2
Identyfikacja podatnika

 

Identyfikacja podatnika obywa się za pomocą numeru PESEL zawartego w Profilu Zaufanym. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niezgodności podatnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Urząd.

§ 3
Korzystanie z Serwisu Internetowego

 

1. Z zastrzeżeniem czasu niezbędnego na konserwację, Serwis Internetowy i Strona Informacyjna dostępne są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dostęp do Serwisu Internetowego świadczony jest przez urząd nieodpłatnie, przy czym ewentualne koszty dostępu do sieci Internet ponosi podatnik.

2. Do płatności elektronicznych wykonywanych w serwisie doliczana jest dodatkowo prowizja operatora płatności. Informacja o kwocie prowizji prezentowana jest podczas wykonywania płatności.

3. W celu skorzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej np. najnowsze wersje przeglądarek Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari.

4. W celu skorzystania z Serwisu Internetowego podatnik wybiera opcję „Zaloguj” a następnie loguje się do Profilu Zaufanego.

5. Po dokonaniu poprawnej identyfikacji, podatnik ma możliwość korzystania z Serwisu Internetowego w zakresie funkcjonalności, o której mowa w § 1 ust. 3.

 

§ 4
Odpowiedzialność

 

1. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze skorzystania z Serwisu Internetowego przez osoby trzecie, posługujące się Profilem Zaufanym Podatnika.

2. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej uniemożliwiającej korzystnie z Serwisu Internetowego lub Strony Informacyjnej.

3. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Serwisu Internetowego lub Strony Informacyjnej z przyczyn technicznych, niezależnych od urzędu.

§ 5
Reklamacje

 

1. Podatnik może złożyć reklamację:

1) bezpośrednio w siedzibie urzędu pisemnie lub ustnie,

2) listownie, na adres urzędu,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

2. Aktualne dane kontaktowe urzędu dostępne są na Stronie Informacyjnej.

3. Urząd rozpatruje reklamacje oraz udziela podatnikowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub wymagających dodatkowych informacji, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W takim przypadku urząd informuje podatnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji, wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

4. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny podatnika. Odpowiedź może zostać przekazana pocztą elektroniczną lub za pomocą platformy ePUAP wyłącznie na wniosek podatnika.

5. Urząd akceptuje pozasądowe mechanizmy polubownego rozwiązywania sporów.

 

§ 6
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych podatnika jest Urząd Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, którego reprezentantem jest Wójt.

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@michalowice.pl, telefonicznie (22) 350-91-91 lub na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym podatnik może się skontaktować poprzez e-mail daneosobowe@michalowice.pl lub pisząc na adres pocztowy siedziby administratora.

4. Dane osobowe podatnika (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP, telefon, adres e-mail a także informacje z nimi skojarzone: zobowiązania finansowe wobec gminy, informacje o podstawie naliczenia i przedmiocie opodatkowania) będą przetwarzane w celu udostępnienia Serwisu Internetowego, kontaktu z użytkownikiem oraz do kontaktu w sprawie zobowiązań użytkownika oraz do przesyłania komunikatów dotyczących użytkownika np. o przerwach w dostawie wody.

5. Odbiorcami danych osobowych podatnika mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Michałowice przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt.

6. Dane osobowe podatnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Podatnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadków i sytuacji określonych w szczególnych przepisach prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podatnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu podatnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego, żeby korzystać z Serwisu Internetowego.

10. Dane podatnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy i nie będą profilowane.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2023 roku.

2. Urząd może zmienić Regulamin jeżeli:

1) nastąpiła zmiana funkcjonalności Serwisu Internetowego,

2) nastąpiła zmiana w zakresie procedur rejestracji nowych użytkowników oraz procedur dostępu do Serwisu Internetowego,

3) nastąpiła zmiana przepisów prawa,

4) jest to niezbędne ze względu na interes Podatników.

3. Aktualny Regulamin dostępny jest na Stronie Informacyjnej.

4. Urząd informuje podatnika o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie informacji zawierającej aktualną treść Regulaminu na adres poczty elektronicznej podatnika wskazany w ewidencji podatników prowadzonej przez urząd oraz publikuje na Stronie Informacyjnej i w Biuletynie Informacji Publicznej w formie Zarządzenia Wójta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w zarządzeniu Wójta, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień podatników, niepowodujące ograniczenia zakresu Serwisu Internetowego, nienakładające na podatników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.

6. Urząd oraz podatnik są uprawnieni do wypowiedzenia drugiej stronie warunków korzystania z Serwisu Internetowego z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie na adres korespondencyjny odpowiednio podatnika lub urzędu, Wypowiedzenie może zostać przekazane pocztą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP na wniosek podatnika.

 

Do pobrania: