3225

Korzyści dla posiadaczy Karty:

Posiadacze Karty Mieszkańca mają tańsze przejazdy kolejką  WKD na linii Nowa Wieś Warszawska – Warszawa Salomea. Bilet normalny kosztuje 2,50 zł (12 min) i 3 zł (19 min). Bilet miesięczny dla posiadaczy Karty Mieszkańca wg taryfy normalnej jest dla nich tańszy o 40 zł, a bilet kwartalny wg taryfy normalnej o 90 zł.

Szczegóły


 

Bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV - objęte są nimi dziewczynki i chłopcy w wieku 13 i 14 lat, mieszkańcy Gminy Michałowice. Szczepienia w 2022 roku planowane są na maj/czerwiec (I dawka) i listopad/grudzień (II dawka). Rozpoczęcie szczepień poprzedzone będzie działaniami informacyjno-edukacyjnymi.

Do szczepień będą kwalifikowani tylko mieszkańcy naszej gminy. Dlatego miejsce zamieszkania będzie  weryfikowane na podstawie ważnej Karty Mieszkańca Gminy Michałowice (karty wydawane są na okres 1 roku - sprawdź ważność karty) lub informacji zawartych w dokumentach składanych w Urzędzie Skarbowym – rozliczeniu rocznym lub formularzu aktualizacji adresu zamieszkania podatnika.

 


 

Dopłaty na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej w systemie dziennym oraz posiadającego Kartę Dużej Rodziny z identyfikatorem gminy Michałowice (1421042).- wysokość świadczenia jest kwotowa i zależy od miesięcznej wysokości kosztów zakupu biletów długookresowych. Przykładowo przy bilecie do 75 zł, wysokość dopłaty wyniesie 30 zł, przy bilecie powyżej 150 zł -  70 zł

Szczegóły


 

Dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym - rodzice za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku (lista żłobków) wnoszą opłatę w wysokości 500 zł miesięcznie. Pozostały koszt ponosi gmina, dofinansowując bezpośrednio wybrane placówki. 

Szczegóły

 

 


 

Zniżki i dopłaty dla mieszkańców za odpady segregowane.

Stawki za odbiór odpadów wynoszą:  

  • 0 zł (zwolnienie 100%) dla osób, których dochód nie przekracza 701 zł (dla osób samotnych) lub 528 zł (w rodzinie),
  • 16,50 zł (zwolnienie 50%) - dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • dla dzieci do 16 rok użycia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób dorosłych całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub niezdolnych do samodzielnej egzystencji, (stosujemy dopłatę 65% tj. 21,45zł ) 
  • dla osób, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.056 zł na osobę w rodzinie, (stosujemy dopłatę 50% tj. 16,50 zł .) 
  • dla osób, które ukończyły 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2.103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.584 zł na osobę w rodzinie,  (stosujemy dopłatę 40%tj.13,20 ) 

Szczegóły


 

Pierwszeństwo w rezerwowaniu/odbiorze wejściówek na wydarzenia organizowane przez gminę w sali multimedialnej urzędu gminy

Szczegóły


 

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie prowadzone w okresie jesiennym - objęte są nimi osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na grypę: seniorzy 60+, osoby objęte opieką GOPS Michałowice, renciści oraz rolnicy pobierający emerytury rolnicze.


 

Dopłaty w wysokości 50 % do sterylizacji i kastracji psów i kotów 

Bezpłatne znakowanie psów i kotów

Zabiegi wykonywane są w przychodni CZTERY ŁAPY Piastów, ul. Orzeszkowej 38; tel. 22 435 78 70 

Szczegóły