1372

Kto jest uprawniony do otrzymania Karty Mieszkańca?

Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec gminy Michałowice, który:

  • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a także wskazuje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest Gmina Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód

 albo

  • rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i/lub pobiera emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zadeklarował Gminę Michałowice w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania

 albo

  • korzysta ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

albo

  • posiada status osoby bezrobotnej nadany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie oraz zadeklarował Gminę Michałowice jako miejsce zamieszkania

oraz

  • dzieci osób, o których mowa powyżej, wspólnie z nimi zamieszkujące, do ukończenia 18. roku życia, a powyżej 18. roku życia pod warunkiem pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia