4469

Przedłużenie ważności karty

osoba przy klawiaturze trzymająca w ręku kartę mieszkańca

Wyślij formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o przedłużenie karty mieszkańca. 

Co będzie Ci potrzebne

Przygotuj kartę mieszkańca (będzie potrzebny Ci jej numer) oraz skan lub fotokopię jednego z dokumentów uprawniających Cię do posiadania karty wymienionych w punkcie 3 formularza (Załączniki). W formularzu podaj swój adres e-mail i telefon komórkowy, ułatwi nam to kontakt z Tobą w sprawach dotyczących karty oraz pozwoli wysłać powiadomienie o kończącym się terminie ważności karty.

Jak przedłużyć ważność karty

Wypełnij i prześlij poniższy formularz, nasz pracownik powiadomi Cię o przedłużeniu karty lub poprosi o uzupełnienie danych. Jeżeli wolisz przyjść osobiście do urzędu przejdź do strony na której możesz pobrać papierowy wniosek oraz uzyskać dodatkowe informacje.

Wniosek o przedłużenie ważności karty

1. Dane posiadacza karty

2. Oświadczenie o uprawnieniu do korzystania z karty

3. Załączniki

  • kserokopię zeznania PIT za ostatni rok rozliczeniowy z adresem zamieszkania w gminie Michałowice z datą wpływu do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie (prezentatą) lub numerem wniosku w systemie elektronicznym;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zawierające informację o rejestracji w ewidencji podatników, ze wskazaniem gminy Michałowice jako miejsca zamieszkania;
  • emeryci i renciści - kserokopię rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy, w przypadku braku – zaświadczenie organu rentowego o zgłoszeniu do ubezpieczeń, zawierające adres zamieszkania;
  • osoby posiadające status rolnika - decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego od gruntu położonego na terenie gminy Michałowice;
  • zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice o korzystaniu ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • dokument z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie potwierdzający status osoby bezrobotnej, zawierający adres zamieszkania

Jeżeli potrzebujesz załączyć więcej niż jeden dokument, prosimy spakować je w paczkę ZIP (maksymalna wielkość załącznika to 10MB)

Jeżeli masz problem z utworzeniem paczki ZIP -  instrukcja

Wskaż załączniki:

  • prześlij obie strony legitymacji, nasz pracownik sprawdzi twoje dane oraz ważność dokumentu;
  • nie będziemy przechowywać kopii dokumentu, niezwłocznie po sprawdzeniu, obraz Twojego dokument zostanie usunięty z systemu;
  • możesz oznaczyć cel udostępnienia dokumentu jak w poniższym przykładzie, nanosząc napis: "Dokument udostępniony w celu wydania karty mieszkańca"

Przykładowy skan legitymacji studenckiej oznaczony napisem: Dokument udostępniony w celu wydania karty mieszkańca

 

 

Jeżeli potrzebujesz załączyć więcej niż jeden dokument, prosimy spakować je w paczkę ZIP (maksymalna wielkość załącznika to 20MB)

Wskaż załączniki:

4. Oświadczenia Wnioskodawcy

(1) Regulaminem wydawania oraz używania Karty Mieszkańca

(2) Administratorem danych podanych we Wniosku jest Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia Wniosku o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Michałowice, tj. w celu realizacji Programu „Karta Mieszkańca Gminy Michałowice” przyjętego Uchwalą Nr XXXIV/432/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r.

Podanie danych w tym celu jest konieczne, a podstawą przetwarzania danych jest ustawa o samorządzie gminnym. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione podmioty przetwarzające. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu i do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Beneficjent Programu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem sekretariat@michalowice.pl

* - pola wymagane