4229

Wniosek o wydanie pierwszej karty

1. Dane posiadacza karty

(telefon i e-mail ułatwią kontakt z Tobą i umożliwią powiadomienie o zmianach w systemie Karty Mieszkańca)

2. Oświadczenie o uprawnieniu do korzystania z karty

UWAGA: osoby pełnoletnie wypełniają nowy wniosek we własnym imieniu.

3. Załączniki

  • kserokopię zeznania PIT za ostatni rok rozliczeniowy z adresem zamieszkania w gminie Michałowice z datą wpływu do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie (prezentatą) lub numerem wniosku w systemie elektronicznym;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zawierające informację o rejestracji w ewidencji podatników, ze wskazaniem gminy Michałowice jako miejsca zamieszkania;
  • emeryci i renciści - kserokopię rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy, w przypadku braku – zaświadczenie organu rentowego o zgłoszeniu do ubezpieczeń, zawierające adres zamieszkania;
  • osoby posiadające status rolnika - decyzję w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego od gruntu położonego na terenie gminy Michałowice;
  • zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice o korzystaniu ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • dokument z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie potwierdzający status osoby bezrobotnej, zawierający adres zamieszkania

Jeżeli potrzebujesz załączyć więcej niż jeden dokument, prosimy spakować je w paczkę ZIP (maksymalna wielkość załącznika to 10MB)

Jeżeli masz problem z utworzeniem paczki ZIP -  instrukcja

Wskaż załączniki:

4. Oświadczenia Wnioskodawcy

(1) Regulaminem wydawania oraz używania Karty Mieszkańca

(2) Administratorem danych podanych we Wniosku jest Urząd Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia Wniosku o wydanie Karty Mieszkańca Gminy Michałowice, tj. w celu realizacji Programu „Karta Mieszkańca Gminy Michałowice” przyjętego Uchwalą Nr XXXIV/432/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r.

Podanie danych w tym celu jest konieczne, a podstawą przetwarzania danych jest ustawa o samorządzie gminnym. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione podmioty przetwarzające. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Programu i do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Beneficjent Programu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem sekretariat@michalowice.pl

* - pola wymagane

Twoją kartę skradziono lub zaginęła, potrzebujesz duplikatu ?

Zgłoś utratę karty

Aby otrzymać duplikat karty wypełnij wniosek elektroniczny lub złóż w urzędzie wniosek papierowy.

Zmieniły się Twoje dane użytkownika karty ?

Zgłoś zmianę danych

Jeżeli znalazłeś błąd na karcie lub zmieniły się Twoje dane, zgłoś to w wygodnym formularzu elektronicznym lub złóż w urzędzie wniosek papierowy.