21.09.2015 16:40

Inwestycje, przebudowy, modernizacje

834
Wkrótce kolejne 2 km dróg w naszej gminie zostaną zmodernizowane. Ogłoszono postępowania przetargowe na przebudowę ulic: Krótkiej w Michałowicach, Miodowej w sołectwie Komorów, Wiśniowej, Wiosennej oraz Wandy i Heleny w Nowej Wsi, Sportowej w Komorowie, Poniatowskiego w Michałowicach-Wsi oraz Kalinowej w Granicy. Planowana jest także budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w sołectwie Komorów oraz w Alei Topolowej w Michałowicach. Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dróg w Granicy oraz Michałowicach-Wsi. Planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego. W Pęcicach Małych zostanie wykonane odwodnienie w ul. Słowików i Skowronków. Zostaną zaprojektowane kolejne km ścieżek rowerowych.

Ulica Krótka w Michałowicach zostanie przebudowana na odcinku o dł. 130 mb, od ul. Parkowej do ul. Polnej. Ulica nie ma odwodnienia, zaplanowano więc wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. Nastąpi regulacja studzienek i zaworów. Ulica będzie miała nową nawierzchnię asfaltową. Nastąpi także remont zjazdów.

 

Przebudowa ul. Miodowej, wraz z łącznikiem w ul. Stare Sady w sołectwie Komorów, odbędzie się na łącznej długości 262 mb. Polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni i podbudowy ciągu pieszo-jezdnego, wraz z odwodnieniem. Planowany jest także remont istniejących zjazdów indywidualnych, które zostaną wykonane z kostki brukowej Roboty maja być prowadzone etapami. Przebudowywane odcinki jezdni będą niedostępne dla ruchu. Dopuszczone do ruchu będą pojazdy mieszkańców i służb ratunkowych.

 

Ulica Wiśniowa w Nowej Wsi, wzdłuż której znajduje się jednorodzinna zabudowa, zostanie przebudowana na odcinku 385 mb.  Zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa ulicy. Po stronie zachodniej drogi zostanie wybudowany chodnik.

Ulica Wiosenna w Nowej Wsi zostanie przebudowana na długości 170 mb. Obecnie droga nie posiada kanalizacji deszczowej, zaplanowano więc odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego. Jezdnia będzie wykonana z betonowej kostki brukowej.

W obydwu ulicach, w celu wyeliminowania wzrostu prędkości pojazdów, zaplanowano, że zostaną wykonane progi zwalniające. Przebudowane zostaną także zjazdy z posesji.

 

Nowa nawierzchnia ulicy Sportowej w Komorowie, na odcinku 430 m, od ul. Kraszewskiego do ul. Okrężnej, zaplanowano, że zostanie wykonana z kostki brukowej. Wzdłuż ulicy ma powstać chodnik. Planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej. Istniejące wyniesione skrzyżowanie z ulicą Prusa zostanie przebudowane. Prace będą wykonywane w dwóch etapach: pierwszy  od .ul. Kraszewskiego do ul. Prusa, drugi zaś od ul. Prusa  do ul. Okrężnej.  W czasie prac, ulica będzie całkowicie zamknięcia, z wyłączeniem dojazdu do posesji.

 

Ulica Wandy i Heleny w Nowej Wsi  zostanie przebudowana na odcinku 444 mb. Droga biegnie w obszarze zabudowy jednorodzinnej i stanowi dojazd od posesji. Obecna nawierzchnia z płyt betonowych zostanie zastąpiona kostką brukową. Wraz z przebudową ulicy zostanie wykonane odwodnienie. 

 

Ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Poniatowskiego w Michałowicach-Wsi – to pierwszy etap tej inwestycji. Ulica zostanie zmodernizowana na odcinku od ul. Wesołej do ul. Kasztanowej,  o łącznej długości 386 mb. Zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa. Na całej długości planuje się wykonanie chodnika z kostki brukowej. Ulica posiada odwodnienie, które odprowadzane jest do wypustów kanalizacji deszczowej. 

 

Przebudowa Kalinowej w Granicy odbędzie się na długości 350 m. Nawierzchnia i zjazdy zostaną wykonane z kostki brukowej. Natomiast pobocze będzie wykonane z kruszywa i zostało zaprojektowane, jako pobocze chłonne. Zostanie wykonany także próg spowalniający. Planowana inwestycja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu.

 

Planowana rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy w Regułach jest już drugim etapem tej inwestycji. W tej fazie zaplanowano także wykonanie 100 m odcinka ul. Przytorowej. Nawierzchnia parkingu, jak i wybudowanego fragmentu ulicy będzie wykonana z kostki brukowej. Wokół powstanie chodnik. Odwodnienie parkingu zostanie podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

Zaplanowano wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwa Komorów, w ul. Wschodniej oraz w Michałowicach, w Al. Topolowej - zostały ogłoszone postępowania przetargowe. W Komorowie zaprojektowana sieć kanalizacyjna ma długość 168,5 m. Równocześnie zostanie przebudowany istniejący gazociąg wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy. W Michałowicach sieć kanalizacyjna powstanie na odcinku 781 mb. Zostaną wybudowane przykanaliki. Obecnie rozpoczęły się prace związane z budową sieci wodociągowej w tej ulicy.

 

Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych, o łącznej długości ok. 1.315 mb, w tym: w Granicy - ul. Orzechowej na długości ok. 115 mb (ciąg pieszo-jezdny, elementy odwodnienia), ul. Śliwkowej na długości ok. 105 mb (ciąg pieszo-jezdny, elementy odwodnienia), ul. Cynamonowej na długości ok. 75 mb (ciąg pieszo-jezdny, elementy odwodnienia),  ul. Reja, na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej, na długości ok. 420 mb (ciąg pieszo jezdny, elementy odwodnienia) w Michałowicach-Wsi - ul. Poniatowskiego, na odcinku od granicy z gminą Raszyn do ul. Borowskiego, na długości ok. 600 mb (jezdnia). Projekty powinny zostać wykonane do końca br.

 

Planowana jest także modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice,  w Komorowie, w  ul. Starego Dębu, w Granicy, w ul. Pruszkowskiej, Osieckiej, Jedliny, Podleśnej,  w  Regułach, w ul. Berberysowej i Dereniowej, w  Michałowicach-Wsi, w ul. Szarej. Równocześnie ma nastąpić wymiana szafek sterujących, wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych, linii oraz słupów oświetlenia ulicznego. Prace powinny być wykonane do koca listopada.

 

Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy, o łącznej długości ok. 3.950 mb. w tym: w Opaczy Kolonii (ul. Środkowa i Ryżowa na długości ok. 620 mb - odcinek od końcówki istniejącej ścieżki w ul. Środkowej od strony wschodniej do stacji WKD przy ul. Ryżowej); w Michałowicach-Wsi (ul. Borowskiego  na długości ok. 890 mb; ul. Poniatowskiego -  na długości ok. 720 mb - odcinek od granicy z Gminą Raszyn do ul. Borowskiego; ul. Kasztanowa na długości ok. 1.000 mb wraz z przebudową, wydłużeniem przepustu na rz. Raszynce - odcinek od ul. Poniatowskiego do granicy z Gminą Raszyn) oraz w Michałowicach i Opaczy Małej (ul. Parkowa -  na długości ok. 720 mb - odcinek od ul. Szkolnej w Michałowicach do ul. Borowskiego w Opaczy Małej). Dokumentację wykona Studio Largo S.C. z Młochowa. 

 

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie odwodnienia w ul. Słowików i Skowronków w Pęcicach Małych wraz z przebudową kolidujących przyłączy gazowych. Inwestycje o wartości  199.810,74 zł wykona konsorcjum firm: INSBUD Stanisław Bystrzycki (lider) i INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki (partner) z Pruszkowa. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: przetargi

Zobacz także