22.09.2016 23:10

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice

535
21 września w budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice.

W corocznym zebraniu uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców osiedla oraz wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, radna powiatu Aurelia Zalewska oraz radni gminy i pracownicy urzędu.

 

Po oficjalnym otwarciu zebrania przez przewodniczącą Zarządu Osiedla Michałowice, Beatę Rycerską i zatwierdzeniu porządku obrad przeprowadzono wybór sekretarza zebrania, którym został Paweł Cichocki.

 

Środowe zebranie było jednym z dłuższych zebrań samorządowców z mieszkańcami w naszej gminie, a to za sprawą rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r, która jest związana z roszczeniem reprywatyzacyjnym rodziny Grocholskich. Sprawa dotyczy terenów m.in. znajdujących się w Michałowicach, które przed II wojną światową należały do rodziny Grocholskich. Mowa jest o blisko 140h, na których dziś znajduje się wiele domów, budynek szkoły, przedszkola oraz kościół.

 

Niestety Sąd podjął decyzję o oddaleniu skargi właścicieli nieruchomości, którzy są ich właścicielami od kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Jak mówi obecny na rozprawie i przedstawiający mieszkańcom informację z jej przebiegu, Jarosław Hirny-Budka – zdaniem sądu oraz przedstawicieli Ministerstwa, argumenty właścicieli nieruchomości o tym, że ziemie oficjalnie zostały wprowadzone do obrotu nie wpływają na sprawę.  Jednocześnie Sąd podkreślił, iż dzisiejsza decyzja nie powoduje zwrotu ziem spadkobiercom lub wypłaty im odszkodowania.

 

Zdaniem wójta, Krzysztofa Grabki decyzja Sądu i szybkość, z jaką została ona podjęta jest bardzo zaskakująca mimo opinii Rzecznika Praw Obywatelski, potwierdzającej słuszność złożonej skargi przez właścicieli nieruchomości. Bez kompleksowej i systemowej ustawy reprywatyzacyjnej, tego typu problemy i zagrożenia będą się pojawiały, dlatego tak ważne jest współdziałanie w tej sprawie. W zebraniu udział wzięła również mec. Sylwia Krasowicz, reprezentująca Gminę w Sądzie, która odpowiadała na pytania i wątpliwość mieszkańców. 

 

Po odczytaniu protokołu z zebrania z dnia 05 lipca 2016 r nastąpiła prezentacja nowego stowarzyszenia „Głos Mieszkańców Gminy Michałowice”. Jak mówi prezes stowarzyszenia, Tomasz Chilarski stowarzyszenie liczy blisko 120 członków, mieszkańców gminy.

 

Odnosząc się do ostatniej decyzji wojewody mazowieckiego dotyczącej cofnięcia uchwały gminy w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającego budowę centrum handlowego w Regułach na terenie pomiędzy Alejami Jerozolimskimi, a torami kolejki WKD i ul. Regulską, wójt Krzysztof Grabka potwierdził, iż projektanci aktualnie nanoszą poprawka do studium uwzględniające uwagi wojewody, a sam projekt zostanie ponownie wyłożony do konsultacji społecznych.

 

Kolejnym punktem zebrania było podsumowanie działalności zarządu oraz sprawozdanie z realizacji projektów aktywizujących mieszkańców, które zostały sfinansowane z funduszu osiedla na rok 2016. Wśród tych projektów znalazły się m.in. gimnastyka dla dorosłych, zajęcia nordic walking, Pilates, gimnastyka z trenerem na powietrzu, rodzinne spotkania z grami planszowymi, warsztaty teatralne, spotkana brydżowe, wykład praw konsumenta, pokazy filmowe w sali multimedialnej, a także kiermasze świąteczne, podchody rodzinne oraz projekt pt. „Sprzątanie Michałowic”. Z funduszu osiedla został również sfinansowany zakup i montaż huśtawki – koszt 8 tys zł. W trakcie ostatniego roku wykonano remont ul. Topolowej i św. Kazimierza, interpelowano w sprawie poprawy przejścia dla pieszych – kładka nad Al. Jerozolimskimi, jak również zebrano podpisy mieszkańców w s. zmiany godzin pracy przychodni tak, aby w przypadku pobrań krwi mogły być one realizowane wcześniej tj. od godz.7:00, a nie jak to ma miejsce obecnie od godz. 8:00, co często koliduje mieszkańcom w ich codziennych obowiązkach.

 

Po wysłuchaniu przez mieszkańców sprawozdania zarządu z działalności przyszedł czas na podjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia budżetu osiedla, który w roku 2017 będzie wynosił 56 919,00 zł.

 

Tak jak w latach ubiegłych mieszkańcy osiedla Michałowice podjęli decyzję, aby cały budżet przeznaczyć na zajęcia kulturalno-sportowe integrujące społeczeństwo w tym kontynuacja dotychczasowych oraz nowych projektów m.in. zajęcia teatralne dla dzieci, warsztaty fotograficzne, spektakl teatralny i bieg na orientację. Z poparciem radnej, Anny Wyszomirskiej mieszkańcy złożyli również propozycję wsparcia finansowego dla seniorów, które to wsparcie chcieliby przeznaczyć na integrację pokoleniową. W głosowaniu uczestniczyło 26 mieszkańców. 

 

W dalszej części zebrania mieszkańcy osiedla przedstawili swoje propozycje do budżetu gminy na rok 2017, a znalazły się w m.in. powstanie nowej przychodni lekarskiej, budowę żłobka, zwiększenie dostępności roweru gminnego i połączenia go z systemem w Warszawie, rozwiązanie sytuacji z miejscami parkingowymi przy ul. Jesionowej. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na potrzebę modyfikacji płotków umieszczonych wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej od urzędu gminy do Pęcic, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji związanych z wchodzeniem dzików na ścieżkę oraz budowę ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Regulskiej w Michałowicach, prowadzącej do cmentarza. Kolejne propozycje dotyczyły: budowy piaskownicy, zadaszenie ławek na skateparku, wyodrębnia strefy rekreacji dla mieszkańców z wiatą i wydzielonymi miejscami na ognisko i grilla oraz wniosek o modernizację ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej. Była również propozycja wprowadzenia komunikacji publicznej z dalszych części Michałowic do kolejki WKD, jak również zwiększenie częstotliwości kursowania kolejki.

 

Jeśli chodzi o rozbudowę stacji roweru gminnego, to nastąpi w piątek 23 września – powstaną 2 dodatkowe stacje, 1 w Komorowie i 1 w Opaczy-Kolonii.. Natomiast sprawa miejsc parkingowych przy ul. Jesionowej, to decyzja w tej sprawie należy do powiatu, do którego należy również droga.

 

Na zakończenie zebrania, podczas prezentacji wolnych wniosków jednym z głównych tematów była sytuacja związana z organizacją ruchu w związku z remontem drogi 719 w Pruszkowie. Jak powiedziała radna powiatu, Aurelia Zalewska – aktualnie w starostwie trwają prace nad dostosowaniem organizacji ruchu tak, aby w czasie remontu drogi, kierowcy mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Zapewniła również mieszkańców, że będzie monitorowała te prace, aby ich efekt był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców gminy.

 

 

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także