09.01.2014 14:40

Nieruchomości osób które zostały objęte decyzją MRiRW

3345
Decyzja z dnia 17 grudnia 2013 r., dotycząca nieruchomości ziemskiej stanowiącej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice”

1. Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie to 30 dni od daty doręczenia decyzji uczestnikowi postępowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego dla strony pominiętej (tj osoby, która jest właścicielem lub współwłaścicielem działek ewidencyjnych wymienionych w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi a nie otrzymała tej decyzji), biegnie od dnia doręczenia decyzji stronie, której zapewniono udział w postępowaniu (w istocie chodzi tu o najpóźniejszą datę doręczenia decyzji jednej ze stron - jeśli doręczenie następowało w różnych datach). Dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi, wystarczającym jest jej nadanie w urzędzie pocztowym ostatniego dnia upływającego terminu.

3. Dla wykazania swego interesu prawnego osoby pominięte powinny dołączyć do skargi wypis z księgi wieczystej użytkowanej nieruchomości, akt notarialny lub inny tytuł prawny do nieruchomości, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach ujawnionych w księdze wieczystej, a w przypadku osób, które nabyły użytkowaną nieruchomość w sposób nieformalny – wypis z ewidencji gruntów lub dokumentację wskazującą na wszczęcie sprawy o zasiedzenie.

4. W sytuacji, gdy nieruchomość objęta ww. decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. stanowi przedmiot współwłasności, to stronami postępowania powinni być wszyscy współwłaściciele nieruchomości, gdyż każdy z nich z racji przysługującego prawa własności będzie miał swój własny interes prawny w takim postępowaniu. Powyższe oznacza, że wszystkie pisma pochodzące od organu (np. zawiadomienie o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami, zakończeniu postępowania dowodowego), w tym sama decyzja, powinny być doręczone każdemu ze współwłaścicieli. Fakt doręczenia dokonany tylko jednemu ze współwłaścicieli, w tym jednemu z małżonków, powinien być podniesiony w skardze do sądu administracyjnego, gdyż może to zostać zakwalifikowane jako pozbawienie lub ograniczenie prawa strony do uczestnictwa w postępowaniu i prowadzić do uchylenia zaskarżonej decyzji.

5. Osoba, której nie doręczono decyzji, jeżeli nie złoży skargi w terminie, może uzasadniać wniosek o przywrócenie terminu, jak każda strona, przyczynami wyłączającymi możliwość wniesienia odwołania w terminie przewidzianym dla stron postępowania, jak np. choroba trwająca w okresie terminu do wniesienia odwołania. Sam brak doręczenia decyzji nie może więc stanowić podstawy przywrócenia terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. Skargę na decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013r., znak GZrn-057-625-514/11, należy kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa), który to dopiero przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

7. Skarga do sądu administracyjnego, jak każde pismo strony, powinna zawierać: 
 oznaczenie sądu, do którego jest skierowane (tu: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie), 
 imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 oznaczenie rodzaju pisma (tu: skarga), 
 osnowę wniosku lub oświadczenia (np. „zaskarżam decyzję w części, tj. co do pkt 2 i wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji, i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych”), 
 podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 
 wymienienie załączników.
Jeżeli skarga jest pierwszym pismem w sprawie, powinna ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. 
Nadto, skarga powinna zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (np. brak ustaleń przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanu faktycznego wykorzystania działek ewidencyjnych, zaistnienie nieodwracalnych skutków prawnych poprzez obrót nieruchomością, domniemanie dobrej wiary ksiąg wieczystych lub innych). 
Dodatkowo, warto zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w części, tj. co do pkt 2 z uwagi na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz spowodowanie niemożliwych do odwrócenia skutków, jako że na podstawie decyzji z dnia 17 grudnia 2013 r., spadkobiercy Barbary Grocholskiej (dawnej właścicielki) mogą ujawnić się w księgach wieczystych.
Ocena, czy wniesione pismo procesowe zachowuje minimum warunków formalnych, pozwalających na nadanie mu prawidłowego biegu należy do przewodniczącego wydziału lub przewodniczącego posiedzenia albo sędziego sprawozdawcy. Wezwanie strony do poprawienia lub uzupełnienia pisma ma postać zarządzenia przewodniczącego. W wezwaniu powinno być dokładnie określone jakie poprawki i uzupełnienia są konieczne oraz powinien być wyznaczony siedmiodniowy termin na ich dokonanie. Ponadto wnoszący pismo w sposób niebudzący wątpliwości powinien zostać pouczony o skutkach nieusunięcia braków formalnych pisma w terminie. 

8. Zwrot „naruszenia prawa lub interesu prawnego” nie oznacza, że skarżący musi wskazać konkretny przepis prawa, który został zdaniem skarżącego naruszony, czy przeprowadzić wywód prawny, wymagający niekiedy zabiegów interpretacyjnych. Wystarczy podanie przez skarżącego przyczyny uzasadniającej - według jego oceny - wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Wymóg skargi będzie w tym względzie spełniony, jeżeli skarżący wskaże - nawet w sposób bardzo ogólny - na czym polega jego zdaniem naruszenie prawa lub interesu prawnego w zaskarżonym akcie.

9. Od skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.12.2013 r., należy wnieść opłatę w wysokości 200,00 zł – gotówką lub na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wskazując w tytule wpłaty rodzaj pisma, od którego wnoszona jest opłata i i sygnaturę decyzji. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do skargi.

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Urząd Gminy Michałowice

Zobacz także