24.10.2018 09:15

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” uchylona

1262
W dniu 22 października 2018 r. odbyła się rozprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w sprawie skargi właścicieli nieruchomości na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej „Dóbr Ziemskich Michałowice”.

Naczelny Sąd Administracyjny:

  1. uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r., sygn. akt: I SA/Wa 493/14 (dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych -  link orzeczenie NSA,
  2. uchylił decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. (którą m.in. uchylono pkt 1 i 2 decyzji z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 kwietnia 2010 r. i stwierdzono nieważność orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z października 1948 r. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Wojewody Mazowieckiego z marca 1948 r.) i przekazał do ponownego rozpatrzenia,
  3. oddalił skargi kasacyjne Gminy Raszyn, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz osób, którym nie przysługiwały tytuły prawnorzeczowe do działek objętych skarżoną decyzją (tj. nie były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi).

Wyrok jest prawomocny i wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony z urzędu wszystkim stronom postępowania. Najistotniejszą częścią uzasadnienia Naczelnego Sądu Administracyjnego  był fakt, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczeń z 1948 r. z powodu rażącego naruszenia prawa. W związku z powyższym postępowanie administracyjne dotyczące majątku „Dobra Ziemskie Michałowice” będzie ponownie rozpatrywane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który będzie związany oceną prawną zawartą w tym wyroku.

Opublikowany przez: Marcin Walichnowski

Zobacz także