Archiwalny
02.01.2014 08:00

ZAWIADOMIENIE

2613
W wyniku rozpoznania wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Ministra z dnia 13 kwietnia 2010 r., stwierdzającej nieważność decyzji zaskarżonych przez spadkobierców Barbary Grocholskiej, Urząd Gminy Michałowice wyjaśnia co następuje.

W związku z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydaną w dniu 17 grudnia 2013 r., w wyniku rozpoznania wniosków Gminy Michałowice i Gminy Raszyn o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Ministra z dnia 13 kwietnia 2010 r., stwierdzającej nieważność decyzji zaskarżonych przez spadkobierców Barbary Grocholskiej, Urząd Gminy Michałowice wyjaśnia co następuje.
Przedmiotem ww. postępowania, toczącego się przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, była ocena prawidłowości przejęcia, w ramach dekretu PKWN z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, nieruchomości ziemskiej stanowiącej dawniej własność Barbary Grocholskiej oznaczonej jako „Dobra Ziemskie Michałowice”, o ogólnej powierzchni 316,0769 ha, w skład której wchodzą: „Osiedle Michałowice”, „Osiedle Nowe Grocholice” i majątek „Michałowice lit. G”. Ww. grunty stanowią dużą część terenów wchodzących m.in. w skład Gminy Michałowice.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzją z dnia 17.12.2013r. znak GZrn-057-625-514/11, stwierdził nieważność orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1948r., oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Wojewody Warszawskiego z dnia 27 marca 1948r., w części dotyczącej nieruchomości ziemskiej „Osiedle Michałowice” (obecnie miejscowość: Michałowice) i „Osiedle Nowe Grocholice” (Gmina Raszyn). Powyższa decyzja obecnie jest rozsyłana do uczestników postępowania, za których zgodnie z ostatnim wskazaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zostali uznani wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści działek, wchodzący w skład majątku ziemskiego Barbary Grocholskiej. Liczba uczestników wyniosła około 1.800 osób. Od momentu doręczenia decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanej w dniu 17 grudnia 2013r., każdy uczestnik – w zakresie własnego interesu prawnego – będzie mógł ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w terminie 30 dni od dnia odebrania decyzji.
Powyższe jest o tyle istotne, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał wszystkich obecnych użytkowników poszczególnych nieruchomości za strony, ale zrezygnował jednocześnie z ustalenia stanu prawnego poszczególnych części dawnej nieruchomości ziemskiej (tj. czyją stanowią dziś własność oraz czy zostały oddane w użytkowanie wieczyste). Według przyjętej przez Ministra koncepcji, jeżeli spadkobiercy Barbary Grocholskiej zdecydują się na podjęcie dalszych kroków prawnych, aktualni właściciele i użytkownicy nieruchomości będą mogli bronić swoich interesów w kolejnych postępowaniach o stwierdzenie nieważności decyzji, będących podstawą zawarcia umowy ustanowienia użytkowania wieczystego lub sprzedaży nieruchomości. Minister stanął zatem na stanowisku, że rozdysponowanie gruntów należących dawniej do Barbary Grocholskiej, nie stanowi przeszkody w stwierdzeniu nieważności orzeczeń Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Wojewody Warszawskiego z roku 1948.
Na obecnym etapie postępowania administracyjnego, Gmina Michałowice jak wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Michałowic, jest stroną w postępowaniu administracyjnym. Wynika to z faktu, że w skład dawnej nieruchomości ziemskiej Barbary Grocholskiej wchodzą również działki stanowiące własność Gminy Michałowice. W związku z powyższym, Gmina może jedynie zaskarżyć decyzję w swoim imieniu, ponieważ nie ma umocowania prawnego do reprezentowania pozostałych stron postępowania a tym samym składania skarg od decyzji w ich imieniu. Wszelkie działania, podjęte przez Gminę w imieniu członków wspólnoty samorządowej, których nieruchomości wchodzą w skład dawnej nieruchomości ziemskiej Barbary Chocholskiej będą prawnie nieskuteczne
W chwili obecnej, osoby które otrzymały zawiadomienie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o toczącym się postępowaniu, ewentualnie chciałyby dołączyć do postępowania i potrafią wykazać interes prawny (tj. dysponują tytułem prawnym do gruntu) albo już otrzymały ww. decyzję z dnia 17 grudnia 2013r., mogą w siedzibie Ministerstwa (Departament Gospodarki Ziemią, ul. Wspólna 30, Warszawa, tel. 022 623 24 64), po uprzednim uzgodnieniu terminu, zapoznać się z aktami, w tym samodzielnie wykonywać ich fotokopie, notatki czy sporządzać odpisy.
Dbałość o własny interes powinna skłonić każdego z właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, wchodzących w skład dawnego majątku Barbary Grocholskiej, do zapoznania się ze stanem sprawy, tak aby móc skorzystać z przysługujących środków prawnych do ochrony swoich praw do nieruchomości. Jak bowiem wskazał Minister w uzasadnieniu swojej decyzji z dnia 17 grudnia 2013r. : „W stosunku do nieruchomości tych [wchodzących w skład „Osiedla Michałowice” i „Osiedla Nowe Grocholice”] możliwe jest natomiast podejmowanie dalszych kroków prawnych, których precyzyjne określenie leży w gestii następców prawnych Barbary Grocholskiej.”

Załączniki

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Administrator

Zobacz także