16.09.2019 20:50

Zebranie mieszkańców – Opacz Mała

198
Corocznym zebraniem mieszkańcy sołectwa Opacz Mała podsumowali mijający rok, a także przyjęli propozycje do funduszu sołeckiego i budżetu gminy Michałowice.

Na 12 września sołtys Opaczy Małej, Barbara Budzyniak zwołała zebranie mieszkańców sołectwa, które odbyło się w sali przy ul. Raszyńskiej 34. Wśród jego uczestników była także wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka oraz radni – Adriana Król-Popiel i Maciej Polarczyk.

Zaproponowany przez sołtys i radę sołecką porządek obrad obejmował:  

 • Otwarcie zebrania.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Wybór sekretarza zebrania.
 • Przyjęcie protokołu z zebrania z dnia 12.09.2018 r.
 • Sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z dnia 12.09.2018 r.
 • Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres od dnia 12.09.2018 r. do dnia 12.09.2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.
 • Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2020.
 • Sprawy wniesione.

Co udało się zrealizować w minionym roku,  przedstawiła sołtys, Barbara Budzyniak. Zakończono budowę ul. Czystej, budowę odwodnienia i kanalizacji oraz remont nawierzchni na ul. Parkowej, zostały ustawione dwie tablice ogłoszeniowe oraz  wykonano nasadzenia kwiatów przy kapliczce. W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy wybrali się na spektakl do teatru Kwadrat, zorganizowano zabawę mikołajkową dla dzieci, mieszkańcy spotkali się z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, odbywały się cykliczne warsztaty kulinarne dla dzieci, sołectwo współorganizowało Dzień Dziecka oraz imprezę pod patronatem Pani wójt, Małgorzaty Pacheckiej „Cuda wianki”.

Podczas zebrania, mieszkańcy sołectwa przyjęli uchwałę wnoszącą o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Wśród przedsięwzięć, które zaproponowała we wniosku sołtys, Barbara Budzyniak wraz z radą znalazły się:

 1. Organizacja koncertu – szacowany koszt 2 500,00 zł
 2. Zakup biletów do teatru, muzeum i kina – szacowany koszt 6 000,00 zł
 3. Współorganizacja Dnia Dziecka – szacowany koszt 2 100,00 zł
 4. Zakupy związane z organizacja Dnia Dziecka – szacowany koszt 1 000,00 zł
 5. Współorganizacja zabawy mikołajkowej – szacowany koszt 3 000,00 zł
 6. Zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej – szacowany koszt 2 231,80 zł
 7. Cykliczne warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych – szacowany koszt 7 500,00 zł
 8. Warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych – szacowany koszt 4 000,00 zł
 9. Kursy i szkolenia dla mieszkańców – szacowany koszt 1 500,00 zł
 10. Zajęcia sportowo-ruchowe – szacowany koszt 3 500,00 zł

Łączny koszt realizacji przedsięwzięć w ramach złożonego wniosku wyniesie 33 331,80 zł,  co tym samym wypełni on w całości fundusz sołectwa Opacz Mała na rok 2020.

Propozycje do budżetu gminy Michałowice na rok 2020, jakie złożyli mieszkańcy dotyczyły głównie remontów, modernizacji i budowy w tym: budowy świetlicy wiejskiej, namalowania pasów dla pieszych na ul. Borowskiego, wykonana odwodnienia na ul. Czystej w miejscu przejścia dla pieszych, remont zapadniętego chodnika na ul. Targowej w okolicy nr 40, budowa spowalniaczy dla samochodów na ul. Targowej i zjazdu z wiaduktu na ul. Czystej, ustawienie lustra poprawiającego widoczność u zbiegu ul. Targowej i Czystej, budowa brakującego fragmentu chodnika na ul. Czystej, wprowadzenie komunikacji publicznej umożliwiającej mieszkańcom dotarcie do różnych instytucji na terenie gminy, wykonanie nasadzeń przy POW.     

Naprawa oświetlenia w ul. Targowej, oczyszczenie rowów melioracyjnych z zarośli, wycięcie krzewów nachodzących na chodniki oraz prośba o interwencję w sprawie składowanych odpadów na działkach zlokalizowanych przy ul. Czystej to już tematy, które mieszkańcy przedstawili w sprawach wniesionych. Jednym z takich tematów była również kwestia zniszczenia ogrodzeń przez pracowników koszących tereny POW. Interwencji w tej sprawie podjęła się radna Adriana Król-Popiel, która już wcześniej w imieniu mieszkańców zgłaszała zarządcy tego terenu kłopoty z tym związane.

Mieszkańcy zwrócili się również prośbą o stworzenie telefonicznego systemu powiadomień o różnego rodzaju zdarzeniach na terenie gminy. W odpowiedzi Pani wójt, Małgorzata Pachecka poinformowała mieszkańców, że do ich dyspozycji jest już „Komunikator miejski”, poprzez który mogą zgłaszać swoje uwagi i potrzeby, a jeszcze w tym roku gmina zamierza wprowadzić system powiadamiania mieszkańców poprzez sms. Jest to system, który obsługuje już Podkowę Leśną i będzie on uzupełnieniem działającego w naszej gminie „komunikatora miejskiego”.

 

      

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także