14.09.2017 19:20

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej

197
Trwa cykl zebrań sołeckich w naszej gminie. Zebrań, na których sołtysi oraz radni sołeccy zdają sprawozdanie z realizacji podjętych przez mieszkańców uchwał i wniosków.

W Opaczy Małej zgodnie z zarządzeniem sołtys, Barbary Budzyniak zebranie odbyło się we wtorek, 12 września w sali przy ul. Raszyńskiej 34, w Michałowicach, a oprócz mieszkańców udział w nim wzięli: wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, radni – Eugeniusz Hanc, Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel, Agnieszka Paradowska i Katarzyna Parzyńska oraz dzielnicowy asp. szt. Tomasz Piątek.

 

Po wyborze sekretarza zebrania, którym została Ewa Wojna, a także zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z zebrania z dnia 14 września 2016 r., sołtys, Barbara Budzyniak przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2017. Wśród wydarzeń, z których skorzystali mieszkańcy Opaczy Małej, a które w 2016 r. zostały zrealizowane z funduszu sołeckiego znalazły się: 10 grudnia - zabawa mikołajkowa dla dzieci, 22 kwietnia – spotkanie wielkanocne dla mieszkańców, 21 maja – wyjazd na koncert Zespołu Mazowsze, 24 czerwca – wyjazd aktywizujacy mieszkańców do św. Lipki i Gierłoży.

 

Pośród wielu spraw, które w minionym roku stały się przedmiotem prac była publiczna dyskusja nad planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Opacz Mała, a II wyłożenie projektu odbyło się 26 czerwca. W trakcie dyskusji mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i poprawki do planu, który w najbliższym czasie zostanie przyjęty na sesji rady gminy.

 

Kolejnym punktem zebrania było uchwalenie wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na rok 2018, który w kwocie 26 407, 49 zł został w całości przeznaczony na organizację zajęć kulturalnych i sportowych dla dzieci i dorosłych z Opaczy Małej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez uczestniczących w zebraniu mieszkańców – 18 głosów.  

 

Ostatnim punktem zebrania były wnioski mieszkańców do budżetu gminnego na rok 2018, Wśród propozycji znalazły się: budowa świetlicy sołeckiej w Opaczy Małej, zgłoszono również ponowny wniosek o uruchomienie komunikacji zbiorowej w Opaczy Małej, naprawę oświetlenia kapliczki, ustawienie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi S8 od strony południowej oraz remont ul. Czystej wraz z oddaniem do użytku wiaduktu znajdującego się ciągu tej ulicy.

 

W trakcie zebrania wójt, Krzysztof Grabka przedstawił uwarunkowanie związane z oddaniem do użytku wiaduktu na ul. Czystej, które od wielu lat są niezmienne i leżą wyłącznie w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli chodzi o remont ul. Czystej to jest to zadanie, które składa się z dwóch elementów,  i które bezpośrednio dotyczą wykonawców. Pierwszy jest związany z sytuacją na rynku pracy tzn. z brakiem pracowników czego konsekwencją jest to, że firmy budowlane mają trudności z realizacją powiężonych im zadań.  Drugi element również dotyczy rynku pracy, który bardzo mocno wpływa na ceny świadczonych usług, a tym samym wymaga od samorządu dokonania korekty planów inwestycyjnych uwzględniających aktualne koszty.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także