Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 85 podstron zawierających "klub aktywnej mamy kgw w nowej wsi"
41 Regulamin organizacyjny
Rozdział I    §  1 Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice zwana dalej ,,Biblioteką” ma swoją siedzibę w Michałowicach   przy ul.
42 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
Projekt jest skierowany do 118 gospodarstw domowych wybranych spośród następujących grup spełniających kryteria działania 8.3 POIG: dzieci i młodzież uczącą się
43 Asystent rodziny
to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę i która towarzyszy rodzinom we wprowadzaniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do
44 Europejska Inicjatywa Obywatelska
                                                       
45 Szkoły i przedszkola
Zakres i poziom usług oświaty w gminie Michałowice jest bardzo dobry. To wynik wysokich nakładów gminy na oświatę.  Wydatki na oświatę  w 2019 roku
46 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OFERTAMI ZŁOŻONYMI W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (ART. 19A) OBOWIĄZUJĄCY W URZĘDZIE GMINY MICHAŁOWICE
W celu otrzymania dotacji w trybie art. 19a należy:  Złożyć pismo z prośba do Wójta Gminy Michałowice z podanie kwoty dotacji i celu na jaki ma zostać
47 Ochrona danych osobowych
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zapewnienia obsługi finansowej, rachunkowej, prawnej
48 Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI (informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych)   Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?   Administratorem danych osobowych
49 FAQ
Jakie są nowe zasady segregacji odpadów obowiązujące od 1 listopada 2019 r.? Od 1 listopada 2019 r. w gminie Michałowice obowiązuje ogólnopolski system selektywnej
50 Ochrona danych osobowych
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?   Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Urząd Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy
51 Przebieg sesji
1. Sprawy porządkowe. Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad z autopoprawką. . Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
52 Bezpieczeństwo publiczne
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 89,
53 Zjawisko przemocy
Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując
54 Polityka prywatności
Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja
55 Zespół interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie
56 Kultura
Działania w dziedzinie kultury Gmina Michałowice opiera na rocznym planie imprez kulturalnych – wśród nich ważne miejsce zajmują te, które na stałe wpisały się
57 GKRPA
Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i rodzinom doświadczającym
58 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
Po ponad 5 latach prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy Michałowice jednogłośnie przyjęła ten tak ważny dla dalszych
59 Przebieg sesji
1. Sprawy porządkowe.   Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku obrad.. Wyniki głosowania ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:
60 Załatwianie spraw
Pomoc społeczna – świadczenia z pomocy społecznej są przyznawane na wniosek (pisemny lub ustny) osoby zainteresowanej jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby ,