524

Pomoc społeczna

Organizacja pomocy społecznej w Gminie Michałowice.

Zadania z zakresu pomocy społecznej jak również innych ustaw z zakresu polityki społecznej są realizowane przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej Gminy Michałowice. Podstawowym zadaniem ośrodka jest realizowanie celów pomocy społecznej tj. wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej ( realizacja świadczeń finansowych, dożywianie, udzielanie schronienia usługi opiekuńcze, kierowanie do domów pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne), świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wspierania dziecka i rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, dodatków mieszkaniowych, organizowania prac społecznie użytecznych.

Pracę ośrodka wspierają specjaliści - 2 psychologów, specjalista ds. przemocy, specjalista ds. uzależnień oraz osoba prowadząca klub wolontariusza.

 

Ośrodek w 2013 r. udzielił wsparcia 266 osobom w tym 169 udzielono wsparcia finansowego, 87 osobom pomocy w formie posiłku, 10 osobom sfinansowano pobyt w DPS, 3 osobom sfinansowano pobyt w Schronisku dla bezdomnych, 14 osobom udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych, 172 osoby skorzystały z pomocy w formie pracy socjalnej w tym 35 osób na podstawie kontraktu socjalnego, 177 osób skorzystało z poradnictwa specjalistycznego

Najczęstszymi powodami udzielania pomocy to bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm i bezrobocie.

 

Dla prawidłowego wypełniania nałożonych zadań pracownicy GOPS ściśle współpracują z gminnymi i poza gminnymi instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz społeczności lokalnej, to jest:

  • ze szkołami – obiady szkolne, organizacja pomocy materialnej dla dzieci
  • Powiatowym Urzędem Pracy - aktywizacja bezrobotnych
  • Sądem Rejonowym - alimentacja, ustanawianie dla rodzin kuratorów,
  • lokalnymi środowiskami – organizacja wsparcia środowiskowego, wolontariat
  • Gminną Komisją do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Policją
  • Organizacjami pozarządowymi

 

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego. Ośrodek poszerzył swoją działalność w obszarze wsparcia specjalistycznego. Zwiększono częstotliwość i dostępność poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz włączono do oferty specjalistę ds. przemocy i specjalistę ds. uzależnień.  Uruchomieniu Punktu towarzyszyła szeroka kampania informacyjna z zaangażowaniem placówek oświatowych, zdrowotnych oraz parafii. W roku 2013 w ramach PIK udzielono 177 porad.

Pracownicy ośrodka inicjują, organizują wydarzenia społecznościowe oraz włączają się i wspierają działania innych. Biorą udział w wydarzeniach: integracyjnych (np. pikniki, festyny, rajd rowerowy), turystycznych (np. zwiedzanie obiektów, wycieczki), kulturalnych (np. wyjście do kina, teatru, udział w wystawach), edukacyjnych (np. organizacja warsztatów dla lokalnych społeczności np. warsztat biżuterii, pokaz pierwszej pomocy). Pracownicy ośrodka ściśle współpracują ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie K40, Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów, Kołami Emerytów i Rencistów (w tym współpraca w ramach pozyskiwania i dystrybucji żywności), sołectwami, szkołami i biblioteką.

 

W ramach współdziałania ośrodek od 2007r. jest koordynatorem partnerstwa lokalnego „Ogniwo”, które jest nieformalnym związkiem instytucji samorządowej - GOPS, organizacji pozarządowej - K 40, biznesu - firma WPQ, sołectwa Opacz Kolonia oraz kilku indywidualnych mieszkańców gminy. W sierpniu 2013 r. Członkowie partnerstwa przygotowali pobyt dla 6 wolontariuszy międzynarodowych w dniach 19 – 30 sierpnia.

  

Różnorodność form (poradnictwo specjalistyczne, grupy edukacyjne, grupy wsparcia i samopomocowe, wolontariat, wydarzenia społecznościowe, kampanie lokalne, partnerstwo lokalne), metod (praca z indywidualnym przypadkiem, praca z grupą, praca ze społecznością lokalną) jak również odbiorców (klienci pomocy społecznej, dzieci i młodzież, osoby starsze, niepełnosprawni, lokalna społeczność, organizacje pozarządowe) zostały docenione przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który w listopadzie 2013 r. wyróżnił GOPS Michałowice listem gratulacyjnym oraz przyznał nagrodę indywidualną Pani Katarzynie Dąbek - starszemu specjaliście pracy socjalnej w GOPS.

 

Od 2008 roku Ośrodek jest realizatorem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Aktywnie do rozwoju”, w którym nacisk położony jest na wzbudzenie w uczestnikach wewnętrznej motywacji do zmiany swojego życia. Uczestnicy uzyskują możliwość skorzystania z instrumentów aktywnej integracji takich jak: poradnictwo psychologiczne, prawne, psychiatryczne, poradnictwo indywidualne i grupowe z zakresu rynku pracy, warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupa wsparcia i grupa samopomocowa kursy zawodowe, uzupełnienie wykształcenia. W projekcie są także realizowane prace społecznie użyteczne oraz wsparcie w ramach tzw. działań środowiskowych. Praca prowadzona jest w oparciu o pracę indywidualną i małe grupy. Sposób realizacji projektu w roku 2012 został uznany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie za dobrą praktykę. Od 2008 roku do chwili obecnej projekt ukończyło 71 osób w tym 36 osób usamodzielniło się. W roku 2013 działaniami aktywnej integracji w ramach projektu objęte były 33 osoby.

 

Wolontariat. Od 2005 roku ośrodek jest realizatorem programu wolontariat w OPS. Polega on na podejmowaniu szeregu działań wspierających rozwój wolontariatu na obszarze gminy promując działalność woluntarystyczną, wspierając wolontariuszy jak również instytucje i organizacje chcące wdrażać programy wolontarystyczne, dostarczając wiedzy i umiejętności z zakresu świadczenia pracy woluntarystycznej jak i jej organizowania.

 

W ramach programu stworzono Gminne Centrum Wolontariatu zostało uroczyście otwarte podczas Gminnego Dnia Wolontariatu 29 listopada 2012 roku. GCW mieści się w budynku w Opaczy -Kolonii tam odbywają się spotkania wolontariuszy. Centrum prowadzi posrednictwo w zatrudnianiu wolontariuszy, inicjuje współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Michałowice i poza nią, organizuje Gminny Dzień Wolontariatu oraz prowadzi spotkania Klubu Wolontariusza. Celem spotkań klubu jest rozwój wolontariuszy, podczas spotkań wolontariusze integrują się, prowadzą nawzajem dla siebie spotkania tematyczne przedstawiając swoje pasje i zainteresowania. Ponadto do zadań GCW należy przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących wolontariatu.

 

Doświadczenia związane z wdrażaniem wolontariatu, GOPS prezentował podczas Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych w 2010 r., a w roku 2012 podczas międzynarodowego seminarium na temat „Osiągnij sukces w OPS przez OSL w działaniu. Zmiana podejścia do ubóstwa” zorganizowanym przez GOPS Gminy Kowala i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Program cieszy się ogromnym poparciem ze strony społeczności lokalnej. Za realizacje tego programu ośrodek otrzymał tytuł Samorządowego Lidera Zarzadzania 2013 w kategorii usługi społeczne.