723

Pomoc społeczna

Organizacja pomocy społecznej w Gminie Michałowice.

Kluczowe zadania realizowane w ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 2019 roku. 

Z obszaru pomocy społecznej:

 • Prowadzenie  placówki wsparcia dziennego Dzienny Dom Senior+ dla 30 seniorów.
 • Usługi opiekuńcze i wsparcie dla osób zależnych i ich opiekunów – realizacja programów „Opieka 75+”,oraz uruchomienie 2 nowych programów „usługi opiekuńcze dla Niepełnosprawnych” „Opieka wytchnienia”.
 • Realizowanie  programów osłonowych: 1) programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022; 2) programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku.
 • Realizacja projektu „Deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego ze środków EFS- zaplanowanie do realizacji usługi m. in. teleopieki i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Poradnictwo zawodowe i grupa wsparcia dla poszukujących pracy.
 • Prace społecznie użyteczne. 
 • Wolontariat w GOPS.
 • Realizacja świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
 • Świadczenie pracy socjalnej.

Z  zakresu wspierania rodziny:

 • Zapewnienie wsparcia rodzinom w formie asystenta rodziny.
 • Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Świetliki - realizacja projektu Klub Świetliki współfinansowanego ze środków EFS.
 • Prowadzenie grupy samopomocowo-edukacyjnej dla mam.
 • Warsztaty dla seniorów i spotkania z zakresu profilaktyki zdrowia.
 • Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i edukacja rodziców  -(wsparcie w ramach Akademii Dobrego Rodzica oraz projekt – warsztaty, spotkania, wyjazdy rodzinne, poradnictwo psychologiczne) skorzystało 56 rodziców.

Z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Szkolenie dla zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w szczególności dla dzieci i młodzieży doświadczającej lub będącej świadkiem przemocy w rodzinie.
 • Przeprowadzenie diagnoz społecznych i opracowanie dokumentów programowych.

Z zakresu profilaktyki

 • Wypoczynek letni kolonie i półkolonie zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży w tym półkolonie z udziałem zagranicznych wolontariuszy.
 • Prowadzenie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego.
 • Finansowanie zajęć terapeutycznych dla współuzależnionych.
 • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów rodziców i wychowawców.

Z zakresu świadczeń na rzecz rodziny

 • Realizacja świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dobry start, świadczeń  opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego  łącznie 43 038 świadczeń  5186 wniosków.
 • Uruchomienie od października świadczeń na rzecz rodzin wielodzietnych finansowanych ze środków własnych: świadczenie na dojazdy  oraz świadczenie z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka wypłacono 82 świadczenia dla 20 rodzin.