3410

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo w gminie

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE


Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

(j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zmianami ) rolę służby dyżurnej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, której zadaniem jest zbieranie i rejestrowanie informacji o zdarzeniach z terenu naszej Gminy oraz przekazywanie ich Przewodniczącemu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, sprawuje:

całodobowo – wyznaczony członek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 608 640 322

lub

w godzinach pracy urzędu - sekretariat Wójta Gminy
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
tel. 22 350 91 91, fax 22 350 91 01


W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia jej skutkom lub ich usunięcia - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze Gminy - kieruje Wójt Gminy Michałowice.
W sprawach zarządzania kryzysowego realizacji zadań i zasad działania w tej dziedzinie oraz na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej na terenie Gminy jest - Wójt Gminy Michałowice.

 

Do zadań Wójta Gminy w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy;
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy;
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Zadania, o których mowa powyżej Wójt Gminy wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym Wójta Gminy Michałowice w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego ( GZZK ), w oparciu o ustawę o stanie klęski żywiołowej Wójt Gminy powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, dla którego określił jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.

Do zadań GZZK należy w szczególności:
- monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji;
- realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej;
- opracowanie i aktualizowanie planu reagowania kryzysowego;
- przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej;

Pracami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego kieruje Wójt Gminy Michałowice.

W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą osoby powołane spośród:
a) osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych i jednostkach pomocniczych;
b) pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego na wniosek Wójta Gminy;
c) przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych oraz osoby zaproszone przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy zapewnia na obszarze Gminy Michałowice realizację następujących zadań:
a) całodobowe alarmowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;
b) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
c) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
d) współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
e) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
f) realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym stanowi: Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.

******************************

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczeństwa, w tym również zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje jako zadania własne gminy.
Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja i Państwowa Straż Pożarna.
Swój wkład w poprawę efektywności działania ww. służb mają również władze naszej gminy, które celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o Policji, ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy o ochotniczej straży pożarnej, każdego roku w budżecie gminy zabezpieczają środki finansowe z przeznaczeniem na Policję i Straż Pożarną, a szczególnie Komisariat Policji w Michałowicach z siedzibą w Regułach i jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Zabezpieczone środki są przeznaczone na służby patrolowo – interwencyjne, gotowość bojową, zakupy sprzętu, wyszkolenie i prowadzenie remontów.
Wsparcie to wpływa na podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Jednostka OSP w Nowej Wsi wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dodatkowo jest dotowana z budżetu Państwa.

Strona internetowa OSP Nowa Wieś www.ospnw.pl

OSP Nowa Wieś
OSP Nowa Wieś