7572

Szkoły i przedszkola

Charakterystyka oświaty Gminy Michałowice.

Gminna baza oświaty składa się z następujących placówek:

Ogółem do szkół w roku szkolnym 2018-2019 uczęszczało 2535 uczniów , natomiast do przedszkoli - 293. 

Gmina Michałowice należy do nielicznych gmin w strefie podmiejskiej Warszawy, prowadzących szkołę średnią (nieobligatoryne zadanie edukacyjne). W Komorowie od 1993 roku działa samorządowe liceum ogólnokształcące. W roku szkolnym 2018-2019 uczęszczało do niego 121 uczniów.  Jest to obiekt nowoczesny i dobrze wyposażony. Oprócz obowiązkowych zajęć w szkole uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju programach pozalekcyjnych.

Na terenie gminy działają dwa gminne przedszkola: w Michałowicach i Nowej Wsi, obejmujące wychowaniem przedszkolnym ogółem 293 dzieci w 12 oddziałach. Oddziały przedszkolne dla dzieci 6 - letnich są zorganizowane przy każdej szkole podstawowej. Na terenie gminy działają również niepubliczne jednostki wychowania przedszkolnego - 10 przedszkoli, 8 punktów przedszkolnych oraz 10 żłobków/kluby dziecięce

Placówki oświatowe posiadają dobrą bazę lokalową, zostały  one rozbudowane i zmodernizowane. W każdej z nich, poza salami lekcyjnymi, istnieje sala gimnastyczna, sale komputerowe. Przy każdej placówce istnieją ogólnodostępne tereny sportowe, oraz w jednej - lodowisko. W szkołach zorganizowano specjalistyczne pracownie.  W każdej ze szkół poza zajęciami lekcyjnymi, działa świetlica i biblioteka.  Prowadzonych jest wiele rodzajów zajęć pozalekcyjnych, finansowanych z budżetu gminy (koła zainteresowań) lub ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze oraz nadobowiązkowe (dodatkowe lekcje języków obcych). W szkołach odbywają się także spotkania tematyczne (dzień babci i dziadka, poznajemy zawody, pierwsza pomoc itp.), konkursy literackie, taneczne, językowe, wieczorki poetycko – muzyczne.  Jedna ze szkół jest organizatorem Rajdu Pęcickiego, upamiętniającego żołnierzy powstania warszawskiego poległych pod Pęcicami.

 

Szkoła w Michałowicach
Szkoła w Michałowicach
Boisko przy szkole w Komorowie
Boisko przy szkole w Komorowie
Plac zabaw przy szkole w Nowej Wsi
Plac zabaw przy szkole w Nowej Wsi
Przedszkole w Michałowicach
Przedszkole w Michałowicach

Zakres i poziom usług oświaty w gminie Michałowice jest bardzo dobry. To wynik wysokich nakładów gminy na oświatę.  Wydatki na oświatę  w 2019 roku planowane są w wysokości  41,8 mln  zł (przy subwencji oświatowej 22,8 mln zł). Corocznie dokonywane inwestycje, remonty i nakłady na wyposażenie placówek poprawiły warunki działania szkół i umożliwiły rozszerzanie zakresu ich oferty nauczania. Dzięki odpowiedniemu doinwestowaniu i wyposażeniu, placówki oświatowe są przygotowane do realizacji programów na miarę potrzeb społeczności lokalnej i spełniają istotną rolę zarówno edukacyjną, jak i wychowawczą i kulturalną. Nastąpiła znaczna poprawa bazy gminnych obiektów oświaty w sprzęt szkolny i pomoce dydaktycznew tym tablice elektroniczne czy sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Corocznie odbywa się doskonalenie i dokształcenie zawodowe nauczycieli, co przekłada się następnie na wysokie wyniki uczniów w testach do gimnazjum czy szkół ponad gimnazjalnych. Gmina dofinansowała dowóz dzieci klas –II-III szkoły podstawowej na basen oraz zabezpieczała placówki edukacyjne w materiały medyczne i dofinansowywała usługi zdrowotne dla uczniów.

W ostatnich latach  oddano do użytkowania rozbudowany budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi,  szkołę w Michałowicach i w Komorowie.  Dzięki tym inwestycjom powstały dwukondygnacyjne skrzydła, połączone z istniejącymi budynkami i architektonicznie do nich dostosowanymi. Powierzchnie ich są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dzięki rozbudowie przybyły sale lekcyjnych, z których rozpoczęli uczniowie, a ponad to - szatnie, sanitariaty, korytarze oraz część rekreacyjna.  W 2015 roku  Gminne Przedszkole w Michałowicach powiększyło się o 3 oddziałowy budynek. Zostały wbudowane sale dydaktyczne, z szatniami, węzłami sanitarnymi, a także pomieszczenie administracyjne i zespół pomieszczeń do rozdawania posiłków wraz ze zmywarką. Oprócz podstawowych instalacji (wodnej, ogrzewania i kanalizacji) obiekt posiada instalację wentylacyjną i klimatyzację.  W najbliższych latach planowana jest budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego w Regułach. 

Koncert kolęd
Koncert kolęd
Uroczystości 100-lat niepodległości
Uroczystości 100-lat niepodległości
Konkurs piosenki o Warszawie
Konkurs piosenki o Warszawie

W ścisłej współpracy ze szkołami realizują programy Uczniowskie Kluby Sportowe.
- UKS Akademia Koszykówki - sekcja koszykarska chłopców, może poszczycić się znacznymi osiągnięciami - są zdobywcami tytuł Mistrza Powiatu Pruszkowskiego, uczestnikami turniejów euroligowych (w styczniu 2010 roku jeden turniej był zorganizowany na terenie Gminy).
- UKS Nowa Wieś - sekcja koszykówki dziewcząt oraz sekcja piłki nożnej chłopców - drużyny startują w rozgrywkach odpowiednio Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Okręgu Warszawskiego.
- Klub Szachowy "Hetman" z Michałowic - udział w rozgrywkach ogólnopolskich

Na terenie Gminy aktywne są również środowiska harcerskie, zarówno ZHP jak i ZHR.

Szkoły podstawowe i gimnazja działają w oparciu o podział terenu gminy na rejony szkolne, umożliwiające zorganizowanie dowozu uczniów z oddalonych miejscowości. Szkoły, do których organizowany jest dowóz obejmujący 219 dzieci, znajdują się w Komorowie i Michałowicach.

Szkoły i przedszkola działają jako jednostki budżetowe. Nauczyciele (249 pedagogów) zatrudnieni w placówkach oświatowych, mają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, a szkoły mogą prowadzić różnorodną działalność pozalekcyjną także na rzecz całego środowiska.

W roku szkolnym 2011/2012 wszystkie szkoły podstawowe w gminie Michałowice przystąpiły do projektu unijnego pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.


W ramach projektu sfinansowane zostały w szkołach zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Pomieszczenia dydaktyczne dla klas I – III zostały doposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt specjalistyczny i multimedialny (np. specjalistyczne oprogramowania, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych) odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.


Lista gminnych jednostek organizacyjnych: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Lista oświatowych placówek niepublicznych: PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

UKS Nowa Wieś
UKS Nowa Wieś
UKS Akademia Koszykówki z Komorowa
UKS Akademia Koszykówki z Komorowa
Turniej tenisa stołowego
Turniej tenisa stołowego
Akcja w szkołach Kochasz dzieci nie pal śmieci
Akcja w szkołach "Kochasz dzieci nie pal śmieci"