7960

Szkoły i przedszkola

Charakterystyka oświaty w gminie Michałowice

Lata 2019-2023 przyniosły wiele inwestycji związanych z gminną oświatą. Inwestując w rozwój infrastruktury szkolno-przedszkolnej poprawiamy warunki edukacji dzieci i młodzieży. Najmłodsi mieszkańcy gminy zyskali nowe przedszkole w Regułach, uczniowie - salę sportową w Michałowicach. Stale modernizujemy obiekty już istniejące w Michałowicach, Komorowie i Nowej Wsi. Kolejne inwestycje są realizowane: rozpoczęliśmy budowę przedszkola w Michałowicach, powstał projekt kompleksu szkolnego w Regułach i koncepcja architektoniczna żłobka i przedszkola w Granicy. Nowe obiekty będą służyły wielu pokoleniom najmłodszych mieszkańców gminy.

Gminna baza oświaty składa się z następujących placówek:

Ogółem, w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało:

  • do szkół podstawowych - 2251 uczniów ,
  • do liceum - 270,
  • natomiast do przedszkoli - 292. 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Gmina Michałowice należy do nielicznych gmin w strefie podmiejskiej Warszawy, prowadzących szkołę średnią (nieobligatoryne zadanie edukacyjne gminy). W Komorowie od 1993 roku działa samorządowe liceum ogólnokształcące. W roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało do niego 270 uczniów.  Jest to obiekt nowoczesny i dobrze wyposażony. Oprócz obowiązkowych zajęć w szkole uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju programach pozalekcyjnych.

Przedszkola i żłobki

Na terenie gminy działają dwa gminne przedszkola: w Regułach i Nowej Wsi, obejmujące wychowaniem przedszkolnym ogółem 292 dzieci w 12 oddziałach (stan na rok szkolny 2022/2023). Oddziały przedszkolne dla dzieci 6 - letnich są zorganizowane przy każdej szkole podstawowej. Na terenie gminy działają również niepubliczne jednostki wychowania przedszkolnego - 17 przedszkoli i punktów przedszkolnych, do których w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało 489 dzieci (z czego 270 zamieszkałych w naszej gminie) oraz 10 żłobków/klubów dziecięcych, z czego do 8 żłobków, które są dotowane przez gminę, uczęszczało w ww. roku szkolnym 80 dzieci z terenu naszej gminy.

Wszystkie niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego otrzymują od gminy dotację na każde dziecko z przeznaczeniem na swoją działalność.  Zgodnie z przepisami prawa wynosi ona 75% kosztów utrzymania dziecka w publicznych przedszkolach. Wysokość dotacji zmienia się nawet kilkukrotnie w ciągu roku, w zależności od zmian liczby dzieci w gminnych przedszkolach, wysokości wydatków bieżących przedszkoli, wysokości subwencji na dzieci z niepełnosprawnością itp. Zmiany wysokości dotacji skutkują za każdym razem wyrównaniem dotacji już wypłaconej niepublicznym przedszkolom, do aktualnego poziomu. Informacje o aktualizacji dotacji są publikowane w postaci zarządzeń Wójta Gminy.

Na terenie gminy Michałowice działa 10 niepublicznych żłobków z czego 8 otrzymuje dotację z budżetu Gminy, przyznawaną przez Wójt Gminy na realizację zadania publicznego w oparciu o przeprowadzony konkurs na zapewnienie opieki dzieciom do 3 roku życia. Dotacja w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wynosiła 700 zł, a od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które jest mieszkańcem naszej Gminy i którego rodzice odprowadzają podatki na rzecz Gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało w ubiegłym roku 8 żłobków i 80 dzieci.

Dotacja została zmniejszona w stosunku do ubiegłego roku z powodu wprowadzenia dofinansowania do opieki żłobkowej przez ZUS w wysokości 400 zł/mc. lub wsparcia rodziców ze środków Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w wysokości 500 zł/mc.

Szkoły podstawowe

W roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych uczęszczało 2251 uczniów, którzy uczyli się w 100 oddziałach (łącznie z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych). 

Placówki oświatowe posiadają dobrą bazę lokalową, rokrocznie, w okresie wakacyjnym są modernizowane. W każdej z nich, poza salami lekcyjnymi, istnieje sala gimnastyczna, sale komputerowe. Przy każdej placówce istnieją ogólnodostępne tereny sportowe, place zabaw oraz w Komorowie i Michałowicach - lodowisko. W szkołach zorganizowano specjalistyczne pracownie. W każdej ze szkół poza zajęciami lekcyjnymi, działa świetlica i biblioteka. Prowadzonych jest wiele rodzajów zajęć pozalekcyjnych, finansowanych z budżetu gminy (koła zainteresowań) lub ogólnorozwojowe zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze oraz nadobowiązkowe (dodatkowe lekcje języków obcych). W szkołach odbywają się także spotkania tematyczne (dzień babci i dziadka, poznajemy zawody, pierwsza pomoc itp.), konkursy literackie, taneczne, językowe, wieczorki poetycko – muzyczne. Jedna ze szkół jest organizatorem Rajdu Pęcickiego, upamiętniającego żołnierzy powstania warszawskiego poległych pod Pęcicami.

Opieka pielęgniarska

Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i liceum, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym, świadczona jest opieka pielęgniarska. W roku 2022 zostały przedłużone porozumienia z dwoma podmiotami świadczącymi usługi w zakresie opieki pielęgniarskiej nad uczniami szkół na terenie gminy. W każdej ze szkół zatrudniona jest pielęgniarka szkolna  na pełnym etacie. Fakt ten ma szczególne znaczenie dla dzieci z przewlekłymi chorobami, które podczas pobytu w placówce wymagają dodatkowych działań  np. zbadania poziomu cukru lub zwiększenia dawki insuliny. Pomoc pielęgniarki jest także nieoceniona przy drobnych zdarzeniach takich jak stłuczenia, skręcenia lub bóle brzucha u uczniów.

Opieka stomatologiczna

W dwóch szkołach – w Michałowicach i w Komorowie działają także gabinety stomatologiczne dla uczniów.  Uczniowie z Nowej Wsi mogą korzystać z gabinetu w szkole w Komorowie. W roku 2022 przedłużone zostało porozumienie z podmiotem świadczącym usługi w zakresie leczenia stomatologicznego nad uczniami na terenie gminy.

Dowóz uczniów do szkół

Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe, dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów z niepełnosprawnościami, oraz zapewniano bilety miesięczne na autobus uczniom szkół podstawowych, którzy mieszkają w znacznym oddaleniu od szkół. Jak co roku, w wyniku przeprowadzonego przez pracowników CUW przetargu, wyłoniono wykonawcę dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Michałowice. Podobnie wyłoniono firmę zajmującą się dowożeniem dzieci z niepełnosprawnościami do szkół poza gminą.

 

 

Przedszkole w Regułach
Przedszkole w Regułach
Hala sportowa z trybunami w szkole w Michałowicach
Hala sportowa z trybunami w szkole w Michałowicach
Stołówka w szkole w Nowej Wsi
Stołówka w szkole w Nowej Wsi
ZSO w Komorowie
ZSO w Komorowie

Dotacje i środki własne związane z oświatą

Gmina Michałowice rokrocznie realizuje szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół.

Gmina zabezpiecza na odpowiednim poziomie środki finansowe na działalność gminnych szkół i przedszkoli, w tym na wynagrodzenia pracowników, eksploatację i wyposażenie budynków, a także środki, w formie dotacji, do działających w gminie niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i żłobków.

Wysokość środków na działalność szkół i przedszkoli różni się znacznie od środków jakie gmina otrzymuje na ten cel z budżetu państwa. Część wydatków związanych z finansowaniem działalności szkół samorządy pokrywają z tzw. subwencji oświatowej, pozostałą część ze środków własnych.

W 2023 r. ponad 32,2 mln zł (17,5%) dochodów gminy stanowiły dotacje i wpływy związane z oświatą, w tym przede wszystkim subwencja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na każde dziecko uczące się w gminnej szkole (26 mln zł). Kwoty te jednak wystarczą zaledwie na pokrycie 48% wszystkich kosztów ponoszonych na utrzymanie placówek oświatowych i  związanych z  edukacją dzieci i  młodzieży w naszej gminie (łącznie 66,8 mln zł). Resztę środków na bieżącą działalność szkół i przedszkoli, aż 34,6 mln zł, musimy dopłacić z własnych dochodów gminy.

Z własnych środków realizowane były także inwestycje oświatowe, na które przeznaczono w 2023 roku 16,5 mln zł. 

W latach 2019-2023 budżet nakładów inwestycyjnych na oświatę był rekordowy –  wyniósł 67 667 207,74 zł, co stanowi 25,3 % wszystkich wydatków inwestycyjnych gminy.  

Corocznie dokonywane inwestycje, remonty i nakłady na wyposażenie placówek poprawiają warunki działania szkół i umożliwiają rozszerzanie zakresu ich oferty nauczania. Dzięki odpowiedniemu doinwestowaniu i wyposażeniu, placówki oświatowe są przygotowane do realizacji programów na miarę potrzeb społeczności lokalnej i spełniają istotną rolę zarówno edukacyjną, jak i wychowawczą i kulturalną. Nastąpiła znaczna poprawa bazy gminnych obiektów oświaty w sprzęt szkolny i pomoce dydaktycznew tym tablice elektroniczne czy sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Corocznie odbywa się doskonalenie i dokształcenie zawodowe nauczycieli, co przekłada się następnie na wysokie wyniki uczniów w testach do gimnazjum czy szkół ponad gimnazjalnych. 

 

Niebieski Marsz dla Autyzmu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
Niebieski Marsz dla Autyzmu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
Młodzieżowy Rajd Pęcicki
Młodzieżowy Rajd Pęcicki
Gminny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej Singing Schools
Gminny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Singing Schools"

W ścisłej współpracy ze szkołami realizują programy Uczniowskie Kluby Sportowe.

  • UKS Akademia Koszykówki - klub rozwijający umiejętności koszykarskie dzieci i młodzieży dla których uśmiech i rozwój podopiecznych są najważniejsze. Systematyczna praca treningowa młodych sportowców przynosi niesamowite efekty na arenie polskiej i międzynarodowej.
  • Uczniowski Klub Sportowy "FC Komorów" - powstał w roku 2011 z inicjatywy rodziców dzieci, które chodziły na zajęcia z piłki nożnej w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Celem Klubu jest zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do uprawiania aktywności sportowej poprzez piłkę nożną. Aktualnie w klubie trenuje ok. 160 zawodników w dziewięciu grupach.
  • Uczniowski Klub Sportowy "Jaguar" - klub którego najważniejszym celem jest indywidualny rozwój dziecka poprzez formy ruchowe ukierunkowane na piłkę nożną oraz rozwijanie pasji sportowych wśród podopiecznych.
  • Uczniowski Klub Sportowy "Komorów" - prowadzi otwarte zajęcia sportowe z tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, mieszkańców Gminy Michałowice na hali sportowej ZSO w Komorowie. Pod skrzydłami klubu organizowany jest cyklicznie Mikołajkowy turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy.
  • UKS Nowa Wieś - klub zrzeszający dzieci w gminy Michałowice, głównie ze szkoły w Nowej Wsi, które pod okiem trenerów szkolą swoje umiejętności piłkarskie. Organizuje Piłkarskie lato dla dzieci w okresie wakacyjnym dzięki czemu najmłodsi aktywnie spędzają czas podczas dni wolnych.
  • Klub Szachowy "Hetman" z Michałowic - wspomaga udział dzieci w rozgrywkach ogólnopolskich.


Na terenie Gminy aktywne są również środowiska harcerskie, zarówno ZHP jak i ZHR.

Szkoły i przedszkola działają jako jednostki budżetowe. Nauczyciele (249 pedagogów) zatrudnieni w placówkach oświatowych, mają odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, a szkoły mogą prowadzić różnorodną działalność pozalekcyjną także na rzecz całego środowiska.


Lista gminnych jednostek organizacyjnych: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Lista oświatowych placówek niepublicznych: PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

Fot. UKS Nowa Wieś
Koszykarki z UKS Nowa Wieś w ćwierćfinale Mistrzostw Polski w 2021 r.
UKS Akademia Koszykówki z Komorowa zdobyła w 2023 r. tytuł Mistrza Polski w koszykówce chłopców U-15
UKS Akademia Koszykówki z Komorowa zdobyła w 2023 r. tytuł "Mistrza Polski w koszykówce chłopców U-15
Turniej tenisa stołowego
Turniej tenisa stołowego
Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata 2023 r. - Gminne Przedszkole w Michałowicach
Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata 2023 r. - Gminne Przedszkole w Michałowicach