2793

Mieszkańcy

Charakterystyka mieszkańców Gminy Michałowice.

Gminę Michałowice zamieszkują 17063 osoby, w tym 8864 kobiet (51,9%) oraz 8199 mężczyzn (48,1%) - dane meldunkowe UG Michałowice - stan 31.12.2014 r. Na stu mężczyzn przypada 112 kobiet. W latach 1990 - 1993 liczba mieszkańców była praktycznie ustabilizowana, następnie wystąpił jej szybki przyrost. Od tego czasu gmina Michałowice należy do najszybciej rosnących ludnościowo gmin w województwie mazowieckim. Wzrost zaludnienia cechował przede wszystkim miejscowości Pęcice, Pęcice Małe, Granicę, Komorów, Michałowice i Reguły. W 6 dużych, zurbanizowanych miejscowościach (Granica, Komorów, osiedle Michałowice , Opacz-Kolonia, Reguły, Nowa Wieś) zamieszkuje ok. 89 % mieszkańców gminy.

Zmianę liczby ludności w latach 1996 - 2014 obrazuje poniższy wykres (wg osób zameldowanych).

d
 

Zmiana liczby mieszkańców gminy Michałowice w latach 1996 - 2014  w podziale na miejscowości (wg osób zameldowanych)

 

 

MIEJSCOWOŚĆ
1996 2000 2004 2008 2012 2014
Granica 1194 1341 1554 1836 1968 2022
Komorów 3397 3889 4236 4393 4482 4484
Michałowice 2205 2377 2640 2805 2894 2933
Michałowice Wieś 244 240 257 325 449 500
Nowa Wieś 1396 1498 1608 1887 2062 2122
Opacz Kolonia 1226 1322 1382 1420 1472 1513
Opacz Mała

245

224 224 240 227 227
Pęcice 200 241 298 336 343 346
Pęcice Małe 201 243 310 381 450 459

Reguły

1063 1127 1408 1532 1570 1630
Sokołów 218 226 262 273 268 264
Suchy Las 89 91 83 89 98 101
RAZEM 11668 12799 14245 15496 16777 17063

 

Przyrost zaludnienia w gminie Michałowice jest w głównej mierze następstwem utrzymującego się od wielu lat dodatniego salda migracji. Napływ ludności do gminy (od 1996 r.) wynosił ponad 46% i należał do najwyższych w województwie. Odpływ ludności z gminy jeszcze znikomy, co niewątpliwie wynika z korzystnego położenia gminy w układzie komunikacyjnym w pobliżu Warszawy.

 

Struktura ludności gminy Michałowice według wieku

(wg osób zameldowanych)

 

2008

2010 2012 2014
grupy wiekowe liczba  w % liczba w % liczba w % liczba w %
0-6 1224 7,9 1295 8,15 1356 8,08 1291 7,57
7-15 1621 10,46 1659 10,44 1838 10,96 2005 11,75
16-18 626 4,04 585 3,68 572 3,41 514 3,01
19-60 (K) 4858 31,35 4959 31,21 5152 30,71 5095 29,86
19-65 (M) 4822 31,12 4989 31,4 5220 31,11 5246 30,74
pow. 65 2345 15,13 2404 15,13 2639 15,73 2912 17,07
Ogółem 15496 100 15891 100 16777 100 17063 100

 

 

Od 2008 roku zaobserwowano 10% przyrost ludności. W obserwowanym okresie najbardziej wzrosła liczba  osób w wieku poprodukcyjnym (o 24,2 %) oraz  osób w wieku szkolnym (7-15 lat) o 23,7%.  Od kilku lat następuje spadek osób wieku 16-18 lat o 21,8%. Równocześnie od 2008 następują małe zmiany wśród dzieci do 6 lat, których liczba wzrosła o 5,5 %, przy czym na przestrzeni ostatnich dwóch lat liczba ta spadła o 5%.  


POZIOM WYKSZTAŁCENIA
Pod względem wykształcenia gmina sytuuje się na jednym z najwyższych miejsc w województwie warszawskim. Większość mieszkańców ma wykształcenie co najmniej średnie. Szczegółowe dane w poniższym zestawieniu:
 

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i grup wieku
 

Grupy wieku Ogółem Wykształcenie
Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe ukończone Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego Nieustalony poziom
Ogółem 12046 2771 584 4362 1508 2420 308 308
13-19 1416 - - 232 39 1021 112 12
20-29 2052 447 104 1134 244 96 4 23
30-39 1851 607 114 775 292 58 2 3
40-49 2460 735 199 963 398 132 5 28
50-59 1823 548 96 604 300 250 12 13
60-64 633 168 30 167 75 174 14 5
Pow. 65 1811 266 41 487 60 689 159 9
Mężczyźni 5677 1349 142 1995 939 1109 103 40
Kobiety 6369 1422 442 2367 569 1311 205 53


Żródło: dane GUS - Narodowy Spis Powszechny 2002

 

Wysoki udział wieku produkcyjnego i wzrost liczebny ludności są cechą wyróżniającą gminę w województwie. Podobnie stosunkowo wysoki poziom wykształcenia, a także aktywność poszukiwań i inicjatyw zawodowych.

Proces urbanizacji gminy powoduje zmiany w rozmieszczeniu ludności i formowanie się dużych skupisk w kilku miejscowościach. Jest to dodatkowa przesłanka do rozwoju handlu i usług. W gminie prowadzi działalność gospodarczą 3533 (dane GUS - stan 31.12.2013 r.) firm. Coraz lepiej zorganizowanych, a przez to bardziej wydajnych i nowoczesnych.
 

Sytuacja mieszkaniowa w gminie jest korzystna: na 1000 mieszkańców przypada 377 mieszkań/domów. Dominują lokale prywatne. Gmina wyróżnia się wysokim stopniem wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne, dobrymi warunkami życia ( 2,8 osoby na jedno mieszkanie), oraz wielkością - średnio 127,6 metra kwadratowego. (dane GUS - stan na koniec 2013 r.)


Notuje się sporą dynamikę rozwoju budownictwa mieszkaniowego, głównie wśród inwestorów indywidualnych. Pod względem stosunku liczby osób do ilości mieszkań, gmina Michałowice znajduje się na trzecim miejscu wśród wiejskich gmin województwa, zaś w standardzie i powierzchni mieszkań - na szóstym. Obserwuje się duży ruch budowlany, wzrasta liczba wydawanych pozwoleń na budowę. Gmina zajmuje drugie miejsce pod względem liczby mieszkań oddanych do użytku.