6648

Mieszkańcy

Charakterystyka mieszkańców Gminy Michałowice

W Gminie Michałowice zameldowanych jest 17 932 osób.

W latach 1990 - 1993 liczba mieszkańców była praktycznie ustabilizowana, następnie wystąpił jej szybki przyrost. 

Zmianę liczby ludności w latach 1996 - 2023 obrazuje poniższy wykres (wg osób zameldowanych).

grafika prezentująca treść komunikatu

 

tabela przedstawiająca zmianę liczby ludności w podziale na miejscowości

W ostatnich trzech latach największy procentowy wzrost zaludnienia cechował przede wszystkim miejscowości: Pęcice (12.5%), Pęcice Małe (8.23%), Michałowice-Wieś (7.96%). Natomiast spadek liczby mieszkańców odnotowały: Michałowice (-2.44%), Sokołów (-4,81%), Opacz Mała (-2.98%), Suchy Las (-2.13%).

W 6 dużych zurbanizowanych miejscowościach (Granica, Komorów, osiedle Michałowice, Opacz-Kolonia, Reguły, Nowa Wieś) zamieszkuje 15 854 osób, a więc ok. 87.43% mieszkańców gminy.  

grafika prezentująca treśc komunikatu

W ciągu ostatnich pięciu lat największy wzrost nastąpił w grupie osób w wieku 16-18 lat - o około 17,5% oraz w wieku poprodukcyjnym (60/65 plus) o około 13%. W tym samym okresie w gminie został odnotowany widoczny spadek liczby mieszkańców w grupach wiekowych: 0-6 lat, tj. ponad 10% oraz 19-65(M), blisko 5%.

 


POZIOM WYKSZTAŁCENIA
Pod względem wykształcenia gmina sytuuje się na jednym z najwyższych miejsc w województwie warszawskim. Większość mieszkańców ma wykształcenie co najmniej średnie. Szczegółowe dane w poniższym zestawieniu:
 

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i grup wieku
 

Grupy wieku Ogółem Wykształcenie
Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe ukończone Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego Nieustalony poziom
Ogółem 12046 2771 584 4362 1508 2420 308 308
13-19 1416 - - 232 39 1021 112 12
20-29 2052 447 104 1134 244 96 4 23
30-39 1851 607 114 775 292 58 2 3
40-49 2460 735 199 963 398 132 5 28
50-59 1823 548 96 604 300 250 12 13
60-64 633 168 30 167 75 174 14 5
Pow. 65 1811 266 41 487 60 689 159 9
Mężczyźni 5677 1349 142 1995 939 1109 103 40
Kobiety 6369 1422 442 2367 569 1311 205 53


Żródło: dane GUS - Narodowy Spis Powszechny 2002

 

Wysoki udział wieku produkcyjnego i wzrost liczebny ludności są cechą wyróżniającą gminę w województwie. Podobnie stosunkowo wysoki poziom wykształcenia, a także aktywność poszukiwań i inicjatyw zawodowych.

Proces urbanizacji gminy powoduje zmiany w rozmieszczeniu ludności i formowanie się dużych skupisk w kilku miejscowościach. Jest to dodatkowa przesłanka do rozwoju handlu i usług. W gminie prowadzi działalność gospodarczą 3768 (dane GUS - stan 31.12.2017 r.) firm. Coraz lepiej zorganizowanych, a przez to bardziej wydajnych i nowoczesnych.
 

Sytuacja mieszkaniowa w gminie jest korzystna: na 1000 mieszkańców przypada 370 mieszkań/domów. Dominują lokale prywatne. Gmina wyróżnia się wysokim stopniem wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne, dobrymi warunkami życia ( 2,8 osoby na jedno mieszkanie), oraz wielkością - średnio 130,7 metra kwadratowego (dane GUS - stan na koniec 2017 r.)


Notuje się sporą dynamikę rozwoju budownictwa mieszkaniowego, głównie wśród inwestorów indywidualnych. Pod względem stosunku liczby osób do ilości mieszkań gmina Michałowice znajduje się na  5 miejscu wśród wiejskich gmin województwa mazowieckiego, zaś na 2. - w powiecie pruszkowskim.  Obserwuje się duży ruch budowlany, wzrasta liczba wydawanych pozwoleń na budowę.