4576

Mieszkańcy

Charakterystyka mieszkańców Gminy Michałowice

W Gminie Michałowice zameldowane są 17820 osoby, w tym 9212 kobiet (51,7%) oraz 8608 mężczyzn (48,3%) - dane meldunkowe UG Michałowice - stan 31.12.2018 r. Na stu mężczyzn przypada 107 kobiet. W latach 1990 - 1993 liczba mieszkańców była praktycznie ustabilizowana, następnie wystąpił jej szybki przyrost. Od tego czasu gmina Michałowice należy do najszybciej rosnących ludnościowo gmin w województwie mazowieckim. 

Zmianę liczby ludności w latach 1996 - 2018 obrazuje poniższy wykres (wg osób zameldowanych).

zameldowani_wykres

Przyrost zaludnienia w gminie Michałowice jest w głównej mierze następstwem utrzymującego się od wielu lat dodatniego salda migracji. Napływ ludności do gminy (od 1996 r.) wynosił ponad 49,5% i należał do najwyższych w województwie. Odpływ ludności z gminy jeszcze znikomy, co niewątpliwie wynika z korzystnego położenia gminy w układzie komunikacyjnym w pobliżu Warszawy.

liczba mieszkańców wg miejscowości

W ostatnim dziesięcioleciu największy wzrost zaludnienia cechował przede wszystkim miejscowości Michałowice-Wieś (90%), Pęcice Małe (42%), Granicę (16%), Nowa Wieś (21%) i Reguły (18%). Tylko dwie miejscowościOpacz Mała oraz Sokołów,  odnotowały spadek liczby mieszkańców i wyniósł on blisko 3%. 

W 6 dużych zurbanizowanych miejscowościach (Granica, Komorów, osiedle Michałowice , Opacz-Kolonia, Reguły, Nowa Wieś) zamieszkuje 15 662 osób, a więc ok. 88 % mieszkańców gminy.  

zameldowani_wiek

Od 2008 roku zaobserwowano blisko 12,5% przyrost ludności. W ciągu ostatniego dziesięciolecia  największy wzrost nastąpił w grupie osób w wieku poprodukcyjnym (60/65 plus) o 45% %  oraz  osób w wieku szkolnym (7-15 lat)  - o ponad 28%.  W tym samym okresie w gminie został odnotowany niewielki wzrost osób w wieku produkcyjnym (19-60/65 lat) - o 4,5% i najmłodszych mieszkańców (w wieku 0- 6 lat) - zaledwie o 0,8%. W tej ostatniej grupie wiekowej w ostatnich latach widać  spadek mieszkańców, i tak np. w stosunku do roku 2012 ich liczba zmniejszyła się o ponad 6%. 

 


POZIOM WYKSZTAŁCENIA
Pod względem wykształcenia gmina sytuuje się na jednym z najwyższych miejsc w województwie warszawskim. Większość mieszkańców ma wykształcenie co najmniej średnie. Szczegółowe dane w poniższym zestawieniu:
 

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i grup wieku
 

Grupy wieku Ogółem Wykształcenie
Wyższe Policealne Średnie Zasadnicze zawodowe Podstawowe ukończone Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego Nieustalony poziom
Ogółem 12046 2771 584 4362 1508 2420 308 308
13-19 1416 - - 232 39 1021 112 12
20-29 2052 447 104 1134 244 96 4 23
30-39 1851 607 114 775 292 58 2 3
40-49 2460 735 199 963 398 132 5 28
50-59 1823 548 96 604 300 250 12 13
60-64 633 168 30 167 75 174 14 5
Pow. 65 1811 266 41 487 60 689 159 9
Mężczyźni 5677 1349 142 1995 939 1109 103 40
Kobiety 6369 1422 442 2367 569 1311 205 53


Żródło: dane GUS - Narodowy Spis Powszechny 2002

 

Wysoki udział wieku produkcyjnego i wzrost liczebny ludności są cechą wyróżniającą gminę w województwie. Podobnie stosunkowo wysoki poziom wykształcenia, a także aktywność poszukiwań i inicjatyw zawodowych.

Proces urbanizacji gminy powoduje zmiany w rozmieszczeniu ludności i formowanie się dużych skupisk w kilku miejscowościach. Jest to dodatkowa przesłanka do rozwoju handlu i usług. W gminie prowadzi działalność gospodarczą 3768 (dane GUS - stan 31.12.2017 r.) firm. Coraz lepiej zorganizowanych, a przez to bardziej wydajnych i nowoczesnych.
 

Sytuacja mieszkaniowa w gminie jest korzystna: na 1000 mieszkańców przypada 370 mieszkań/domów. Dominują lokale prywatne. Gmina wyróżnia się wysokim stopniem wyposażenia mieszkań w instalacje sanitarne, dobrymi warunkami życia ( 2,8 osoby na jedno mieszkanie), oraz wielkością - średnio 130,7 metra kwadratowego (dane GUS - stan na koniec 2017 r.)


Notuje się sporą dynamikę rozwoju budownictwa mieszkaniowego, głównie wśród inwestorów indywidualnych. Pod względem stosunku liczby osób do ilości mieszkań gmina Michałowice znajduje się na  5 miejscu wśród wiejskich gmin województwa mazowieckiego, zaś na 2. - w powiecie pruszkowskim.  Obserwuje się duży ruch budowlany, wzrasta liczba wydawanych pozwoleń na budowę.