706

Gospodarka

Rozwój gospodarczy Gminy Michałowice.

Wskaźnikiem zachodzących zmian jest rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w sektorze prywatnym.

Poziom indywidualnej przedsiębiorczości ludzi zamieszkujących Michałowice jest jednym z najwyższych pośród gmin wiejskich woj. mazowieckiego.

Gmina stanowi atrakcyjny obszar rozwoju inicjatyw biznesowych. Sprzyja temu bliskość stolicy - dużego rynku pracy i zbytu, a także położenie gminy w pobliżu dróg wojewódzkich i autostrad oraz przebiegającej przez gminę Południowej Obwodnicy Warszawy. W gminie istnieje wiele znaczących firm, które prowadzą działalność ponadlokalną, ważną dla statusu ekonomicznego gminy.
 

Gminę Michałowice cechuje stały rozwój prowadzonej na jej terenie działalności gospodarczej. Według danych GUS w 2013 roku na terenie gminy Michałowice miało siedzibę 3533 podmiotów gospodarczych, głównie w działach: usługi, handel i produkcja (dla porównania w 2012 r. - 3345; a w 2010 r. - 3091 podmioty). W gospodarce gminy Michałowice dominuje sektor prywatny, obejmujący indywidualne gospodarstwa rolne (ok. 400 gospodarstw) oraz podmioty gospodarcze, w zdecydowanej większości prowadzone w formie mikroprzedsiębiorstw (o liczbie do 9 pracujących osób) - stanowią one 94% Największa liczba zakładów prowadzonych przez osoby fizyczne znajduje się w głównych koncentracjach ludności, tj. w miejscowościach: Komorów, Michałowice Osiedle, Opacz Kolonia, Nowa Wieś oraz Reguły. Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem (26%)i usługami (55,7%). Produkcją zajmuje sie 14,5% podmiotów gospodarczych zaś gastronomią i pozostałymi formami - 3,8%. Dla ekonomiki gminy duże znaczenie ma notowany rozwój firm prowadzących ponadlokalną działalność w zakresie produkcji, budownictwa, handlu hurtowego.

Gmina stopniowo traci swój rolniczo-mieszkaniowy charakter na rzecz typu handlowo-usługowo-mieszkaniowego.  Zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych i gruntów, a także pogłowie zwierząt hodowlanych. Wraz ze spadkiem liczby gospodarstw rolnych obniża się liczba osób tam zatrudnionych. Działalność rolnicza prowadzona jest jeszcze w południowo-wschodnim obszarze gminy, gdzie dominują tereny o najlepszych glebach i gospodarstwa o większym areale.