Gospodarka

Gospodarka

W gminie Michałowice w 2019 r. ludność w wieku produkcyjnym wynosiła 10 525 osób, natomiast w przedprodukcyjnym 3757, a poprodukcyjnym - 4039.

Poziom aktywności zawodowej w tym samym roku - na 1000 osób pracowało 341 (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych w rolnictwie), a poziom bezrobocia wynosił 1,9% udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON - na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym - 3773, dla porównania w powiecie pruszkowskim średnia wynosiła 3113. 

 

Wskaźnikiem zachodzących zmian jest rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w sektorze prywatnym.

Poziom indywidualnej przedsiębiorczości ludzi zamieszkujących Michałowice jest jednym z najwyższych pośród gmin wiejskich woj. mazowieckiego.

Gmina stanowi atrakcyjny obszar rozwoju inicjatyw biznesowych. Sprzyja temu bliskość stolicy - dużego rynku pracy i zbytu, a także położenie gminy w pobliżu dróg wojewódzkich i autostrad oraz przebiegającej przez gminę Południowej Obwodnicy Warszawy. W gminie istnieje wiele znaczących firm, które prowadzą działalność ponadlokalną, ważną dla statusu ekonomicznego gminy.
 

Gminę Michałowice cechuje stały rozwój prowadzonej na jej terenie działalności gospodarczej. Według danych GUS w 2019 roku na terenie gminy Michałowice miało siedzibę 3971 podmiotów gospodarczych (dla porównania w 2014 r. - 3533;  w 2017 - 3768 podmiotów). W gospodarce gminy Michałowice dominuje sektor prywatny. Liczba działających podmiotów gospodarczych w sektorze przemysłowym wynosiła w 2019 r.  - 437, natomiast w sektorze budowlanym - 344. Odnotowuje się coraz mniejszą liczbę indywidualnych gospodarstw rolnych. W 2019 r.  - wg danych GUS działało 13 takich gospodarstw, gdy w roku 2014 - było ich jeszcze 23. Gmina traci swój rolniczo-mieszkaniowy charakter na rzecz typu handlowo-usługowo-mieszkaniowego.  Zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych i gruntów. Wraz ze spadkiem liczby gospodarstw rolnych obniża się liczba osób tam zatrudnionych. Działalność rolnicza prowadzona jest jeszcze w południowo-wschodnim obszarze gminy, gdzie dominują tereny o najlepszych glebach i gospodarstwa o większym areale. 

Dla ekonomiki gminy duże znaczenie ma notowany rozwój firm prowadzących ponadlokalną działalność w zakresie produkcji, budownictwa, handlu hurtowego.

Dane GUS z 2019 r.