3439

Infrastruktura

Infrastruktura techniczna Gminy Michałowice.

Gmina Michałowice należy do grupy gmin najwięcej inwestujących w urządzenia, przedsiębiorstwa i instytucje usługowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produkcyjnych działów gospodarki oraz poprawiające komfort życia mieszkańców.

W rankingu magazynu Wspólnota z 2018 r. , w którym oceniono wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną i społeczną w latach 2015-2017, w województwie mazowieckim Gmina Michałowice została sklasyfikowana na 4 pozycji, natomiast wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce - na 29. Przeliczając inwestycje na mieszkańca, wynosiły one  1475,87 zł. 

SIEĆ DROGOWA W GMINIE

Układ drogowy w gminie Michałowice tworzą drogi wojewódzkie - 4 km (droga nr 719 Warszawa - Żyrardów), drogi powiatowe - 30 km oraz gminne - 151 km. Prawie wszystkie drogi tego układu mają nawierzchnie twarde. Prawie 40% długości sieci dróg gminnych przypada na trzy obręby geodezyjne z zabudową typu osiedlowego. Drogi gminne mają tu charakter ulic miejskich, a ich sieć stanowi w miarę regularny układ dostosowany do bezpośredniej obsługi działek budowlanych. Przy drogach gminnych i powiatowych aktualnie na terenie gminy znajduje się 29 km chodników i dróg rowerowych.

 

ul. Szkolna w Michałowicach
ul. Szkolna w Michałowicach
Droga rowerowa w Pęcicach
Droga rowerowa w Pęcicach

TRANSPORT PUBLICZNY
Gminę Michałowice przecina od strony północnej linia kolejowa WKD, prowadząca jedynie trakcję pasażerską i stanowiąca jedną z form szybkiej kolei miejskiej aglomeracji warszawskiej. Na obszarze gminy zlokalizowane są następujące przystanki (w kolejności od strony Warszawy; w nawiasie orientacyjna odległość od dworca Warszawa - Centralna): Opacz-Kolonia (9,3 km), Michałowice (11,1 km), Reguły (12,6 km), Komorów (17,8 km), Nowa Wieś (19,2 km).

Drugą formą transportu publicznego w gminie Michałowice jest komunikacja autobusowa. Przez obszar gminy biegną m.in. linia 177 łącząca Ursus- Opacz i Warszawę Okęcie; linia 717 - łącząca Warszawę Zachodnią z Piastowem oraz linia PKS Pruszków os. Staszica- Ostoja - Komorów.

GAZ SIECIOWY

Gaz sieciowy (ziemny wysokometanowy) jest wykorzystywany w gminie do celów bytowo - gospodarczych i w działalności gospodarczej. Zasilanie odbywa się ze stacji w Regułach przez rurociąg przesyłowy (65 mm) oraz drugostronnie z Raszyna, ulicą Polną w Opaczy-Kolonii. Rozdzielnia gazu w Pruszkowie realizuje poprawę zasilania poprzez wymianę gazociągu na polietynowey o większej średnicy. Z gazu sieciowego korzysta większość mieszkańców, tj. ok. 95% ich ogółu, w tym 85% użytkuje gaz do celów grzewczych (dane z 2012 r.). Jednostkowe zużycie gazu na cele grzewcze ulega sezonowym wahaniom, uzależnionym od temperatur zewnętrznych w okresach zimowych. Przeciętna wielkość ogrzewanego mieszkania wynosi ok. 145 m² powierzchni użytkowej. Zużycie gazu na pozostałe cele jest względnie ustabilizowane. Nie występują żadne trudności w zapewnieniu dostaw.

Obecnie Rozdzielnia Gazu w Pruszkowie przeprowadza modernizację starej sieci i wymianę na nową. Proces modernizacji sieci gazowej jest konsultowany i uzgadniany z Gminą Michałowice.

Występująca w gminie struktura nośników energii do celów grzewczych pozwala korzystnie obniżyć poziom emisji spalin. Problemem do rozwiązania w najbliższym czasie jest wymiana starej sieci gazowej budowanej około 30 lat temu (sieć uliczna i przyłączeniowa).


ODPADY

Do końca października 2019 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmuje się firma P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska. Na terenie gminy funkcjonuje także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmujący m.in. odpady budowlane, wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz tzw. elektrośmieci

WODOCIĄGI

W Gminie Michałowice funkcjonują trzy zbiorowe wodociągi niezależne pod względem źródeł zasilania i zasięgu sieci rozdzielczych:

  • lokalny: Komorów – Granica - Nowa Wieś (obsługiwany przez Stację Uzdatniania Wody w Komorowie)
  • lokalny: Pęcice-Pęcice Małe - Sokołów- Suchy Las (obsługiwany przez Stację Uzdatniania Wody w Pęcicach)
  • odgałęzienie Wodociągu Układu Centralnego dla Miasta Stołecznego Warszawy: Opacz-Kolonia - Opacz-Mała – Michałowice - Michałowice Wieś - Reguły

Dwie stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w zachodniej i środkowej części gminy, w miejscowościach Pęcice oraz Komorów. Wschodnia i północno - wschodnia część gminy jest zasilana wodą z wodociągu warszawskiego. Poniesiono znaczne nakłady na budowę sieci wodociągowej, której łączna długość wynosi ok. 128 km oraz infrastruktury wodociągowej (budowa oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody). Od momentu reaktywowania samorządu gminnego potencjał wodociągów zbiorowych został istotnie zwiększony. Znacznie wzrosła liczba przyłączy do budynków mieszkalnych (4804 szt.) i związany z tym odsetek obsługiwanej ludności. Uzyskany przyrost potencjału zapewnił poprawę standardu w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców. Doprowadzoną wodę ma 94% mieszkań gminy Michałowice.


ENERGIA ELEKTRYCZNA
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną zapewnia przez stacje energetyczne system krajowy . Podstawowe zasilanie 110/15 kV następuje z Ursusa, rezerwowe zasilanie z Pruszkowa i drugie przygotowywane z Raszyna. Zapewnienie gminie Michałowice dostatecznych ilości i pewności dostaw mocy uzależnione jest od stanu sieci i możliwości stacji przekaźnikowych. Zarówno sieć jak i stacje są przeciążone. Rejon energetyczny w Pruszkowie potwierdza potrzebę zwiększenia liczby stacji zasilania i zmodernizowania sieci niskiego napięcia.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W gminie Michałowice funkcjonują dwa rejony kanalizacyjne :

  • Reguły – Michałowice –Michałowice Wieś - Opacz-Kolonia - Opacz Mała
  • Komorów – Granica - Nowa Wieś - Pęcice – Pęcice Małe – Sokołów - Suchy Las

Do chwili obecnej gmina wybudowała ponad 127,5 km sieci kanalizacyjnej, podłączonych zostało ponad 4114 gospodarstw domowych (dane grudzień 2018 r.). Doprowadzoną kanalizację sanitarną ma ponad 95% mieszkań gminy. W priorytetach inwestycyjnych gminy dominuje kanalizacja sanitarna tych ulic i miejscowości, gdzie mieszkańcy korzystają jeszcze z własnych przydomowych oczyszczalni. Ścieki z terenu gminy Michałowice są pompowane przy pomocy przepompowni ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Pruszkowie, która została oddana do eksploatacji w 1984 roku, a jej właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Jest to obiekt bardzo nowoczesny i przechodzący w ostatnim czasie szereg modernizacji, jak również poważną rozbudowę, która ma dostosować oczyszczalnie do potrzeb miasta, jak również ościennych gmin.

WKD
WKD