„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”.

 

 

Operacja pn. Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi – Etap I mająca na celu budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 


 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT

 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”


Całkowita wartość projektu: 34 795 972,85 zł

Wysokość dofinansowania: 27 000 639,02 zł

Termin realizacji projektu: 17.06.2015 – 30.09.2019

 

Wnioskodawca: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Żyrardów, Miasto Podkowa Leśna

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną

 

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym stacje obsługi rowerów oraz parkingi dla rowerów
 2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
 3. Promocja projektu

 

Efekty realizacji projektu:

 1. zwiększenie spójności komunikacyjnej województwa,
 2. zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem,
 3. rozwój i promocja transportu rowerowego.

 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

 

 

Całkowita wartość projektu: 15 648 786,00 zł

Wysokość dofinansowania: 12 519 028,80 zł

Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-9444/17-00

Okres realizacji projektu: 02.11.2017 r. – 30.06.2020 r.

Poziom dofinansowania z EFRR:  80%

Wnioskodawca: Miasto Żyrardów

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną

 Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym stacje obsługi rowerów oraz parkingi dla rowerów,
 2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
 3. Promocja projektu.

 Efekty realizacji projektu:

 1. zwiększenie spójności komunikacyjnej województwa,
 2. zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem,
 3. rozwój i promocja transportu rowerowego.

 

 

 


 

Projekt pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Poddziałania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-6805/16

Okres realizacji projektu: 18 września 2014 roku – 30 czerwca 2018 roku

Beneficjent: Gmina Miasto Pruszków

Partnerzy: Gmina Miasto Piastów, Gmina Michałowice

Poziom dofinansowania z EFRR: 80%

 

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 4 parkingów typu "Parkuj i Jedź" zlokalizowanych w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza i ul. Waryńskiego, w Piastowie przy ul. Hallera i w Michałowicach przy ul. Kuchy w Regułach.

więcej

 

 

 


 

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Celem projektu jest  wzrost poziomu bezpieczeństwa ludności zamieszkującej oraz przebywającej na obszarze Powiatu Pruszkowskiego poprzez zakup elementów Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, które umożliwią przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu Pruszkowskiego.

więcej

Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

baner - Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

Projekt to przedsięwzięcie realizowane wspólnie w kooperacji z instytucjami publicznymi (szkoły w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi). Projekt stanowi spójne przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój oferty turystycznej obejmującej swym zasięgiem gminę Michałowice oraz ościenne tereny (Pruszków, Nadarzyn). Łączy w sobie element promocyjny oraz inwestycyjny. Wśród elementów składających się na ofertę obszaru Michałowic, który będzie stanowił główny przedmiot promocji będzie produkt turystyczny należy wskazać opracowanie dwóch ścieżek edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i szlak historyczny.

więcej

 

 

 


 

Projekt "Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych"

baner

Projekt ma celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii.

więcej

 

 

 


 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.

 

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.

więcej

 

 

 


 

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Michałowice

Numer projektu: EPOIG.08.03.00-14-220/13
Umowa o dofinansowanie: EPOIG.08.03.00-14-220/13-00
Całkowita wartość projektu 1.492.535,60 PLN
Wartość dofinansowania ze środków publicznych w ramach działania: 8.3 PO IG: 1.492.535,60 PLN
Okres realizacji projektu: IV kwartał 2013 - IV kwartał 2015

 

11 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Michałowice podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, przeprowadzenia szkoleń oraz obsługę serwisową, która jest realizowana w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

więcej

 

 

 


 

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT

„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"”

Całkowita wartość projektu: 24 251 155,11 zł

Wysokość dofinansowania: 19 400 924,07 zł

Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-C855/19-00

Okres realizacji projektu: 04.10.2018 r. – 30.12.2022 r.

Poziom dofinansowania z EFRR:  80%

Wnioskodawca: Gmina Michałowice

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Miasto Sulejówek Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Żyrardów,

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź”