4348

Rok 2023

 

Projekt "Nowy Rozdział" 

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Całkowita wartość projektu: 1 703 834,75 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 1 363 067,80PLN
 • Lider projektu: FUNDACJA CHALLENGE EUROPE
 • Partner projektu: Gmina Michałowice
 • Realizator projektu ze strony Partnera: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach

Głównym celem projektu jest wzrost samodzielności oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 54 osób dorosłych, oddalonych od rynku pracy z województwa mazowieckiego, w tym obywateli Ukrainy i osób z niepełnosprawnościami, dzięki realizacji indywidualnego i kompleksowego wsparcia w postaci usług aktywnej integracji, w ramach współpracy międzysektorowej w okresie trwania projektu.

Uczestnikami i uczestniczkami projektu będzie 60 dorosłych i niepracujących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparcia pomocy społecznej z powodu spełniania co najmniej jednej z przesłanej określonych w art. 7 w/w ustawy.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych możliwe będzie sfinansowanie przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla każdego z Uczestników, konsultacje indywidualne i grupowe m.in., z psychologiem, doradcą zawodowym czy pośrednikiem pracy, realizacja szkoleń, kursów i staży zawodowych, a także  działań z zakresu aktywnej integracji społeczne, w tym kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

 

 

 

 

 

 


 

Dostępny Urząd

 • Wartość grantu: 90 300,00 zł

 • Finansowanie z projektu - "Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Celem przedsięwzięcia jest instalacja urządzeń i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych; Ponadto: zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;  zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;  przygotowanie przedsięwzięcia poprzez doradztwo w zakresie dostępności przed i w trakcie realizacji przedsięwzięć.

Dostepny urzad

 

 

 

 


 

Rok 2022

 • Wartość dofinansowania pozyskanego w 2022 roku wynosi 23 374 568,26 zł, w tym pożyczki w kwocie 4 555 771,00 zł (stan na 16 sierpnia 2022 r.)

grafilka prezntujaca wartośc dofinanowania

 

 

 

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Michałowice

 • Wartość robót budowlanych: 4 997 548,78 zł

 • Dofinansowanie: 4 747 671,34 zł

 • Program: Dofinansowanie z Programu Polski Ład, w ramach drugiej edycji „Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu”.

Rządowe środki posłużą do sfinansowania budowy sieci wodociągowej w Pęcicach i Granicy, o łącznej długości ok. 1226 mb oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie-Wsi, Granicy, Opaczy-Kolonii i Pęcicach, o długości ok. 3277 mb. Wysokość dofinansowania pokryje 95% kosztów inwestycji.

 

 

 

 


 

Rozbudowa energoefektywnego przedszkola w Regułach

 • Wartość robót budowlanych: ponad 20 000 000,00 zł

 • Dofinansowanie: łącznie 4 616 250,00 zł, w tym z dotacji: 1 846 500,00 zł; pożyczka: 2 769 750,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu „Budownictwo Energooszczędne PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje budowę przedszkola w Regułach. Gminie Michałowice udało się pozyskać na ten cel dotację w kwocie 1 846 500,00 zł i pożyczkę udzieloną na preferencyjnych warunkach w kwocie 2 769 750,00 zł. Oznacza to, że ze środków zewnętrznych otrzymamy wsparcie w wysokości 4 616 250,00 zł.

Budowa przedszkola w Regułach rozpoczęła się w czerwcu 2021 r. Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosił ok. 2000 m2. Na parterze wokół centralnego patio doświetlającego wnętrze zaprojektowano hol wejściowy oraz 9 sal dydaktycznych z zapleczem szatniowo-sanitarnym, z których dwie przystosowane są do pełnienia w przyszłości funkcji sali rekreacyjnej oraz sali do zajęć ruchowych. Na parterze zaplanowano także kuchnię obsługującą wszystkie sale dydaktyczne oraz jadalnię dla dzieci starszych. Na piętrze umieszczone będą sale do zajęć indywidualnych i do terapii, pomieszczenia biurowo-administracyjne oraz pomieszczenia techniczne. Głównym materiałem na elewacjach oraz we wnętrzu obiektu jest naturalne drzewo modrzewiowe, które nadaje przyjazny i naturalny charakter budynkowi. W obiekcie zdecydowano się na duże przeszklenia, otwierając przestrzeń wewnętrzną na otacząjącą zieleń. Sale są jasne, duże, zapewniające dobre warunki dla przebywania w nich najmłodszych użytkowników. Wokół przedszkola powstanie parking, obiekty małej architektury, w tym wiata i stojaki na rowery. Zostanie posadzona zieleń w tym nasadzone drzewa, krzewy i krzewinki. W budynku zastosowano wiele rozwiązań proekologicznych m.in. pompę ciepła, panele fotowoltaiczne, sterowanie oświetleniem sztucznym, oświetlenie typu LED, a także podziemny zbiornik wody deszczowej służący gromadzeniu deszczówki używanej do podlewania zieleni. Wartość robót budowlanych to ponad 20 mln złotych.

 

 

 

 


 

Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

 • Wartość: 11 500 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach programu „Zadania ważne dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w 2022 r”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Inwestycja dedykowana jest dla wszystkich mieszkańców gminy Michałowice. Budynek będzie pełnił funkcję lokalnego centrum kultury – znajdą się w nim m.in. sala wielofunkcyjna, sala ćwiczeń ruchowych, sala warsztatowa oraz projekcyjna. Budynek centrum zaprojektowano tak, by urbanistycznie komponował się z zabudową Komorowa. Inwestycja ma zostać zrealizowana w latach 2022-2023. Koszt realizacji całego zadania ma wynieść 11 500 000,00 zł.

 

 

 

 


 

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach

 • Wartość: 4 080 796,10 zł

 • Dofinansowanie: 3 057 800,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Pozyskaliśmy ponad 3 mln zł dofinansowania na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach. 

Centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie przy ul. Kuchy w Regułach. Realizacja inwestycji została podzielona na etapy. Dofinansowanie z MRiPS posłuży do sfinansowania jej I etapu obejmującego utworzenie obiektu centrum (tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie). Powierzchnia budynku wyniesie 567 m2. Na jego terenie znajdzie się w sumie 20 miejsc pobytu dla osób wymagających pomocy, z czego 14 miejsc będzie dedykowanych pobytowi dziennemu,  a 6 będzie przeznaczonych na pobyt całodobowy.

 

 

 

 


 

Zakup dwóch elektrycznych autobusów

 • Wartość: 4 084 828,00 zł

 • Dofinansowanie: łączna kwota 4 084 828, 00 zł, w tym dotacja: 2 398 807,00 zł;  pożyczka: 1 686 021,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny” .

NFOŚiGW podwójnie dofinansuje zakup zeroemisyjnych autobusów dla gminy Michałowice. Na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego otrzymaliśmy dotację i niskooprocentowaną pożyczkę. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 2 398 807,00 zł. Z kolei pożyczka zostanie udzielona na kwotę 1 686 021,00 zł.

W ramach projektu gmina Michałowice zakupi dwa elektryczne autobusy. Ponadto na terenie gminy powstaną dwa punkty ładowania takich pojazdów.

 

 

 

 


 

Remont interwencyjno-zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach

 • Wartość: 142 944,93 zł

 • Dofinansowanie: 70 000,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Otrzymaliśmy 70 000,00 zł dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont zabytkowego cmentarza w Pęcicach. Kwotę tą dopełni blisko 73 000,00 zł, które przeznaczymy ze środków własnych budżetu gminy Michałowice. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie prac, które nadadzą temu miejscu nowego, zadbanego oblicza.

Obecnie cmentarz jest w złym stanie. Konieczne jest wzmocnienie skarpy cmentarnej oraz wymiana na nowe dużych, dębowych krzyży znajdujących się na jego środku. Zniszczone betonowe ogrodzenie wymaga naprawy ubytków i pęknięć, a skradziona kilkadziesiąt lat temu zabytkowa brama cmentarna zostanie odtworzona wraz z furtkami. W ramach prac zostaną także naprawione betonowe obrzeża mogił.

Cmentarz ma ogromną wartość historyczną. Pochodzi z okresu I wojny światowej, a znajduje się w Pęcicach, niedaleko pomnika-mauzoleum oraz zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. W tym miejscu spoczywa 49 żołnierzy niemieckich i 218 rosyjskich z pierwszej wojny światowej, którzy polegli jesienią 1914. Doszło wówczas do rosyjskiego kontrataku, który odbił wieś, a miejscowa ludność została ostrzelana przez niemiecką artylerię. Pochowano tu także Polaka – Ignacego Tarczyńskiego – poległego w 1914 r.

 

 

 

 


 

Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, sołectwie Michałowice i Michałowicach Osiedlu

 • Wartość: 3 869 580, 00 zł

 • Dofinansowanie: 981 190,32 zł

 • Program: Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Dostaliśmy dofinansowanie na rozbudowę ul. Parkowej, na obszarze trzech miejscowości: Opaczy Małej, sołectwa Michałowice oraz Michałowice Osiedle. Jest to już druga dotacja na tą inwestycję (pierwszą otrzymaliśmy w 2021 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład, w wysokości 2 888 389,68 zł), dzięki czemu w całości zostanie ona pokryta z otrzymanych przez gminę dofinansowań.

Przedmiot umowy obejmie m.in.:

 • budowę ok. 620 m jezdni dwukierunkowej (od ul. Klonowej do ul. Borowskiego), o szerokości 5,5 m;
 • budowę chodników o szerokości 2 m;
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 m;
 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę oraz przebudowę odwodnienia drogi,
 • budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych i teletechnicznych.
 

 

 

 


 

Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w Gminie Michałowice

 • Wartość: 207 744,61 zł

 • Dofinansowanie: 103 872,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu ,,Mazowsze dla czystego powietrza 2022".

Gmina Michałowice zyska samochód elektryczny stanowiący mobilne laboratorium do badań jakości powietrza. Zakup pojazdu będzie możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego. Całkowity koszt zadania wyniesie 207 744,61 zł. Mazowsze wesprze gminę kwotą 103 872,00 zł. Pojazd, dzięki zainstalowanej w nim profesjonalnej aparaturze pomiarowej, będzie służył do kontrolowania jakości powietrza w Michałowicach. Dzięki temu narzędziu będzie możliwa ocena wykonywania przez mieszkańców przepisów tzw. „uchwały antysmogowej”.

 

 

 

 


 

Nauczmy się kochać naszą przyrodę - utworzenie ścieżki edukacyjnej w parku w Regułach i piknik edukacji ekologicznej

 • Wartość: 85 300,00 zł

 • Dofinansowanie: 63 975,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Projekt pn.: „Nauczmy się kochać naszą przyrodę – utworzenie ścieżki edukacyjnej w parku w Regułach i piknik edukacji ekologicznej” uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i co za tym idzie - wyrobienie właściwych nawyków w zakresie troski o środowisko. W dalszej perspektywie realizacja działania powinna znaleźć przełożenie na jakość życia mieszkańców poprzez poprawę stanu przyrody. Cały koszt realizacji zadania ma wynieść 85 300,00 zł. WFOŚiGW dofinansuje projekt kwotą 63 975,00 zł.

 • W ramach projektu przewidziano zakup sadzonek 20 różnych gatunków drzew i krzewów (m.in. lipa srebrzysta, klon czerwony, cis pospolity, jesion wyniosły, buk pospolity i kasztanowiec biały). W ramach akcji społecznej zostaną one nasadzone w parku w Regułach.

 

 

 

 


 

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku w Regułach

 • Wartość: 65 923,20 zł

 • Dofinansowanie: 49 442,40 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Gmina Michałowice podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku w Regułach. Celem zadania jest poprawa stanu fitosanitarnego drzew parkowych poprzez m.in. ich przycięcie, przegląd oraz wymianę i dołożenie wiązań. Celem projektu jest także zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy na terenie parku. Całkowity koszt zadania wyniesie 65 923,20 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW pozwoli na pokrycie 75% kosztów projektu i wyniesie 49 442,40 zł.

 

 

 

 


 

Przebudowa skateparku w Michałowicach

 • Wartość: 1 102 964,64 zł

 • Dofinansowanie: 293 276,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego, we współpracy z Lokalną Grupą Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

Samorządu Województwa Mazowieckiego przyznał gminie Michałowice dofinansowanie na przebudowę skateparku w Michałowicach. Zmodernizowany skatepark będzie miejscem integracji, rozwoju hobby i sportu dedykowanym przede wszystkim dzieciom i młodzieży z gminy Michałowice.

 

 

 

 

 


 

Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w Gminie Michałowice

 • Wartość: 95 946,33 zł

 • Dofinansowanie: 47 972,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego/Program „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022".

  Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera gminę Michałowice w rozwoju terenów zielonych. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022” otrzymaliśmy dotację w kwocie 47 972,00 zł, która przeznaczona zostanie na sfinansowanie nasadzeń krzewów, bylin i traw. Dofinansowanie obejmuje pokrycie 50% kosztów planowanego zadania.

 • Nasadzenia zostaną wykonane w różnych miejscowościach naszej gminy. Wzdłuż ulicy Ireny w Komorowie. W Nowej Wsi przy ul. Polnej i ul. Kamelskiego, w Komorowie Wsi przy ul. Starego Dębu. Poza wykonaniem samych nasadzeń gmina zapewni również odpowiednie warunki do rozwoju nowych roślin (odpowiednią glebę, zabezpieczy je na okres zimowy itp.).
 

 

 

 


 

Kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD "Komorów" 

 • Wartość: 49 820,00 zł

 • Dofinansowanie: 19 928,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022.

  Działkowcy z ROD "Komorów" dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego zmodernizują bramy wjazdowe. W ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD Komorów” stare, tradycyjne bramy wjazdowe zostaną zastąpione nowymi bramami, które będą otwierały się w zautomatyzowany sposób. Przewidywany koszt realizacji zadania, to 49 820,00 zł. Dotacja z budżetu Mazowsza wyniesie 19 928,00 zł.

 

 

 

 


 

Kompleksowa modernizacja ROD "Michałki" przy bramie wjazdowej 

 • Wartość: 48 928,00 zł

 • Dofinansowanie: 19 571,20 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022.

  Dla działkowców zrzeszonych w ramach Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Michałki” przyznano wsparcie na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja terenu ROD Michałki przy bramie wjazdowej”. W jego ramach zostanie wykonane utwardzenie placu wjazdowego na teren ogrodu. Pojawi się nowe oświetlenie oraz kamera monitoringu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 48 928,00 zł. Dofinansowanie obejmie około 40% planowanych kosztów i wyniesie 19 571,20 zł.

   

 

 

 

 


 

Ładowarka do aut elektrycznych 

 • Wartość inwestycji : 50 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 50 000,00 zł

 • Dofinansowanie w ramach konkursu "Ładowarka w każdej Gminie" realizowanym przez Fundację Lepsza Jakość Życia 

W ramach projektu zostanie wybudowana stacja do ładowania pojazdów elektrycznych. Jej lokalizacja została zaplanowana na parkingu w Al. Topolowej w Michałowicach, który zapewnia 78 miejsc postojowych.  

 

 

 

 


 

Rozbudowa monitoringu na terenie ROD "Granica" 

 • Wartość całkowita projektu: 50 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 20 000,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022.

  Działkowcy z ROD Granica otrzymali dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica”. W ramach zadania na terenie ogródków działkowych zostanie rozbudowany monitoring - zainstalowanych będzie 19 szt. dotykowych kamer wraz z odpowiednią infrastrukturą. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 50 000,00 zł. Mazowsze dofinansuje 40% planowanych wydatków, tj. 20 000,00 zł.

 

 

 

 


 

Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Nowej Wsi 

 • Wartość: 28 225,00 zł

 • Dofinansowanie: 14 112,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu "OSP-2022".

  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi uzyskała wsparcie finansowe ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.  W ramach programu „OSP – 2022” pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 14 112,00 zł. Środki te posłużą m.in. do sfinansowania zakupu agregatu prądotwórczego oraz umundurowania strażackiego. 

   

 

 

 

 


 

Remont remizy OSP w Nowej Wsi

 • Wartość: 30 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 30 000,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2022".

  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi uzyskała wsparcie finansowe ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego.  W ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” otrzymaliśmy dotację w kwocie 30 000 zł. Środki te posłużą do sfinansowania remontu remizy OSP Nowa Wieś, w ramach którego planowane są m.in. wymiana posadzki, prace malarskie i wymiany instalacji wentylacyjnej i elektrycznej. 

   

 

 

 

 


 

Akademia Młodych Liderów Gminy Michałowice 

 • Wartość: 27 634,00 zł

 • Dofinansowanie: 24 504,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawa pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

  Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera rozwój najmłodszych członków wspólnot samorządowych. Gmina Michałowice pozyskała środki w wysokości 24 504,00 zł. Posłużą one do sfinansowania warsztatów dedykowanych dla młodych mieszkańców gminy. W ich ramach uczestnicy zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania gminy i jej jednostek oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program zakłada też rozwój umiejętności miękkich, m.in. liderskich, u uczestników zajęć. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 27 634,00 zł. Dotacja udzielona przez samorząd województwa mazowieckiego ma pokryć blisko 89% kosztów.

   

 

 

 

 


 

Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy JST

 • Wartość projektu: 100 000,00 zł

 • Dofinansowanie: 100 000,00 zł

 • Program dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

  W ramach programu został zakupiony sprzęt IT do Urzędu Gminy Michałowice, komputery biurowe wraz  z monitorami , a także zdiagnozowano bezpieczeństwo systemów informatycznych.  Kwota dofinansowania pokryła 100% kosztów projektu, tj. 100 000,00 zł.

 

 

 

 


 

Cyfrowa Gmina - granty PPGR 

 • Wartość projektu: 48 300,00 zł

 • Dofinasowanie: 48 300,00 zł 

 • Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Celem projektu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. W Gminie Michałowice  do projektu zgłosiło się 20 rodzin. Zostanie im przekazane 16 laptopów, 2 komputery stacjonarne oraz 2 tablety. 

 

 

 


 

Sportowa Polska 

 • Wartość projektu: 8 855 089,48 zł

 • Dofinansowanie: 2 876 800,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Z budżetu państwa zostały dofinansowane 4 modernizacje infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w naszej gminie. Są to:

 • przebudowa wraz z rozbudową sali przy szkole w Michałowicach
 • modernizacja sali gimnastycznej w szkole w Nowej Wsi
 • rozbudowa boiska sportowego przy szkole w Komorowie
 • budowa placu zabaw przy szkole w Komorowie

 

 

 

 

 


 

Weź głęboki oddech - oddychaj czystym powietrzem

 • Wartość: 172 500,00 zł

 • Dofinansowanie: 54 975,00 zł

 • Program: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022".

Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił gminie Michałowice dotacji w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”. Dofinansowanie obejmuje pokrycie 50% kosztów kwalifikowanych zadania „Weź głęboki oddech-oddychaj czystym powietrze”, tj. 54 975,00 zł. 

W ramach realizacji zadania przewidziano m.in.:

 •  wykonanie nasadzeń na terenach należących do gminy oraz zakup sadzonek roślin, które zostaną rozdane jej Mieszkańcom.
 • organizację festynu dla mieszkańców;
 • organizację rajdu rowerowego na terenie gminy pod hasłem: „Aktywni i mobilni – tak! Dla czystego powietrza”;
 • przyznawanie odznaczeń „Zielony Przyjaciel Gminy Michałowice” dla instytucji, firm oraz placówek edukacyjnych aktywnie działających na rzecz ochrony powietrza;
 • organizację spotkań, debat i szkoleń pod hasłem: „Czyste powietrze naszą wspólną sprawą”.
 

 

 

 


 

Rok 2021

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Regułach 

 • Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Regułach”, której celem jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Michałowice poprzez budowę placu zabaw w Regułach do dnia złożenia wniosku o płatność współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 • Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

 

 

 

 


 

E-usługi dla szkół w ramach ZIT 

 • Projekt partnerski 9 samorządów: Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i Żyrardów.  Liderem projektu jest gmina Nadarzyn.

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 "E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT", 

 • Typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19

 • Wartość całkowita projektu: 9 742 251,51 zł ( koszty kwalifikowalne  8  376 653,27 zł)
 • Dofinansowanie:  6 701 322,62 zł
 • Wartość projektu  dla gminy Michałowice:  869 610,02 zł
 • Dofinansowanie dla gminy Michałowice :  558 495,21 zł

 

 

 

 

 

 


 

Realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”

 •   Rok dofinansowania: 2020

 • Realizacja projektu/Nazwa Programu: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach projektu  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania  „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania  „Edukacja ogólna” Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu

 • Wysokość dofinansowania z UE:  40 374 335,00 PLN 

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partner: Gmina Michałowice

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

 

 

 

 


 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie: Mobilność miejska w ramach ZIT

 • Wysokość dofinansowania: 19 388 013,83 

 

Beneficjent (Lider): Gmina Michałowice

Partnerzy: Gmina Brwinów, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów

Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 11,31 km. 

 

 

 

 


 

Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, gmina Michałowice 

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego 

 • Wysokość dofinansowania: 800 000,00 

 

Remontowany jest  prawy brzeg zalewu, rów A oraz koryto rzeki powyżej zbiornika.

Zakres prac obejmuje:

 •  remont grobli zbiornika (korony, skarpy odwodnej i skarpy czołowej). Na czas remontu koryto Utraty będzie przebiegało przez zbiornik, wzdłuż jego prawej skarpy (nie będzie łączone z nowo wyremontowanym rowem B).
 •  usunięcie nanosów rzecznych

Prace budowlane są prowadzone pod nadzorem przyrodniczym - w pierwszej kolejności powstaną zabezpieczenia dla płazów. Także drzewa zagrożone ewentualnym uszkodzeniem zostały zabezpieczone.

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej 

 • Rok dofinansowania 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

 • Wysokość dofinansowania: 85 900,00 zł

W ramach zadania wybudowano wolnostojący, parterowy budynek rekreacji indywidualnej w formie pawilonu kontenerowego. Oprócz budowy budynku, znalazło się również zagospodarowanie terenu dojścia i dojazdu oraz budowa instalacji elektrycznej.

 

 

 

 

 


 

 Zakup zestawu ratownictwa technicznego i remont dyżurki OSP Nowa Wieś  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowieckie strażnice OSP-2021 oraz OSP-2021

 • Wysokość dofinansowania: 25 000,00 

 

 

 

 

 


 

Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

 • Wysokość dofinansowania: 200 000,00 

 

 

 

 

 


 

 Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

 • Wysokość dofinansowania: 182 911,00 

 

 

 

 

 


 

 Wykonanie przyłącza wody pitnej na terenie ROD Michałki  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021

 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 Rozbudowa monitoringu na terenie ROD w Granicy i w Komorowie  

 •   Rok dofinansowania: 2021

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021

 • Wysokość dofinansowania: 19 200,00 

 

 

 

 

 


 

2020 ROK - wartość  dofinansowań -  5 064 692 zł  

 

 

Inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 •   Rok dofinansowania: 2020

 •  „Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach  i Suchym Lesie”  - dofinansowanie: 1 523 632 zł, całkowita wartość inwestycji: 1 640 735 zł

 •  „Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie” - dofinansowanie: 1 228 986 zł, całkowita wartość inwestycji: 1 323  480 zł ( w ramach prac wybudowano odwodnienie, skablowano sieć elektroenergetyczą, przebudowano oświetlenie uliczne i nową nawierzchnię)

 
Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie
Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie

 

 

 


 

MODERNIZACJA ZALEWU NA UTRACIE - ETAP 1

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

 • Wysokość dofinansowania: 519 000,00 

Zakres prac:

 • karczowanie drzew i krzewów
 • odmulenie i umocnienie koryta rowu b
 • wymiana elementów konstrukcyjnych przepustów o średnicy 1,2 m i 0,6 m na rowie B

Ze względu na wysoką wartość przyrodniczą obiektu - od samego początku modernizacja zbiornika była konsultowana z biologami, ichtiologiem, Polskim Związkiem Wędkarskim oraz hydrotechnikiem. 

 

 

 


 

ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP NOWA WIEŚ

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego

 • Wysokość dofinansowania: 100 000,00

 

 

 


 

POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W GMINIE MICHAŁOWICEE

 •  Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Całkowita wartość projektu: 1 778 926,00 zł
 • Wysokość dofinansowania:  1 168 200,00 zł

Projekt zakłada budowę i uruchomienie systemu teleinformatycznego w gminie Michałowice (etap1), którego celem będzie świadczenie usług publicznych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców a także mieszkańców gmin ościennych oraz przedsiębiorców za pomocą Internetu. System będzie obsługiwał uruchomione w ramach Projektu nowe e-usługi w obszarze zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorców w wodę oraz rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych.

 
Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie

 

 

 


 

PRZEBUDOWA UL. ŹRÓDLANEJ I ULICY BEZ NAZWY W PĘCICACH

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych

 • Wysokość dofinansowania: 190 000,00 

 

 

 

 


 

ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 63 900,00 

 

 

74 profesjonalnych oczyszczaczy powietrza codziennie  poprawia jakość powietrza w przedszkolnych salach, w których przebywają najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Zostały przekazane do 5 publicznych i 15 prywatnych placówek.

Oczyszczacze zostały przekazane  wraz z zapasem filtrów (m.in. HEPA i węgla aktywnego) na 5 lat.

Filtry HEPA i węgla aktywowanego skuteczne filtrują powietrze z pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 (powodujących smog), a także m.in. kurzu, pyłków i innych alergenów, wirusów, bakterii, zarodników pleśni i grzybów ze skutecznością ponad 99,7%.

Urządzenia są bardzo ciche. Dzięki temu dzieci  mają  zapewnione dogodne warunki przebywania w salach, a także spokojne leżakowanie. Oprócz bardzo sprawnej filtracji zanieczyszczonego powietrza oczyszczacze posiadają także funkcję jonizatora oraz cechują się niskim zużyciem energii. 

Urządzenia posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

 

 


 

 MONTAŻ LAMP SOLARNYCH ORAZ NAPRAWA I MODERNIZACJA BRAMY WJAZDOWEJ - ROD MICHAŁKI 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Działkowców  MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 9 382,00 

 

 

 


 

ZAKUP I MONTAŻ PODŚWIETLANEJ PŁYWAJĄCEJ FONTANNY DO ZBIORNIKA SMUG W NOWEJ WSI 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

INSTALACJA MONITORINGU WRAZ Z ROZPROWADZENIEM SIECI WI-FI ROD KOMORÓW

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 9 600,00 

 

 

 


 

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO ROZOWJU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SPOŁECTWA OPACZ-MAŁA

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 


 

MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOKOŁOWIE I TERENU PRZY OCZKU WODNYM

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 


 

REMONT POSADZKI W BUDYNKU REMIZY OSP NOWA WIEŚ - ETAP II

 • Rok dofinansowania: 2020
 • Źródło dofinansowania /Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020
 • Wysokość dofinansowania: 7 500,00 zł

 

 

 


 

 

ZDALNA SZKOŁA+ - W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa

 • Wysokość dofinansowania:  45 000,00 
Celem projektu jest wsparcie szkół z terenu gminy Michałowice w kształceniu na odległość.   Zostanie zakupiony  sprzętu komputerowy w celu umożliwienia nauki zdalnej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych. 
 

Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 
 

 

 

 


 

ZDALNA SZKOŁA - W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa

 • Wysokość dofinansowania:  79 998,00 

Celem projektu jest wsparcie szkół z terenu gminy Michałowice w kształceniu na odległość. Zostanie zakupiony sprzęt komputerowy w celu umożliwienia  nauki zdalnej potrzebującym uczniom. 

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 
 

 

 

 


 

ROK DOFINANSOWANIA - 2019

Wartość  pozyskanych funduszy zewnętrznych  wyniosła 5 477 085,87 zł.  ZESTAWIENIE PROJEKTÓW 2019 R.  

 

 PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ W REGUŁACH 

 • Rok dofinansowania: 2019

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Państwa/ Fundusz Dróg Samorządowych 2019

 • Całkowita wartość projektu: 1 559 640,00
 • Wysokość dofinansowania: 1 091 748,00
Ulica Wiejska w Regułach została oddana do użytku w październiku 2019. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika wraz z elementami odwodnienia. Przed przebudową wymieniono też zasuwy wodociągowe. W wyniku realizacji projektu usprawniony został jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w gminie Michałowice, poprawiła się też dostępność do WKD Reguły oraz przystanków autobusowych ZTM.
 

 

 

 


 

 REWITALIZACJA PARKU W REGUŁACH ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 40 000,00​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

Przeprowadzono pierwszy etap rewitalizacji Parku w Regułach. W ramach prac wykonano palisadę wokół stawu. Ponadto posadzono 386 krzewów, 1796 bylin, oraz 4405 cebul, oraz 31 drzew.

 

 

 


 

 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ UL. TURYSTYCZNEJ W KOMOROWIE-WSI ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Państwa/ Fundusz Dróg Samorządowych 2019
 • Całkowita wartość projektu: 399 565,50​
 • Wysokość dofinansowania:   279 695,00
 
Remont ul. Turystycznej wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa dojazdu do cmentarza w Komorowie, stacji WKD Komorów, WKD Nowa Wieś Warszawska, Urzędu Gminy Michałowice oraz centrum miejscowości Komorów Wieś. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do połączenia ruchu osiedlowego z ruchem miejskim, usprawniła połączenie komunikacyjne i wpłynęła na zmniejszenie natężenia ruchu lokalnego w tej części gminy Michałowice.
 

 

 

 


 

 MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych
 • Całkowita wartość projektu: 99 920,00​
 • Wysokość dofinansowania: 48 500,00
W ramach tego zadania wymieniono sprzęt komputerowy na nowy oraz wyposażono pracownię informatyczną. 

 

 

 


 

 MONTAŻ MONITORINGU OGRODU W GRANICY

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 12 000,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 4 800,00​ zł

 

 

 

 

 


 

 WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO WODY PITNEJ Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ W MICHAŁOWICACH ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 12 000,00​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 4 800,00​ zł

 

 

 

 

 


 

 ZAKUP MOBILNEGO RĘBAKA DO DREWNA - KOMORÓW

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 24 000,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 9 600,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERU Z MIEJSCEM DO ODPOCZYNKU PRZY ULICY TURYSTYCZNEJ W KOMOROWIE ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 80 000,00
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERU PRZY ULICY KONWALIOWEJ W PĘCICACH

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 40 000,00​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERU Z MIEJSCEM NA ODPOCZYNEK PRZY ULICY BRZOZOWEJ  W PĘCICACH MAŁYCH 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 23 000,00
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 ZAŁOŻENIE SKWERÓW Z MIEJSCEM NA RELAKS PRZY ULICY BŁĘKITNEJ I BOROWSKIEGO W MICHAŁOWICACH WSI ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 28 800,00​​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 

 

 


 

 MICHAŁOWICKI PROGRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI SYSTEMU WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Społeczny
 • Całkowita wartość projektu: 1 439 858,00​
 • Wysokość dofinansowania: 1 338 858,00
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej na rzecz 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Michałowice w wieku 65+, poprzez wzrost liczby miejsc i wzrost liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej. Projekt umożliwia dalsze funkcjonowanie osób w swoim dotychczasowym środowisku , mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. 
 

 

 

 


 

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE ZIT WOF POPRZEZ BUDOWĘ PARKINGÓW „PARKUJ I JEDŹ” ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa
 • Całkowita wartość projektu: 2 426 667,00 zł
 • Wysokość dofinansowania: 2 159 734,50 zł

W ramach tego dofinansowania powstaną parkingi w Komorowie, przy ul. Ceglanej i Kolejowej, obok stacji kolejki WKD. Korzystanie z parkingów będzie bezpłatne. 

 

 

 

 


 

 BUDOWA SIECI CZUJNIKÓW DO POMIARU POZIOMU PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM2.5, PM10 W GMINIE MICHAŁOWICE ​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 60 000​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 30 000 

Zbudowanie w Gminie Michałowice sieci czujników do pomiaru pyłów zawieszonych PM2.5, PM10 umożliwi monitorowanie stanu jakości powietrza w różnych częściach Gminy i jest pierwszym krokiem do poprawy jakości powietrza mieszkańców oraz zwiększenia ich świadomości w tym względzie. Realizacja projektu umożliwia też lokalizację źródeł problemu zanieczyszczonego powietrza i najbardziej newralgicznych miejsc jego występowania. Wpłynie na możliwość szybkiej reakcji gminy i wprowadzenia działań zaradczych.

 

 

 

 

 


 

 ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO DRONA Z CZUJNIKIEM JAKOŚCI POWIETRZA 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019
 • Całkowita wartość projektu: 95 000​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 47 500 zł

Użytkowanie specjalistycznego drona z czujnikiem pomiaru pyłów pozwoli wykrywać źródła szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących z domowych palenisk, monitorować poziom niskiej emisji, przyczyni się również do zwiększenia świadomości mieszkańców gminy, w zakresie wpływu jakości powietrza na ich zdrowie. Eliminowanie niepożądanych zachowań wynikających z braku świadomości ekologicznej pozwoli znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza w gminie i na Mazowszu.

 

 

 


 

 REMONT POSADZKI W BUDYNKU REMIZY OSP NOWA WIEŚ

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2019
 • Całkowita wartość projektu: 40 000​ zł
 • Wysokość dofinansowania: 12 400 

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na wymianie posadzki wraz z wymianą podłoża posadzki i ułożenia nowej izolacji. 

 

 

 


 

PRZYGOTOWANIE STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI  DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2020-2040​​

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: FS/Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/Ochrona atmosfery 3.4 GEPARD II - transport niskoemisyjny
 • Całkowita wartość projektu: 50 000 zł
 • Wysokość dofinansowania: 50 000​ zł

Realizacja zapisów Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Michałowice będzie odpowiedzią na potrzeby transportowe w gminie – wpłynie na rozwój elektromobilności, poprzez zwiększenie liczby pojazdów o napędzie elektrycznym, poprawę jakości powietrza, a także poprawę jakości życia mieszkańców. 

 

 

 

 


 

 ADAPTACJA PLACU PRZY BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI Z SIEDZIBĄ W NOWEJ WSI NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACYJNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIESZKAŃCOM GMINY MICHAŁOWICE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ ORAZ KULTURALNEJ 

 • Rok dofinansowania: 2019
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: EFRROW/ Działanie Leader PROW 2014-2020
 • Całkowita wartość projektu: 135 000 zł
 • Wysokość dofinansowania: 85 900​ zł

W ramach operacji planuje się utworzenie Centrum edukacyjnego zarządzanego przez OSP Nowa Wieś zlokalizowanego w kontenerze wystawowym przy wyjściu do budynku OSP Nowa Wieś. Pozyskana kwota pozwoli na sfinansowanie dostawy, transportu i montażu zewnętrznego kontenera wystawowego wraz z niezbędnym wyposażeniem: krzesła, stoły, rzutnik cyfrowy wraz z ekranem elektrycznym rozwijanym, laptop do projekcji, regały przeszklone, mobilny regał wystawowy oraz sztalugi.

 

 

 

 

 


 

 Lata 2013-2018 - wybrane projekty 

 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

 • Rok dofinansowania: 2018
 • Całkowita wartość projektu: 15 628 854,27 zł
 • Wysokość dofinansowania: 13 260 813,81 zł
 • Dofinansowanie dla Gminy Michałowice: 0,00 (BP) + 3 337 422,96 (EFRR) = 3 337 422,96
 • Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-9444/17-00
 • Okres realizacji projektu: 02.11.2017 – 31.01.2022 r.
 • Poziom dofinansowania z EFRR:  80%

Wnioskodawca: Miasto Żyrardów

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną

 Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 • Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym stacje obsługi rowerów oraz parkingi dla rowerów,
 • Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
 • Promocja projektu.

 Efekty realizacji projektu:

 • zwiększenie spójności komunikacyjnej województwa,
 • zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem,
 • rozwój i promocja transportu rowerowego.

 

 

 


 

 

Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - Etap I

 • Operacja pn. Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi – Etap I mająca na celu budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1

 

 • Rok dofinansowania: 2016
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020 Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT
 • Całkowita wartość projektu: 34 795 972,85 zł
 • Wysokość dofinansowania: 27 000 639,02 zł
 • Termin realizacji projektu: 17.06.2015 – 30.09.2019

 

Wnioskodawca: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Żyrardów, Miasto Podkowa Leśna

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną

 

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym stacje obsługi rowerów oraz parkingi dla rowerów
 2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
 3. Promocja projektu

 

Efekty realizacji projektu:

 1. zwiększenie spójności komunikacyjnej województwa,
 2. zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem,
 3. rozwój i promocja transportu rowerowego.

 

 

 


 

Projekt pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice”

 • Rok dofinansowania: 2016
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Poddziałania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Okres realizacji projektu: 18 września 2014 roku – 30 czerwca 2018 roku
 • Beneficjent: Gmina Miasto Pruszków
 • Partnerzy: Gmina Miasto Piastów, Gmina Michałowice
 • Poziom dofinansowania z EFRR: 80%

                              

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.07.2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Pruszków (lider), Gminą Michałowice (Partner 1) i Miastem Piastów (Partner 2). W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 4 parkingów typu "Parkuj i Jedź" zlokalizowanych w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza i ul. Waryńskiego, w Piastowie przy ul. Hallera i w Michałowicach przy ul. Kuchy w Regułach. W ramach projektu planowane jest wybudowanie 630 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 212 miejsc postojowych dla rowerów. Głównym celem niniejszego projektu jest rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” w Pruszkowie, Piastowie
 i Michałowicach. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu, w szczególności publicznych środków komunikacji zbiorowej. Korzystanie z parkingów będzie bezpłatne.

 

 

 

 

 


 

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Celem projektu jest  wzrost poziomu bezpieczeństwa ludności zamieszkującej oraz przebywającej na obszarze Powiatu Pruszkowskiego poprzez zakup elementów Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, które umożliwią przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu Pruszkowskiego.

więcej

Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

baner - Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

Projekt to przedsięwzięcie realizowane wspólnie w kooperacji z instytucjami publicznymi (szkoły w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi). Projekt stanowi spójne przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój oferty turystycznej obejmującej swym zasięgiem gminę Michałowice oraz ościenne tereny (Pruszków, Nadarzyn). Łączy w sobie element promocyjny oraz inwestycyjny. Wśród elementów składających się na ofertę obszaru Michałowic, który będzie stanowił główny przedmiot promocji będzie produkt turystyczny należy wskazać opracowanie dwóch ścieżek edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i szlak historyczny.

więcej

 

 

 


 

Projekt "Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych"

baner

Projekt ma celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii. 

 

Projekt „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych” realizowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej w dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy. Projekt ma celu opracowanie i przetestowanie modelowego narzędzia wzmacniającego zdolności samorządu w dziedzinie określania standardów usług publicznych i planowania ich rozwoju – tworzenia strategii. Aktualnie wiedza samorządów lokalnych o jakości i dostępności świadczonych usług jest ograniczona. W konsekwencji, środki przeznaczone na świadczenie usług publicznych przez samorząd są wydawane niewystarczająco efektywnie. Celem projektu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy samorządu na temat jakości i dostępności usług publicznych w pięciu kategoriach usług: edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, komunalnych i komunikacyjnych.

 

 

>>> więcej szczegółów na stronie projektu <<<

 

 

 

 

 


 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.

 

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.

więcej

 

 

 


 

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Michałowice

Numer projektu: EPOIG.08.03.00-14-220/13
Umowa o dofinansowanie: EPOIG.08.03.00-14-220/13-00
Całkowita wartość projektu 1.492.535,60 PLN
Wartość dofinansowania ze środków publicznych w ramach działania: 8.3 PO IG: 1.492.535,60 PLN
Okres realizacji projektu: IV kwartał 2013 - IV kwartał 2015

 

11 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Michałowice podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, przeprowadzenia szkoleń oraz obsługę serwisową, która jest realizowana w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

więcej

 

 

 


 

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT

„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"”

Całkowita wartość projektu: 24 251 155,11 zł

Wysokość dofinansowania: 19 400 924,07 zł

Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-C855/19-00

Okres realizacji projektu: 04.10.2018 r. – 30.12.2022 r.

Poziom dofinansowania z EFRR:  80%

Wnioskodawca: Gmina Michałowice

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Miasto Sulejówek Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Żyrardów,

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź”