10

Realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”

 •   Rok dofinansowania: 2020

 • Realizacja projektu/Nazwa Programu: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach projektu  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania  „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania  „Edukacja ogólna” Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu

 • Wysokość dofinansowania z UE:  40 374 335,00 PLN 

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partner: Gmina Michałowice

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

 

 

 

 


 

2020 ROK - wartość  dofinansowań -  5 064 692 zł  

 

 

Inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 •   Rok dofinansowania: 2020

 •  „Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach  i Suchym Lesie”  - dofinansowanie: 1 523 632 zł, całkowita wartość inwestycji: 1 640 735 zł

 •  „Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie” - dofinansowanie: 1 228 986 zł, całkowita wartość inwestycji: 1 323  480 zł ( w ramach prac wybudowano odwodnienie, skablowano sieć elektroenergetyczą, przebudowano oświetlenie uliczne i nową nawierzchnię)

 
Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie
Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie

 

 

 


 

MODERNIZACJA ZALEWU NA UTRACIE - ETAP 1

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

 • Wysokość dofinansowania: 519 000,00 

Zakres prac:

 • karczowanie drzew i krzewów
 • odmulenie i umocnienie koryta rowu b
 • wymiana elementów konstrukcyjnych przepustów o średnicy 1,2 m i 0,6 m na rowie B

Ze względu na wysoką wartość przyrodniczą obiektu - od samego początku modernizacja zbiornika była konsultowana z biologami, ichtiologiem, Polskim Związkiem Wędkarskim oraz hydrotechnikiem. 

 

 

 


 

ZAKUP SAMOCHODU GAŚNICZEGO DLA OSP NOWA WIEŚ

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego

 • Wysokość dofinansowania: 100 000,00

 

 

 


 

POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W GMINIE MICHAŁOWICEE

 •  Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Całkowita wartość projektu: 1 778 926,00 zł
 • Wysokość dofinansowania:  1 168 200,00 zł

Projekt zakłada budowę i uruchomienie systemu teleinformatycznego w gminie Michałowice (etap1), którego celem będzie świadczenie usług publicznych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców a także mieszkańców gmin ościennych oraz przedsiębiorców za pomocą Internetu. System będzie obsługiwał uruchomione w ramach Projektu nowe e-usługi w obszarze zaopatrzenia mieszkańców i przedsiębiorców w wodę oraz rekrutacji do przedszkoli i szkół gminnych.

 
Budowa wodociągu w Sokołowie, Pęcicach i Suchym Lesie

 

 

 


 

PRZEBUDOWA UL. ŹRÓDLANEJ I ULICY BEZ NAZWY W PĘCICACH

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych

 • Wysokość dofinansowania: 190 000,00 

 

 

 

 


 

ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 63 900,00 

 

 

74 profesjonalnych oczyszczaczy powietrza codziennie  poprawia jakość powietrza w przedszkolnych salach, w których przebywają najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. Zostały przekazane do 5 publicznych i 15 prywatnych placówek.

Oczyszczacze zostały przekazane  wraz z zapasem filtrów (m.in. HEPA i węgla aktywnego) na 5 lat.

Filtry HEPA i węgla aktywowanego skuteczne filtrują powietrze z pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 (powodujących smog), a także m.in. kurzu, pyłków i innych alergenów, wirusów, bakterii, zarodników pleśni i grzybów ze skutecznością ponad 99,7%.

Urządzenia są bardzo ciche. Dzięki temu dzieci  mają  zapewnione dogodne warunki przebywania w salach, a także spokojne leżakowanie. Oprócz bardzo sprawnej filtracji zanieczyszczonego powietrza oczyszczacze posiadają także funkcję jonizatora oraz cechują się niskim zużyciem energii. 

Urządzenia posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

 

 

 


 

 MONTAŻ LAMP SOLARNYCH ORAZ NAPRAWA I MODERNIZACJA BRAMY WJAZDOWEJ - ROD MICHAŁKI 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Działkowców  MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 9 382,00 

 

 

 


 

ZAKUP I MONTAŻ PODŚWIETLANEJ PŁYWAJĄCEJ FONTANNY DO ZBIORNIKA SMUG W NOWEJ WSI 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

INSTALACJA MONITORINGU WRAZ Z ROZPROWADZENIEM SIECI WI-FI ROD KOMORÓW

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 9 600,00 

 

 

 


 

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO ROZOWJU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SPOŁECTWA OPACZ-MAŁA

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 


 

MODERNIZACJA PLACU ZABAW W SOKOŁOWIE I TERENU PRZY OCZKU WODNYM

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Mazowiecki Instrument Wsparcia Aktywizacji Sołectw  MAZOWSZE 2020

 • Wysokość dofinansowania: 10 000,00 

 

 

 


 

REMONT POSADZKI W BUDYNKU REMIZY OSP NOWA WIEŚ - ETAP II

 • Rok dofinansowania: 2020
 • Źródło dofinansowania /Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020
 • Wysokość dofinansowania: 7 500,00 zł

 

 

 


 

 

ZDALNA SZKOŁA+ - W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa

 • Wysokość dofinansowania:  45 000,00 
Celem projektu jest wsparcie szkół z terenu gminy Michałowice w kształceniu na odległość.   Zostanie zakupiony  sprzętu komputerowy w celu umożliwienia nauki zdalnej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych. 
 

Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 
 

 

 

 


 

ZDALNA SZKOŁA - W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ 

 • Rok dofinansowania: 2020

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Budżet Państwa

 • Wysokość dofinansowania:  79 998,00 

Celem projektu jest wsparcie szkół z terenu gminy Michałowice w kształceniu na odległość. Zostanie zakupiony sprzęt komputerowy w celu umożliwienia  nauki zdalnej potrzebującym uczniom. 

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. 
 

 

 

 


 

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT

„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"”

Całkowita wartość projektu: 24 251 155,11 zł

Wysokość dofinansowania: 19 400 924,07 zł

Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-C855/19-00

Okres realizacji projektu: 04.10.2018 r. – 30.12.2022 r.

Poziom dofinansowania z EFRR:  80%

Wnioskodawca: Gmina Michałowice

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Miasto Sulejówek Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Żyrardów,

Cel projektu: poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź”