4

 Lata 2013-2018 - wybrane projekty 

 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II”

 • Rok dofinansowania: 2018
 • Całkowita wartość projektu: 15 628 854,27 zł
 • Wysokość dofinansowania: 13 260 813,81 zł
 • Dofinansowanie dla Gminy Michałowice: 0,00 (BP) + 3 337 422,96 (EFRR) = 3 337 422,96
 • Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-9444/17-00
 • Okres realizacji projektu: 02.11.2017 – 31.01.2022 r.
 • Poziom dofinansowania z EFRR:  80%

Wnioskodawca: Miasto Żyrardów

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Miasto Podkowa Leśna

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną

 Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 • Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym stacje obsługi rowerów oraz parkingi dla rowerów,
 • Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
 • Promocja projektu.

 Efekty realizacji projektu:

 • zwiększenie spójności komunikacyjnej województwa,
 • zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem,
 • rozwój i promocja transportu rowerowego.

 

 

 


 

 

Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - Etap I

 • Operacja pn. Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi – Etap I mająca na celu budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1

 

 • Rok dofinansowania: 2016
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020 Priorytet IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT
 • Całkowita wartość projektu: 34 795 972,85 zł
 • Wysokość dofinansowania: 27 000 639,02 zł
 • Termin realizacji projektu: 17.06.2015 – 30.09.2019

 

Wnioskodawca: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Partnerzy: Gmina Miasto Pruszków, Gmina Michałowice, Gmina Milanówek, Miasto Żyrardów, Miasto Podkowa Leśna

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powodowanych przez motoryzację indywidualną

 

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 1. Budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym stacje obsługi rowerów oraz parkingi dla rowerów
 2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi
 3. Promocja projektu

 

Efekty realizacji projektu:

 1. zwiększenie spójności komunikacyjnej województwa,
 2. zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem,
 3. rozwój i promocja transportu rowerowego.

 

 

 


 

Projekt pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice”

 • Rok dofinansowania: 2016
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Poddziałania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Okres realizacji projektu: 18 września 2014 roku – 30 czerwca 2018 roku
 • Beneficjent: Gmina Miasto Pruszków
 • Partnerzy: Gmina Miasto Piastów, Gmina Michałowice
 • Poziom dofinansowania z EFRR: 80%

                              

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.07.2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Pruszków (lider), Gminą Michałowice (Partner 1) i Miastem Piastów (Partner 2). W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 4 parkingów typu "Parkuj i Jedź" zlokalizowanych w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza i ul. Waryńskiego, w Piastowie przy ul. Hallera i w Michałowicach przy ul. Kuchy w Regułach. W ramach projektu planowane jest wybudowanie 630 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 212 miejsc postojowych dla rowerów. Głównym celem niniejszego projektu jest rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” w Pruszkowie, Piastowie
 i Michałowicach. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu, w szczególności publicznych środków komunikacji zbiorowej. Korzystanie z parkingów będzie bezpłatne.

 

 

 

 

 


 

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego

Celem projektu jest  wzrost poziomu bezpieczeństwa ludności zamieszkującej oraz przebywającej na obszarze Powiatu Pruszkowskiego poprzez zakup elementów Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, które umożliwią przekazywanie sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze powiatu Pruszkowskiego.

więcej

Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

baner - Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice

Projekt to przedsięwzięcie realizowane wspólnie w kooperacji z instytucjami publicznymi (szkoły w Komorowie, Michałowicach oraz Nowej Wsi). Projekt stanowi spójne przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój oferty turystycznej obejmującej swym zasięgiem gminę Michałowice oraz ościenne tereny (Pruszków, Nadarzyn). Łączy w sobie element promocyjny oraz inwestycyjny. Wśród elementów składających się na ofertę obszaru Michałowic, który będzie stanowił główny przedmiot promocji będzie produkt turystyczny należy wskazać opracowanie dwóch ścieżek edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i szlak historyczny.

więcej

 

 

 


 

 

 

 


 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

 

Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.

 

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.

więcej

 

 

 


 

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Michałowice

Numer projektu: EPOIG.08.03.00-14-220/13
Umowa o dofinansowanie: EPOIG.08.03.00-14-220/13-00
Całkowita wartość projektu 1.492.535,60 PLN
Wartość dofinansowania ze środków publicznych w ramach działania: 8.3 PO IG: 1.492.535,60 PLN
Okres realizacji projektu: IV kwartał 2013 - IV kwartał 2015

 

11 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Michałowice podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, przeprowadzenia szkoleń oraz obsługę serwisową, która jest realizowana w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

więcej