141

ROK 2023 - łączna kwota pozyskanych funduszy zewnętrznych to 20,9 mln zł!

Zagospodarowanie przestrzeni parku w Regułach 

 
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Polski Ład VIII edycja
 • Wysokość dofinansowania:  1 998 000,00 zł
 • Całkowita wartość inwestycji:  2 220 000,00 zł

 

 


 

 

Przebudowa ulicy Spacerowej w Michałowicach Osiedlu poprzez wykonanie chodnika na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Widok
 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Państwa / Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 • Wysokość dofinansowania:  1 371 862,88 zł
 • Całkowita wartość inwestycji:  1 714 828,61 zł

 

 


 

"Upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz integracja środowisk młodzieżowych w gminie Michałowice poprzez realizację inicjatyw Rady Młodzieżowej "

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla młodzieży 2023"
 • Wysokość dofinansowania:  24 080,60 zł
 • Całkowita wartość inwestycji:  26 926,64 zł

 

 

 

 

 


 

Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków/ Polski Ład
 • Wysokość dofinansowania:  164 934,00 zł
 • Całkowita wartość inwestycji 168 300,00 zł

 

 


 

Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Kościoła w Pęcicach

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Rządowy Program Ochrony Zabytków/ Polski Ład
 • Wysokość dofinansowania:   3 498 500,00 zł
 • Całkowita wartość inwestycji: 3 570 000,00 zł

 

 


 

Wzmocnienie zdolności administracyjnych Gminy Michałowice w związku z realizacją inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: CPK/Program Administracja
 • Wysokość dofinansowania:  140 000,00 zł
 • Całkowita wartość inwestycji: 140 000,00 zł

 

 


 

Budowa Przedszkola w Michałowicach

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: MEIN- Program Inwestycje w oświacie /Wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty.
 • Wysokość dofinansowania: 2 000 000,00 zł
 • Całkowita wartość inwestycji: 16 800 000,00 zł

 

 


 

Rewitalizacja mauzoleum w Pęcicach

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład
 • Wysokość dofinansowania: 138 625,00 zł
 • Całkowita wartość inwestycji: 141 450,00 zł

 

 


 

Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie – Zielona willa Grabowskich

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Budżet Województwa Mazowieckiego/ Zadania ważne dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w 2023 roku. 
 • Wysokość dofinansowania: 2 000 000,00 zł

 

 

 

 


 

Mój elektryk

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy nr.6.2 „Zeroemisyjny transport Mój elektryk"
 • Wysokość dofinansowania: 6 997,00 zł
 • Całkowita wartość inwestycji:  21 121,05 zł

 

 

 

 


 

 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Michałowicach wraz z salą gimnastyczną  

 • Źródło dofinansowania: Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
 • Pożyczka ze środków WFOŚiGW w kwocie: 6 988 782,19 zł w ramach Programu pn. „Zadania z zakresu ochrony powietrza”
 • Umowa pożyczki nr 0040/23/OA/P z dnia 21 września 2023 r.

 

 


 

 

 „Nasza misja - mniejsza emisja - piknik ekologiczny”

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu

  „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”

 • Koszt całkowity inwestycji 93 590,00 zł.

 • Dofinansowanie 70 192,00 zł

Zadanie obejmuje organizację pikniku ekologicznego na terenie gminy Michałowice – akcji edukacyjno-informacyjnej o tematyce ochrony powietrza w formie warsztatów.

 

 


 

 „Ekologiczny piknik rodzinny - dbamy o kondycję swoją i naszej planety”

„Ekologiczny piknik rodzinny – dbamy o kondycję swoją i naszej planety” ​ dofinansowany przez  Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 30 000,00 zł.

Zadanie obejmuje realizację ekologicznego pikniku rodzinnego na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 „Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Nowej Wsi”

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu OSP-2023 w wysokości 34 983,00 zł
 • Koszt całkowity zadania 69 995,00 zł

Kwota przyznanych środków będzie przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Nowej Wsi.

 

 

 

 

 


 

 „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Michałowice”

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023
 • Koszt całkowity inwestycji 40 000,00 zł
 • Dofinansowanie 20 000,00 zł

Zadanie obejmuje sterylizacje zwierząt celem zmniejszenia niekontrolowanego rozmnażania oraz działania edukacyjne dla mieszkańców w zakresie opieki i odpowiedzialności.

 

 

 

 

 

 


 

 „Zagospodarowanie zieleni w Opaczy-Kolonii”

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2023
 • Koszt całkowity inwestycji 189 055,87 zł
 • Dofinansowanie 132 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń i wykonanie nawierzchni mineralnej przy ul. Zofii i ul Środkowej w Opaczy-Kolonii.

 

 

 

 

 


 

 „Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach”

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023”
 • Koszt całkowity inwestycji 369 480,00 zł
 • Dofinansowanie 235 820,00 zł

Modernizacja hali ma polegać na wymianie trzech powłok pokrycia obiektu, modernizacji oświetlenia oraz modernizacji wyjść ewakuacyjnych.

 

 

 

 

 


 

 „Budowa pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej”

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”
 • Koszt całkowity inwestycji 187 611, 58 zł
 • Dofinansowanie 150 000,00 zł

Dofinansowaniem objęta jest część inwestycji – budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach i dotyczy pokrycia dachowego świetlicy.

 

 

 

 


 

Projekt "Nowy Rozdział" 

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Całkowita wartość projektu: 1 703 834,75 PLN
 • Wysokość dofinansowania: 1 363 067,80PLN
 • Lider projektu: FUNDACJA CHALLENGE EUROPE
 • Partner projektu: Gmina Michałowice
 • Realizator projektu ze strony Partnera: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach

Głównym celem projektu jest wzrost samodzielności oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia min. 54 osób dorosłych, oddalonych od rynku pracy z województwa mazowieckiego, w tym obywateli Ukrainy i osób z niepełnosprawnościami, dzięki realizacji indywidualnego i kompleksowego wsparcia w postaci usług aktywnej integracji, w ramach współpracy międzysektorowej w okresie trwania projektu.

Uczestnikami i uczestniczkami projektu będzie 60 dorosłych i niepracujących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparcia pomocy społecznej z powodu spełniania co najmniej jednej z przesłanej określonych w art. 7 w/w ustawy.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych możliwe będzie sfinansowanie przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla każdego z Uczestników, konsultacje indywidualne i grupowe m.in., z psychologiem, doradcą zawodowym czy pośrednikiem pracy, realizacja szkoleń, kursów i staży zawodowych, a także  działań z zakresu aktywnej integracji społeczne, w tym kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

 

 

 

 


 

Dostępny Urząd

 • Wartość grantu: 90 300,00 zł

 • Finansowanie z projektu - "Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Celem przedsięwzięcia jest instalacja urządzeń i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych; Ponadto: zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;  zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;  przygotowanie przedsięwzięcia poprzez doradztwo w zakresie dostępności przed i w trakcie realizacji przedsięwzięć.

Dostepny urzad

 

 


 

Rewitalizacja mauzoleum w Pęcicach

 • Źródło dofinansowania/Nazwa Programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków/ Polski Ład
 • Wysokość dofinansowania: 138 625,00 zł