1349


Projekt pn. „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Poddziałania 4.3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego

 
Nr umowy o dofinansowanie: RPMA.04.03.02-14-6805/16

Okres realizacji projektu: 18 września 2014 roku – 30 czerwca 2018 roku

Beneficjent: Gmina Miasto Pruszków

Partnerzy: Gmina Miasto Piastów, Gmina Michałowice

Poziom dofinansowania z EFRR: 80%

 

Krótki opis projektu:                                    

 

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego w dniu 27.07.2016 r. pomiędzy Gminą Miastem Pruszków (lider), Gminą Michałowice (Partner 1) i Miastem Piastów (Partner 2). W ramach przedmiotowego projektu planowana jest budowa 4 parkingów typu "Parkuj i Jedź" zlokalizowanych w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza i ul. Waryńskiego, w Piastowie przy ul. Hallera i w Michałowicach przy ul. Kuchy w Regułach. W ramach projektu planowane jest wybudowanie 630 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 212 miejsc postojowych dla rowerów. Głównym celem niniejszego projektu jest rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” w Pruszkowie, Piastowie
 i Michałowicach. Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu, w szczególności publicznych środków komunikacji zbiorowej. Korzystanie z parkingów będzie bezpłatne.