1587

Dzikie zwierzęta

Gdzie zgłosić

Przypadki zwierząt wolno żyjących znajdujących się poza miejscami ich naturalnego przebywania należy zgłaszać do Urzędu Gminy Michałowice tel. 22 350 91 33 – w godzinach jego pracy, lub na Komisariat Policji w Regułach tel. 22 723 41 70 poza godzinami pracy Urzędu. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, zwierzęta te będą odławiane. Rannym zwierzętom wolno żyjącym udzielana jest również pomoc lekarsko - weterynaryjna.